Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om Moderniseringsstyrelsen

§ 1

I cirkulære nr. 9050 af 30. januar 2017 om Moderniseringsstyrelsen foretages følgende ændring:

1. I § 2, nr. 7, udgår »Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager,«.

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2018.

Finansministeriet, den 5. marts 2018

Sophie Løhde

/ Jesper Schaumburg-Müller