Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA

§ 1

I bekendtgørelse nr. 769 af 25. juni 2014 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA foretages følgende ændringer:

1. I § 66, stk. 1, indsættes efter »indberettes«: », jf. dog stk. 3«.

2. I § 66 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Har et indberetningspligtigt finansielt institut ikke, uanset stk. 1, fremskaffet det amerikanske skatteydernummer for enhver specificeret amerikansk person, hvorom der skal indberettes, til brug for indberetningerne vedrørende årene 2017-2019, kan det indberettende finansielle institut i stedet

1) fremskaffe og vedrørende hvert af årene 2017-2019 indberette fødselsdato for enhver kontohaver og kontrollerende person, for hvem amerikanske skatteydernummer ikke indberettes,

2) årligt anmode enhver kontohaver om at oplyse ethvert manglende amerikansk skatteydernummer og

3) gennemføre en søgning af elektronisk søgbare data med henblik på fremskaffelse af ethvert manglende amerikansk skatteydernummer. Denne søgning skal være gennemført, inden det indberetningspligtige finansielle institut indberetter oplysninger vedrørende 2017.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2018.

Skatteministeriet, den 22. marts 2018

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas