Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Ozonlagsnedbrydende stoffer
Kapitel 3 Flygtige organiske forbindelser (VOC)
Kapitel 4 Afbrænding ombord
Kapitel 5 Modtageanlæg i havne
Kapitel 6 Tilsyn og klageadgang
Kapitel 7 Straf og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forebyggelse af luftforurening fra skibe og platforme

I medfør af § 24, § 31, stk. 4, § 33, stk. 1, § 48, § 58 b og § 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1033 af 4. september 2017, og efter forhandling med transport-, bygnings- og boligministeren fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter danske skibe i dansk og internationalt farvand, udenlandske skibe på dansk søterritorium, og platforme på dansk søterritorium og i den eksklusive økonomiske zone. Bekendtgørelsen omfatter endvidere havne som angivet i § 10.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) 73/78 Marpol-konventionen: Den internationale konvention af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, som ændret ved den dertil knyttede protokol af 1978.

2) Udledning: Enhver frigivelse til atmosfæren eller havet fra skibe og platforme af stoffer, der er underkastet kontrol i henhold til denne bekendtgørelse.

3) Ozonlagsnedbrydende stoffer: De stoffer, som er defineret i artikel 1, stk. 4, i Montreal-protokollen af 1987 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, og som er opregnet i protokollens bilag A, B, C eller E i dens til enhver tid gældende udformning.

4) IMO: International Maritime Organisation (FN’s Søfartsorganisation).

5) VOC: Flygtige organiske forbindelser.

6) Tankskib: Et lastskib, der er bygget eller indrettet til transport i bulk af flydende last af brandfarlig art.

Kapitel 2

Ozonlagsnedbrydende stoffer

§ 3. Enhver forsætlig udledning af ozonlagsnedbrydende stoffer fra skibe eller platforme, herunder udledning, der sker som led i vedligeholdelse, reparation eller bortskaffelse af systemer eller udstyr, er forbudt.

Stk. 2. Undtaget fra forbudet i stk. 1 er de minimale udslip, der ikke kan undgås i forbindelse med genvinding eller genanvendelse af et ozonlagsnedbrydende stof.

Stk. 3. Ozonlagsnedbrydende stoffer og udstyr, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer, skal afleveres til en modtageordning, når stofferne eller udstyret fjernes fra skibene eller platformene, jf. § 10.

§ 4. For skibe og platforme, der befinder sig på dansk søterritorium, som ikke er hjemmehørende i et EU-land, må installationer taget i brug efter den 19. maj 2005 ikke indeholde ozonlagsnedbrydende stoffer. Dog må hydrochlorofluorocarbon (HCFC) anvendes i installationer på disse skibe og platforme, når de er taget i brug inden den 1. januar 2020. Danske skibe og platforme samt skibe og platforme hjemmehørende i et EU-land, der befinder sig på dansk søterritorium, er reguleret efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget, samt de til enhver tid gældende regler i bekendtgørelse om visse ozonlagsnedbrydende stoffer.

Kapitel 3

Flygtige organiske forbindelser (VOC)

§ 5. Danske tankskibe, som ankommer til en havn eller terminal, hvor der er fastsat krav eller bestemmelser til udledning af VOC, jf. MARPOL Konventionens Anneks VI, artikel 15, stk. 1, skal udstyres med et system til at opsamle udledningen af VOC.

Stk. 2. Systemet skal anvendes under lastning af de relevante skibsladninger.

Stk. 3. Systemet skal være godkendt af Søfartsstyrelsen1 og skal opfylde kravene i IMO-cirkulære MSC/Circ. 5852.

§ 6. Tankskibe, der transporterer råolie, skal have og gennemføre en VOC-styringsplan om bord, der er godkendt af rette myndighed i tankskibets flagstat. Planen skal opfylde kravene i IMO-resolution MEPC. 185(59)3.

Stk. 2. Hvert tankskib, jf. stk. 1, skal have sin egen VOC-styringsplan.

Stk. 3. VOC-styringsplanen, jf. stk. 2, skal som minimum

1) indeholde skriftlige procedurer vedrørende begrænsning af VOC-emissioner under lastning, sejlads og losning,

2) tage hensyn til yderligere VOC-emissioner, der genereres under rensning af tank,

3) udpege en person, der ansvarlig for planens gennemførelse, og

4) for skibe i international fart være skrevet på skibsførerens og styrmændenes arbejdssprog og, såfremt deres arbejdssprog ikke er engelsk, fransk eller spansk, omfatte en oversættelse til et af disse tre sprog.

§ 7. §§ 5 og 6 finder tilsvarende anvendelse for gas tankskibe, hvis den anvendte type laste- og opbevaringssystemer gør det sikkerhedsmæssigt muligt at tilbageholde ikke-metanholdig VOC om bord eller at lede det tilbage i land.

Kapitel 4

Afbrænding ombord

§ 8. Afbrænding ombord af affald på skibe og platforme er forbudt på dansk søterritorium.

§ 9. Afbrænding ombord af affald på skibe og platforme uden for dansk søterritorium er kun tilladt i et godkendt forbrændingsanlæg.

Stk. 2. Afbrænding ombord af kloakslam og olieslam, der stammer fra et skibs eller platforms normale drift, kan dog uden for dansk søterritorium finde sted i hoved- eller hjælpemaskineriet eller kedlerne, men må i så fald ikke finde sted i havne, bugter, fjorde og lignende områder.

Stk. 3. Afbrænding ombord af følgende stoffer m.v. er forbudt:

1) Lastrester henhørende under 73/78 Marpol-konventionens annex I-III, samt tilhørende forurenet emballeringsmateriale.

2) Polychloreret biphenyl (PCB).

3) Affald som defineret under 73/78 Marpol-konventionens annex V, der indeholder mere end ubetydelige koncentrationer af tungmetaller.

4) Raffinerede råolieprodukter indeholdende halogenforbindelser.

5) Polyvinylchlorid (PVC) med undtagelse af forbrænding i IMO-godkendte forbrændingsanlæg.

Kapitel 5

Modtageanlæg i havne

§ 10. I reparationshavne samt pladser, hvor skibe eller platforme ophugges, skal havnebestyrelsen eller den for havnen eller pladsen ansvarlige sørge for, at der etableres en ordning til modtagelse af ozonlagsnedbrydende stoffer og udstyr, der indeholder disse stoffer, når dette fjernes fra skibet eller platformen.

Kapitel 6

Tilsyn og klageadgang

§ 11. Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i denne bekendtgørelse, jf. lovens regler herom. Søfartsstyrelsen bistår Miljøstyrelsen ved tilsynet på skibe.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren.

Kapitel 7

Straf og ikrafttræden

§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) udleder ozonlagsnedbrydende stoffer i strid med § 3, stk. 1,

2) undlader at aflevere ozonlagsnedbrydende stoffer til en modtageordning, jf. § 3, stk. 3,

3) anvender ozonlagsnedbrydende stoffer i installationer i strid med § 4, 1. og 2. pkt.,

4) undlader at være udstyret med eller anvende godkendt VOC-emission system efter § 5,

5) undlader at have en VOC-styringsplan om bord eller gennemføre denne VOC-styringsplan efter § 6,

6) afbrænder normaldriftsaffald på dansk søterritorium, jf. § 8,

7) afbrænder normaldriftsaffald uden for dansk søterritorium i strid med § 9 eller

8) undlader at etablere en modtageordning efter § 10.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på overtrædelser begået fra udenlandske skibe, medmindre overtrædelsen er begået i indre territorialt farvand. For overtrædelser begået fra udenlandske skibe i ydre territorialt farvand kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der er tale om forsætlig og alvorlig forurening af havmiljøet.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1542 af 10. december 2015 om forebyggelse af luftforurening fra skibe og platforme ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 17. maj 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Peter Hallenberg

Officielle noter

1 Der henvises til den til enhver tid gældende regulering om anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe, senest bekendtgørelse nr. 1294 af 24/11/2015.

2 MSC/Circ. 585: Cirkulæret findes i udkast på IMO’s hjemmeside

3 MEPC. 185(59): Er tilgængeligt på IMO’s hjemmeside: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/185%2859%29.pdf