Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser

I medfør af § 52 i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Under en prøve i de gymnasiale uddannelser er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.

Stk. 2. Det er dog ikke tilladt for eksaminanden til prøven at medbringe udstyr, herunder mobiltelefoner og lignende, med hvilket eksaminanden kan kommunikere, eller som kan etablere adgang til internettet. Ved en skriftlig prøve, hvor eksaminanden skal udarbejde og aflevere besvarelsen digitalt, er den enhed eller de enheder, hvormed eksaminanden udarbejder og afleverer besvarelsen, dog undtaget. Ved en mundtlig prøve er den computer eller tablet, som eksaminanden anvender for at kunne anvende hjælpemidler, som eksaminanden skal have digital adgang til, også undtaget.

Stk. 3. Reglerne i stk. 2 gælder ikke for en prøve, hvor eksaminanden under prøven ikke skal være til stede på institutionen eller et andet sted, som institutionen fastsætter for prøveafholdelsen.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2018 og har virkning for eksaminander, der er omfattet af loven, ved prøver, der afholdes efter den 1. maj 2018.

Stk. 2. § 6, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1276 af 27. november 2017 om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser ophæves.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 19. marts 2018

Søren Hartmann Hede
Direktør

/ Birte Iversen