Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1316 af 20. november 2015 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1454 af 30. november 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter »Danmark«: », der ikke er et ikke-indberettende finansielt institut«.

2. I § 2 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Udtrykket »Finansielt institut i en Deltagende jurisdiktion« betyder

1) et Finansielt institut, der er hjemmehørende i en Deltagende jurisdiktion, undtagen en filial af det Finansielle institut, der er beliggende uden for en Deltagende jurisdiktion, og

2) en filial af det Finansielle institut, der ikke er hjemmehørende i en Deltagende jurisdiktion, hvis filialen er beliggende i en Deltagende jurisdiktion.«

3. I § 15, nr. 3, litra d, § 33, stk. 1, nr. 5, litra a, og § 34, stk. 1, nr. 4, ændres »341.000 kr.« til: »303.000 kr.«.

4. I § 18, nr. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Fra og med den 1. maj 2018 er beløbsgrænsen i 1. pkt. 303.000 kr.«

5. I § 31, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Fra og med kalenderåret 2018 er beløbsgrænsen i 1. pkt. 6,06 mio. kr.«

6. I § 33, stk. 1, nr. 5, litra b, § 87, stk. 2, nr. 3, litra a, og § 97, stk. 1, nr. 3, ændres »6,83 mio. kr.« til: »6,06 mio. kr.«

7. I § 38, nr. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Fra og med den 1. maj 2018 er beløbsgrænsen i 1. pkt. 303.000 kr.«

8. § 44, stk. 3, affattes således:

»Udtrykket »Kontrollerende personer« betyder de fysiske personer, der udøver kontrol over en Enhed. For så vidt angår trusts betyder dette udtryk stifter(e), forvalter(e), eventuel(le) protektor(er), de(n) begunstigede eller klasse(r) af begunstigede og en eller flere andre fysiske personer, der i sidste instans udøver reel kontrol over trusten, og for så vidt angår en anden juridisk ordning end en trust betyder udtrykket personer i tilsvarende eller lignende stilling. Udtrykket »Kontrollerende personer« skal fortolkes i overensstemmelse med begrebet »reelle ejere« i hvidvasklovens § 2, stk. 9, og på en måde, der er i overensstemmelse med henstillingerne fra Financial Action Task Force.«

9. I § 47 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Passiv indkomst omfatter følgende elementer, som indgår i bruttoindkomsten:

1) Udbytte.

2) Renter.

3) Indkomst svarende til renter.

4) Leje og royalties, bortset fra leje og royalties oppebåret som led i aktiv drift af en virksomhed, der i det mindste delvist udføres af medarbejdere i NFE’en.

5) Annuitetsydelser.

6) Nettogevinst ved salg eller udveksling af finansielle aktiver, der giver anledning til den tidligere beskrevne passive indkomst.

7) Nettogevinst fra transaktioner (herunder futures, forwarders, optioner og lignende transaktioner) i enhver type af finansielle aktiver.

8) Nettogevinst på valuta.

9) Nettoindkomst fra swaps.

10) Beløb modtaget efter Forsikringsaftaler med kontantværdi.

Stk. 3. Uanset stk. 2 omfatter passiv indkomst ikke, når der er tale om en NFE, der regelmæssigt fungerer som forhandler af finansielle aktiver, enhver indkomst fra enhver transaktion, der indgås i normal handel i en sådan forhandlers virksomhed som forhandler.«

10. I § 59 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Indberettende finansielle institutter kan vælge kontraktmæssigt at gøre brug af tjenesteydere til at opfylde de forpligtelser til indberetning og passende omhu, der pålægges sådanne Indberettende finansielle institutter i henhold til denne bekendtgørelse, men disse forpligtelser forbliver de Indberettende finansielle institutters ansvar.«

11. I § 71 og to steder i § 96, stk. 1, ændres »Person i udlandet, Færøerne eller Grønland« til: »Person, hvorom der skal indberettes«.

12. I § 82 indsættes som 2. pkt.:

»Fra og med kalenderåret 2018 er beløbsgrænsen i 1. pkt. 1,5 mio. kr.«

13. I § 83 indsættes som 2. pkt.:

»Fra og med kalenderåret 2018 er beløbsgrænsen i 1. pkt. 1,5 mio. kr.«

14. I § 84, stk. 1, ændres »eller af NFE’er« til: »eller af Passiv NFE’er«.

15. I § 89 indsættes som 2. pkt.:

»Fra og med kalenderåret 2018 er beløbsgrænsen i 1. pkt. 1,5 mio. kr.«

16. I § 92, 1. pkt., ændres »om Enheden er en Person, hvorom der skal indberettes,« til: »hvor Enheden er hjemmehørende,«.

17. I § 96, stk. 2, ændres »Person i udlandet Færøerne eller Grønland« til: »Person, hvorom der skal indberettes«.

18. I § 101, stk. 2, nr. 1, indsættes efter »341.000 kr.«: »eller 303.000 kr.«

19. I § 101, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »1,71 mio. kr.«: »eller 1,5 mio. kr.«

20. I § 101, stk. 2, nr. 3, indsættes efter »6,83 mio. kr.«: »eller 6,06 mio. kr.«

21. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. april 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 3, træder i kraft den 1. januar 2019.

Skatteministeriet, den 5. april 2018

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas


Bilag 1

»Bilag 1

Liste A. Jurisdiktioner, som er Deltagende jurisdiktioner, jf. § 43, stk. 1, nr. 1 eller 3, og som der skal indberettes om efter kapitel 9 vedrørende kalenderåret 2016 og senere kalenderår:

1) Andorra

2) Belgien

3) Bulgarien

4) Cypern

5) Estland

6) Finland

7) Frankrig

8) Gibraltar

9) Grækenland

10) Irland

11) Italien

12) Kroatien

13) Letland

14) Liechtenstein

15) Litauen

16) Luxembourg

17) Malta

18) Monaco

19) Nederlandene

20) Polen

21) Portugal

22) Rumænien

23) Saint-Barthélemy

24) San Marino

25) Schweiz

26) Slovakiet

27) Slovenien

28) Spanien

29) Storbritannien

30) Sverige

31) Tjekkiet

32) Tyskland

33) Ungarn

34) Østrig

Liste B. Jurisdiktioner, som er Deltagende jurisdiktioner, jf. § 43, stk. 1, nr. 2, og som der skal indberettes om efter kapitel 9 vedrørende kalenderåret 2017 og senere kalenderår:

1) Anguilla

2) Antigua og Barbuda

3) Argentina

4) Aruba

5) Aserbajdsjan

6) Australien

7) Bahamas

8) Bahrain

9) Barbados

10) Belize

11) Bermuda

12) Brasilien

13) Canada

14) Cayman-øerne

15) Chile

16) Colombia

17) Cook-øerne

18) Costa Rica

19) Curaçao

20) De Britiske Jomfruøer

21) De Forenede Arabiske Emirater

22) Den Russiske Føderation

23) Folkerepublikken Kina

24) Færøerne

25) Ghana

26) Grenada

27) Grønland

28) Guernsey

29) Indien

30) Indonesien

31) Island

32) Isle of Man

33) Israel

34) Japan

35) Jersey

36) Korea

37) Kuwait

38) Libanon

39) Malaysia

40) Marshall-øerne

41) Mauritius

42) Mexico

43) Montserrat

44) Nauru

45) Nederlandene, for så vidt angår Bonaire, Sint Eustatius og Saba

46) New Zealand

47) Niue

48) Norge

49) Pakistan

50) Panama

51) Qatar

52) Saint Kitts og Nevis

53) Saint Lucia

54) Saint Vincent og Grenadinerne

55) Samoa

56) Saudi-Arabien

57) Seychellerne

58) Singapore

59) Sydafrika

60) Turks- og Caicosøerne

61) Tyrkiet

62) Uruguay

Liste C. Jurisdiktioner, som er Deltagende jurisdiktioner, jf. § 43, stk. 1, nr. 2, og som der skal indberettes om efter kapitel 9 vedrørende kalenderåret 2018 og senere kalenderår:

1) Nigeria

2) Sint Maarten

Liste D. Jurisdiktioner, som er Deltagende jurisdiktioner, jf. § 43, stk. 1, nr. 2, og som der skal indberettes om efter kapitel 9 vedrørende kalenderåret 2019 og senere kalenderår:

1) Albanien«