Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1108 af 29. september 2017 om recepter og dosisdispensering af lægemidler foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Ved medicinrekvisitioner forstås bestillinger (rekvisitioner) på apotek eller sygehusapotek af:

1) Lægemidler til medicindepoter (centrale lagre på sygehuse og andre behandlingsinstitutioner).

2) Receptpligtige lægemidler til sygehusafdelinger og afdelinger på lignende institutioner.

3) Receptpligtige lægemidler til

a) kommunalbestyrelsens behandlingssteder for stofmisbrugere, jf. sundhedslovens § 142, og

b) andre kommunalbestyrelsers, regionsråds eller private institutioners behandlingssteder, som kommunalbestyrelsen har indgået aftaler med om lægelig behandling af stofmisbrugere.

4) Lægemidler til de særlige formål, der er nævnt i §§ 98-107.

5) Lægemidler til regionale vagtlægeenheder.«

2. § 6, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Lægemidler i udleveringsgruppe »NB-S« må apoteket kun udlevere til sygehuse eller efter anvisning af læger på sygehuse samt efter anvisning af nærmere bestemte speciallæger. Lægemiddelstyrelsen fastsætter for hvert enkelt lægemiddel, hvilke speciallæger der må anvise lægemidlet. Lægemidlerne skal udleveres efter bestemmelserne for lægemidler i udleveringsgruppe »A«.«

3. § 26, stk. 1, affattes således:

»En recept på et lægemiddel, som skal dosisdispenseres, skal indeholde de i §§ 15-18 nævnte oplysninger og en angivelse af, at recepten skal dosisdispenseres. Der kan angives en tidsperiode på højst 2 år, hvori der løbende skal dosisdispenseres.«

4. § 124, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. § 12, stk. 1, og § 12, stk. 3, nr. 1-3, træder først i kraft den 1. juli 2018 for så vidt angår elektronisk ordination af magistrelle lægemidler. Indtil 1. juli 2018 skal anvisning af magistrelle lægemidler ske skriftligt, via telefax eller telefonisk.«

5. I § 124 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Ved ikke elektronisk anvisning af magistrelle lægemidler omfattet af § 4 skal lægen eller tandlægen oplyse sit cpr-nummer.

Stk. 4. Tandlæger kan udstede recepter elektronisk, jf. § 12, stk. 1 og stk. 3, nr. 1-3, fra 1. oktober 2017, men skal først gøre det fra 1. januar 2019.

Stk. 5. Bestemmelserne i § 27, stk. 4, om at papirrecepter kun kan ekspederes én gang, gælder ikke for recepter udstedt af tandlæger før den 1. januar 2019.

Stk. 6. Ved ikke elektronisk anvisning af lægemidler omfattet af § 4 skal tandlægen oplyse sit cpr-nummer.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 7.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. marts 2018.

Lægemiddelstyrelsen, den 20. marts 2018

Thomas Senderovitz

/ Kim Helleberg Madsen