Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 9-18 om kontanthjælp - integrationsydelse - uddannelseshjælp - sanktion - IGU - uddannelse - arbejde

Principafgørelsen fastslår

Hvis en borger ophører med eller afviser arbejde eller uddannelse, er der sanktionsmuligheder i aktivloven.

Der er forskellige sanktionsmuligheder afhængigt af, om det drejer sig om arbejde eller uddannelse.

Integrationsgrunduddannelsen er aftalt af Regeringen og arbejdsmarkedets parter som led i trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration fra marts 2017. Lov om IGU fastslår, at aftaler om integrationsgrunduddannelse indgås mellem virksomheden og udlændingen, der er omfattet af ordningen.

En Integrationsgrunduddannelse (et IGU-forløb) er et tidsbegrænset, ordinært ansættelsesforløb hos en privat arbejdsgiver med reducerede lønsatser, hvor ansættelsesforløbet afbrydes af perioder med uddannelse finansieret af det offentlige.

Praktikdelen tæller med som ordinær beskæftigelse i beskæftigelseskravet ved ansøgning om permanent opholdstilladelse og arbejdsløshedsdagpenge.

I aktivlovens forstand er et IGU-forløb derfor et arbejde.

Afvisning af et IGU-forløb

Det betyder, at kommunen skal sanktionere borger med nedsættelse af hjælpen i de tilfælde, hvor borger uden rimelig grund afviser kommunens henvisning til et IGU-forløb.

Det er en betingelse for sanktion for afvisning, at det er kommunen, der har henvist borger til IGU-forløbet.

Det er endvidere en betingelse for sanktion for afvisning, at kommunen skriftligt har vejledt borger om konsekvensen ved afvisning af arbejde uden rimelig grund.

Ophør med et IGU-forløb

Kommunen skal også sanktionere med nedsættelse af hjælpen i de tilfælde, hvor borger uden rimelig grund ophører med et IGU-forløb.

Det er ikke en betingelse for sanktion for ophør med et IGU-forløb, at det er kommunen, der har henvist borger til IGU-forløbet.

Det er derfor også kun en betingelse for sanktion for ophør af et IGU-forløb, at borger er vejledt skriftligt i de tilfælde, hvor kommunen har haft tilstrækkelig anledning til at vejlede.

I den konkrete sag havde borger afvist en henvisning til et IGU-forløb, og kommunen var derfor som udgangspunkt berettiget til at sanktionere borger for afvisning af tilbud om arbejde.

Kommunen var dog ikke berettiget til at nedsætte hjælpen, da borger ikke var skriftligt vejledt om konsekvensen ved afvisning af arbejde uden rimelig grund.

Baggrund for at behandle sagen principielt

Sagen er antaget til principiel behandling for at afklare, om en kommune efter aktivloven kan træffe afgørelse om sanktion, hvis en borger afviser eller ophører med en Integrationsgrunduddannelse (IGU) og i givet fald efter hvilke bestemmelser.

Det er afgørende for kommunens sanktionsmulighed, om et IGU-forløb i aktivlovens forstand kan anses som ordinær beskæftigelse, et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, en beskæftigelsesfremmende foranstaltning eller en uddannelse.

Reglerne

Love og bekendtgørelser

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven), senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017.

§ 39, nr. 1, om nedsættelse af hjælpen på grund af ophør af arbejde.

§ 39, nr. 2, om nedsættelse af hjælpen på grund af afvisning af tilbud om arbejde.

Praksis

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

Den konkrete afgørelse

Du har klaget over X Kommunes afgørelse om fradrag i hjælpen. Kommunen afgjorde sagen den 19. januar 2017.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har nu afgjort din sag.

Resultatet er:

Kommunen har ikke ret til at nedsætte din integrationsydelse med 831 kr.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

X Kommune skal derfor efterbetale dig det beløb, kommunen har nedsat din hjælp med på grund af afvisning af tilbud om arbejde uden rimelig grund, svarende til 831 kr.

Kommunen vil kontakte dig.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at kommunen ikke har ret til at nedsætte din hjælp med 831 kr.

Hvad er afgørende for resultatet

Vi lægger vægt på, at kommunen ved samtale den 21. december 2016 har henvist dig til IGU-forløb hos Lalandia, og at du ved samtalen har afvist at tage imod forløbet.

Vi er opmærksomme på, at det af sagens oplysninger fremgår, at du ved samtale den 21. december 2016 er blevet mundtligt vejledt om konsekvensen ved afvisning af tilbud om arbejde.

Vi lægger dog vægt på, at kommunen i telefonsamtale den 10. november 2017 har oplyst, at du ikke er vejledt skriftligt om konsekvensen ved afvisning af tilbud om arbejde.

Vi lægger derfor vægt på, at kommunen ikke har opfyldt den vejledningspligt, der er fastsat i loven i forbindelse med afvisning af tilbud om arbejde.

Om reglerne

Efter reglerne skal der gives en punktsanktion, hvis en person uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde.

Nedsættelse af hjælpen er betinget af, at kommunen samtidig med afgivelsen af tilbud om arbejde skriftligt har informeret personen om konsekvensen for hjælpen, hvis personen afviser.

Efter Ankestyrelsens praksis skal kommunens skriftlige vejledning indeholde en tilstrækkelig og præcis anvisning af, hvilke konsekvenser en afvisning af et tilbud vil få for borgers udbetaling af hjælp.

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet. Der er enighed om afgørelsen.