Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Godkendelse
Kapitel 3 Gasdistributionsselskabernes virksomhed
Kapitel 4 Fælles bestemmelser for flaskegasdistributionsselskaber
Kapitel 5 Kvalitetsledelsessystem
Kapitel 6 Administrative bestemmelser
Kapitel 7 Straffebestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gasdistributionsselskaber

I medfør af § 5, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, § 26, stk. 1 og 2, § 27, § 28 og § 31, stk. 2, i lov nr. 61 af 30. januar 2018 om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gasdistributionsselskaber, der distribuerer gas til gasinstallationer inden for gassikkerhedslovens anvendelsesområde.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Gasdistributionsselskab: En virksomhed, der ejer eller vedligeholder gasforsyningssystemet, og som distribuerer gas til gasinstallationer i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer. Virksomheder, der fylder gastanke og fylder og distribuerer gasflasker i henhold til gassikkerhedslovens anvendelsesområde, betragtes også som gasdistributionsselskaber. Begrebet omfatter følgende gaskvaliteter i overensstemmelse med bekendtgørelse om gaskvalitet:

a) Naturgas: Den, der distribuerer naturgas til gasinstallationer via ledning, gastank eller gasflasker, betragtes som gasdistributionsselskab.

b) Bygas: Den, der distribuerer ledningsført bygas til gasinstallationer, betragtes som gasdistributionsselskab.

c) Flaskegas: Den, der distribuerer ledningsført flaskegas eller fylder gasflasker eller gastanke, der forsyner gasinstallationer, betragtes som gasdistributionsselskab med begrænset eller udvidet forretningsområde, jf. nr. 2 og 3.

d) Biogas: Som gasdistributionsselskab betragtes den, der distribuerer ledningsført biogas eller bionaturgas til

i) mere end 10 professionelle slutbrugere, eller

ii) mere end én forbruger.

e) Brint: Den, der distribuerer brint til gasinstallationer via ledning, tank eller gasflasker, betragtes som gasdistributionsselskab.

f) Andre typer og former for gas til anvendelse i en gasinstallation: Den, der distribuerer andre typer og former for gas inden for gassikkerhedslovens anvendelsesområde til gasinstallationer via ledning, gasflasker eller gastanke, betragtes som gasdistributionsselskab.

2) Flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde: En virksomhed, der fylder flaskegas på gasflasker med en tilladelig fyldning på højst 11 kg gas.

3) Flaskegasdistributionsselskab med udvidet forretningsområde: En virksomhed, der fylder gasflasker, distribuerer ledningsført flaskegas eller fylder tanke, der forsyner gasinstallationer.

Kapitel 2

Godkendelse

§ 3. Ansøgning om godkendelse som gasdistributionsselskab skal indgives til Sikkerhedsstyrelsen via en blanket på erhvervsportalen Virk eller Kvikskranken.

§ 4. Sikkerhedsstyrelsen giver godkendelse som gasdistributionsselskab, når virksomheden opfylder de i denne bekendtgørelse nævnte betingelser, dog jf. §§ 9-10.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse som gasdistributionsselskab skal indeholde følgende:

1) Den ansøgende virksomheds CVR-nummer.

2) Dokumentation for at virksomheden har et certificeret kvalitetsledelsessystem, jf. § 25.

3) Dokumentation for at betingelserne, jf. § 11, er opfyldt og indarbejdet i virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

4) Procedure for hvordan virksomheden vil varetage kontrolforpligtelsen, jf. gassikkerhedslovens § 24, stk. 1 og 2.

5) Dokumentation for at der i virksomheden er fornødne kompetencer til at varetage kontrolforpligtelsen, jf. gassikkerhedslovens § 24, stk. 1.

6) Bekræftelse af at virksomheden ikke er under konkursbehandling eller likvidation.

7) Virksomhedens fysiske adresse i et EU/EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv.

Stk. 3. Virksomhedens administrerende direktør skal afgive en skriftlig erklæring om, hvorvidt virksomheden eller vedkommende selv inden for de sidste 3 år er straffet for overtrædelse af gassikkerhedsloven, lov om gasinstallationer og gasmateriel, lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakområdet eller regler udstedt i medfør af disse love.

Stk. 4. Ansøgning om godkendelse som flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde skal indeholde de i § 19 nævnte elementer.

§ 5. Når Sikkerhedsstyrelsen modtager en ansøgning, jf. § 4, sender Sikkerhedsstyrelsen en kvittering til den ansøgende virksomhed med oplysning om:

1) Fristen for meddelelse af afgørelse om godkendelse, jf. § 6, stk. 1 og 2.

2) At ansøgeren kan betragte godkendelsen for meddelt, hvis ikke Sikkerhedsstyrelsen har truffet afgørelse, inden fristens udløb, jf. § 6, stk. 3.

3) Klagemuligheder.

§ 6. Efter modtagelsen af ansøgningen og alle nødvendige dokumenter skal Sikkerhedsstyrelsen træffe afgørelse om godkendelse som gasdistributionsselskab senest 60 dage efter modtagelse af de sidst indkomne dokumenter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Fristen i stk. 1 kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Sikkerhedsstyrelsen skal inden udløbet af fristen i stk. 1 begrunde forlængelsen over for den ansøgende virksomhed og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelsen vil blive truffet.

Stk. 3. Hvis Sikkerhedsstyrelsen ikke har truffet afgørelse inden udløbet af fristerne efter stk. 1 og 2, kan godkendelsen anses for meddelt.

Afslag

§ 7. Uanset at betingelserne for at opnå godkendelse som gasdistributionsselskab, jf. § 11 eller flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde, jf. §§ 21-24, er opfyldt, kan Sikkerhedsstyrelsen meddele afslag, hvis ansøgeren i stilling eller hverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at driften ikke vil blive varetaget på forsvarlig måde.

Dispensation

§ 8. Sikkerhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra de betingelser, der er nævnt i § 11.

Bortfald

§ 9. En godkendelse som gasdistributionsselskab, undtaget flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde, udstedt i medfør af § 4, stk. 1, bortfalder, når

1) virksomheden kommer under konkursbehandling, træder i likvidation eller ophører,

2) virksomhedens certificering af kvalitetsledelsessystemet suspenderes, tilbagetrækkes eller indskrænkes til ikke længere at dække forretningsområdet som gasdistributionsselskab og således ikke længere opfylder betingelsen i § 11, nr. 2, eller

3) virksomheden ikke længere opretholder en ansvarsforsikring, jf. § 11, nr. 9, hvis dette er en betingelse i godkendelsen.

Stk. 2. En godkendelse som flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde udstedt i medfør af § 4, stk. 1, bortfalder, når

1) virksomheden kommer under konkursbehandling, træder i likvidation eller ophører,

2) virksomheden ikke opfylder krav til procedurer i § 24, eller

3) virksomheden ikke opretholder en ansvarsforsikring efter § 22, hvis dette er en betingelse i godkendelsen.

Tilbagekaldelse

§ 10. Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse som gasdistributionsselskab, undtaget flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde, udstedt i medfør af § 4, stk. 1, når

1) gasdistributionsselskabet har udvist grov eller gentagen forsømmelighed ved udførelsen af tilsyn med gasinstallationer, herunder kontrol med stikledninger og egne distributionsledninger,

2) betingelserne, jf. § 11, for godkendelsen som gasdistributionsselskab i øvrigt ikke længere er opfyldt,

3) betingelserne, jf. § 13, ikke overholdes, eller

4) påbud efter § 31, stk. 2, ikke efterkommes.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse som flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde efter § 4, stk. 1, når

1) begrænsningerne, jf. § 20, ikke overholdes,

2) procedurerne, jf. § 24, ikke efterleves, eller

3) påbud efter § 31, stk. 2, ikke efterkommes.

Stk. 3. En afgørelse om tilbagekaldelse efter stk. 1 kan af den virksomhed, som er afgørelsens adressat, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning om indbringelse for domstolene skal fremsættes over for Sikkerhedsstyrelsen, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende virksomhed.

Stk. 4. Sikkerhedsstyrelsen anlægger uden unødigt ophold sag mod virksomheden nævnt i stk. 2 i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 5. Anmodning om sagsanlæg vedrørende tilbagekaldelse efter stk. 1 tillægges ikke opsættende virkning. Retten kan dog ved kendelse bestemme, at den pågældende virksomhed under sagens behandling må udøve hele eller dele af virksomheden som gasdistributionsselskab.

Kapitel 3

Gasdistributionsselskabernes virksomhed

§ 11. Følgende betingelser skal være opfyldt, for at en virksomhed kan blive godkendt som gasdistributionsselskab:

1) Gasdistributionsselskabet skal have et kvalitetsledelsessystem, der er fyldestgørende for forretningsområdet, jf. § 12.

2) Kvalitetsledelsessystemet skal være certificeret efter ISO 9001-standarden af et akkrediteret certificeringsorgan. Andre kvalitetsledelsesstandarder kan anvendes efter godkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen.

3) Gasdistributionsselskabet skal have et konstantvirkende alarmberedskab, der sikrer hurtig indgriben i tilfælde af gaslugt, ulykker eller farlige hændelser ved gasinstallationer inden for selskabets forsyningsområde.

4) Gasdistributionsselskabet skal have et fungerende beredskab til hurtig afbrydelse af ledningsført gas i tilfælde af en ulykke eller farlig hændelse.

5) Gasdistributionsselskabet skal ved udførelse af opgaver efter gassikkerhedslovens § 24, stk. 1 og 2, følge almindelige forvaltningsretlige principper og sikre overholdelse af forvaltningsloven og lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

6) Gasdistributionsselskabets medarbejdere skal have de fornødne tekniske kvalifikationer til at udføre virksomhedens opgaver efter gassikkerhedslovens § 24, stk. 1.

7) Virksomheden skal sikre, at egne kommercielle interesser ikke påvirker udførelsen af gasdistributionsselskabets myndighedsopgave efter gassikkerhedslovens § 24, stk. 1 og 2.

8) Gasdistributionsselskabet skal sikre, at medarbejdere i virksomheden er bekendt med at være underlagt tavshedspligten efter straffelovens §§ 152-152 f.

9) Opretholdelse af ansvarsforsikring, hvis dette er stillet som vilkår i Sikkerhedsstyrelsen godkendelse som gasdistributionsselskab.

10) Gasdistributionsselskabet har en fysisk adresse i et EU/EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv.

§ 12. Gasdistributionsselskaber har følgende opgaver:

1) Gasdistributionsselskabet skal føre tilsyn med gasinstallationer inden for eget forsyningsområde efter Sikkerhedsstyrelsens instrukser.

2) Gasdistributionsselskabet skal føre kontrol med stikledninger og egne distributionsledninger i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg og Sikkerhedsstyrelsens instrukser.

3) Gasdistributionsselskabet skal opretholde certificeringen af kvalitetsledelsessystemet.

4) Gasdistributionsselskabet skal indberette dokumentation og fejlregistreringer fra udførte tilsyn og kontroller elektronisk til Sikkerhedsstyrelsen efter styrelsens instrukser.

5) Gasdistributionsselskabet skal have et konstantvirkende alarmberedskab, der sikrer hurtig indgriben i tilfælde af gaslugt, ulykker eller farlige hændelser ved gasinstallationer inden for selskabets forsyningsområde.

6) I tilfælde af en ulykke eller farlig hændelse skal gasdistributionsselskabet have et fungerende beredskab til hurtig afbrydelse af ledningsført gas, herunder eventuelle stigestrenge.

7) Gasdistributionsselskabet skal sagsbehandle tilsynene efter gassikkerhedslovens § 24, stk. 1 og 2, i overensstemmelse med forvaltningsretten, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.

8) Gasdistributionsselskabet skal føre kontrol med, at den gas, der leveres, er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om gaskvalitet, herunder odorisering.

9) Gasdistributionsselskabet skal føre et register over installationsadresser og stikledninger, der ikke er frakoblet gasforsyningen.

10) Gasdistributionsselskabet skal systematisk vedligeholde egne måler- og regulatorarrangementer.

11) Gasdistributionsselskabet skal indberette alle ulykker og farlige hændelser, der kommer til selskabets kendskab, elektronisk til Sikkerhedsstyrelsen.

12) Gasdistributionsselskabet skal straks underrette Sikkerhedsstyrelsen, hvis selskabet får kendskab til systematiske materiel- eller installationsfejl.

Stk. 2. For flaskegasdistributionsselskaber med udvidet forretningsområde finder stk. 1, nr. 1, kun anvendelse, når der er tale om installationer, der forsynes med gasflasker med tilladelig fyldning på over 11 kg, fra tanke eller med ledningsført flaskegas.

Stk. 3. For flaskegasdistributionsselskaber med udvidet forretningsområde finder stk. 1, nr. 5, kun anvendelse, når der er tale om installationer, der forsynes fra tanke, med ledningsført flaskegas eller hvor gasdistributionsselskabet har indgået fast leveringsaftale.

§ 13. Varetagelse af myndighedsopgaven efter gassikkerhedslovens § 24, stk. 1 og 2, kan udelukkende udføres af gasdistributionsselskabets egne medarbejdere.

Stk. 2. Det er muligt at indgå aftale med et andet gasdistributionsselskab om udførelse af opgaver efter gassikkerhedslovens § 24, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Det er muligt at indgå aftale med en anden virksomhed om udførelse af opgaver efter gassikkerhedslovens § 24, stk. 1 og 2, hvis aftalen er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser for flaskegasdistributionsselskaber

§ 14. Fyldningspersonel skal leve op til kravene i bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr, herunder være fyldt 18 år, have kompetence og erfaring med fyldning af gasflasker og være i stand til at frasortere gasflasker, der ikke er egnede til fyldning.

§ 15. Det er ikke tilladt at lade forbrugere fylde gasflasker ved selvbetjening.

Stk. 2. Fyldestationen skal være indrettet, så betjening ikke kan foretages af andre end flaskegasdistributionsselskabets medarbejdere.

§ 16. Flaskegasdistributionsselskabet skal sikre, at gasflaskerne kan spores tilbage til fyldestationen. Flaskerne skal mærkes med flaskegasdistributionsselskabets navn.

§ 17. Fyldning af en gasflaske må kun ske, hvis flasken

1) ikke har overskredet den godkendte prøvningsfrist,

2) er uden visuelle fejl, mangler eller andre defekter,

3) har fejlfri ventilpakning og

4) i øvrigt opfylder krav til indretning af flasken, som anført i bekendtgørelse om indretning af transportabelt trykbærende udstyr.

§ 18. Flaskegasdistributionsselskaber skal føre kontrol med, at den gas, der påfyldes gasflasker, er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om gaskvalitet, herunder odorisering.

Stk. 2. Stk. 1 anses for opfyldt, hvis et flaskegasdistributionsselskab udelukkende anvender gas med certifikat i fyldestationen. Certifikatet skal garantere gassens overensstemmelse med bekendtgørelse om gaskvalitet.

Flaskegasdistributionsselskaber med begrænset forretningsområde

§ 19. Ansøgning om godkendelse som flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde skal indeholde

1) de i § 4, stk. 2, nr. 1, 5 og 6, og stk. 3, nævnte oplysninger,

2) procedurer i henhold til § 24, stk. 1 og 2, og

3) dokumentation for fornødne kompetencer til kontrol, fyldning og udlevering af gasflasker.

Stk. 2. Har virksomheden et kvalitetsledelsessystem, kan dette erstatte stk. 1, nr. 2 og 3, forudsat at kvalitetsledelsessystemet tager højde for disse procedurer. Kvalitetsledelsessystemet eller de relevante procedurer vedlægges ansøgningen, eller der gives Sikkerhedsstyrelsen elektronisk adgang til dette.

§ 20. Flaskegasdistributionsselskaber med begrænset forretningsområde kan ikke varetage myndighedsopgaver efter gassikkerhedslovens § 24. Kapitel 3 i denne bekendtgørelse finder dermed ikke anvendelse for flaskegasdistributionsselskaber med begrænset forretningsområde.

§ 21. Flaskegasdistributionsselskaber med begrænset forretningsområde må udelukkende fylde gasflasker med tilladelig fyldning på højst 11 kg fra en fyldestation i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg.

Stk. 2. Fyldning af en gasflaske må kun ske, hvis flasken opfylder kravene i § 17 og i øvrigt er monteret med click-on ventil (jumbo), type G. 56, jf. EN 15202:2012.

§ 22. Flaskegasdistributionsselskaber med begrænset forretningsområde har pligt til at opretholde en ansvarsforsikring, hvis dette er stillet som vilkår i Sikkerhedsstyrelsens godkendelse som gasdistributionsselskab.

§ 23. Flaskegasdistributionsselskaber med begrænset forretningsområde skal indberette ulykker og farlige hændelser, der kommer til selskabets kendskab, elektronisk til Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2. Flaskegasdistributionsselskaber med begrænset forretningsområde skal straks underrette Sikkerhedsstyrelsen, hvis selskabet får kendskab til systematiske materiel- eller installationsfejl.

§ 24. Flaskegasdistributionsselskaber med begrænset forretningsområde skal have procedurer for kontrol af indleverede gasflasker, fyldning af gasflasker med tilladelig fyldning højst 11 kg og udlevering af gasflasker.

Stk. 2. I procedurerne, jf. stk. 1, skal fremgå

1) hvilke medarbejdere i virksomheden, der har kompetencer til at fylde gas på flaskerne,

2) hvordan der skal foretages kontrol af gasflaskerne, herunder frasortering,

3) hvordan eventuel udskiftning af pakning inden fyldning foretages,

4) hvordan gasflasken fyldes sikkert, herunder hvordan overfyldning undgås, og

5) hvordan gasflasken afsluttende forsegles og mærkes.

Kapitel 5

Kvalitetsledelsessystem

§ 25. Gasdistributionsselskabet skal have et ISO 9001-certificeret kvalitetsledelsessystem. Andre kvalitetsledelsesstandarder kan anvendes efter godkendelse fra Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2. For flaskegasdistributionsselskaber med begrænset forretningsområde finder kravet til certificering, jf. stk. 1, ikke anvendelse.

§ 26. Kvalitetsledelsessystemet skal sikre gasdistributionsselskabets korrekte varetagelse af de opgaver, der følger af godkendelsen som gasdistributionsselskab.

Stk. 2. Kvalitetsledelsessystemet skal tilpasses gasdistributionsselskabets forretningsområde og skal som minimum indeholde følgende:

1) Procedurer for hvordan selskabets opgaver efter § 12 skal udføres.

2) Registrering af medarbejdernes kompetencer og procedure for vedligeholdelse af disse kompetencer.

3) Fortegnelse over ledelsens ansvar og beføjelser i forbindelse med kvalitetsledelsessystemets efterlevelse og vedligeholdelse.

4) Overblik over organisationsstrukturen i selskabet.

Stk. 3. Drift- og vedligeholdelsesplaner for egne gasanlæg kan indgå i kvalitetsledelsessystemet.

§ 27. Ledelsen skal sikre, at selskabets kvalitetsledelsessystem er tilgængeligt for alle medarbejdere og at systemet er implementeret og efterleves.

§ 28. Kvalitetsledelsessystemet skal dokumenteres i papirform eller i et elektronisk kvalitetssystem og skal indeholde alle relevante og ajourførte dokumenter i en systematisk og overskuelig form.

Stk. 2. Gasdistributionsselskabet skal sikre sporbarhed for dokumenter, som indgår i kvalitetsledelsessystemet.

§ 29. Gasdistributionsselskabet skal opbevare kvalitetsledelsessystemet på betryggende vis og sikre, at systemet og den tilhørende dokumentation er tilgængelig til enhver tid.

Stk. 2. Opbevaring i elektronisk form skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør, at der kan foretages udtræk af relevante dele af systemet.

Stk. 3. Kvalitetsledelsessystemet og tilhørende dokumentation skal på anmodning gøres tilgængeligt for Sikkerhedsstyrelsen.

Kapitel 6

Administrative bestemmelser

§ 30. Udgifterne til Sikkerhedsstyrelsens virksomhed på gasområdet dækkes af afgifter, som opkræves hos gasdistributionsselskaberne, i det omfang gebyrer og indtægter ikke dækker udgifterne, jf. gassikkerhedslovens § 29, stk. 1.

Stk. 2. Til brug for den forholdsmæssige opkrævning af afgifterne efter gassikkerhedslovens § 29, stk. 1, skal gasdistributionsselskabet indberette til Sikkerhedsstyrelsen, hvor mange gasenergienheder selskabet har distribueret til gasinstallationer eller påfyldt gasflasker eller -tanke. Indberetningen skal ske efter Sikkerhedsstyrelsens anmodning.

§ 31. Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med gasdistributionsselskaber efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Sikkerhedsstyrelsen kan gennemføre audit hos gasdistributionsselskaberne for at verificere efterlevelse af denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan på baggrund af fejl eller mangler i kvalitetsledelsessystemet eller dets manglende efterlevelse påbyde passende ændringer.

§ 32. Skriftlig kommunikation til Sikkerhedsstyrelsen skal foregå digitalt.

Stk. 2. Ved ansøgninger om godkendelse eller dispensation skal blanket på Virk (www.virk.dk) anvendes.

Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen kan undlade at sagsbehandle ansøgninger efter stk. 2, der ikke indsendes via Virk.

Stk. 4. Skriftlig kommunikation mellem Sikkerhedsstyrelsen og gasdistributionsselskaberne skal foregå digitalt.

§ 33. De standarder, som denne bekendtgørelse henviser til, indføres ikke i Lovtidende, men kan købes ved Dansk Standard eller gennemses ved Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 2. Standarder, jf. stk. 1, er gældende, selvom de ikke foreligger på dansk.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 34. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) virker som gasdistributionsselskab uden Sikkerhedsstyrelsens godkendelse efter § 4, stk. 1,

2) undlader at opfylde opgaver efter § 12,

3) overtræder §§ 13-17,

4) undlader at føre kontrol efter § 18, stk. 1 eller ikke har certifikat på den påfyldte gaskvalitet,

5) som flaskegasdistributionsselskab med begrænset forretningsområde overtræder §§ 21-24,

6) undlader at opfylde kravene til kvalitetsledelsessystemet i §§ 25-29, eller

7) undlader at efterkomme Sikkerhedsstyrelsens påbud i medfør af § 31, stk. 3.

§ 35. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. april 2018.

Stk. 2. Gasreglementets afsnit C-10 bestemmelser om gasleverandører af 15. juli 1993 ophæves.

§ 37. Gasdistributionsselskaber, der er godkendt efter gasreglementets afsnit C-10 bestemmelser om gasleverandører af 15. juli 1993, opretholder godkendelsen med de dertil hørende forpligtelser efter de hidtil gældende regler til og med den 31. december 2019.

Stk. 2. Gasdistributionsselskaber, der er godkendt efter gasreglementets afsnit C-10 bestemmelser om gasleverandører af 15. juli 1993, skal senest den 31. oktober 2019 indgive en ansøgning til Sikkerhedsstyrelsen om en ny godkendelse efter denne bekendtgørelse.

Sikkerhedsstyrelsen, den 23. marts 2018

Lone Saaby

/ Anders Holt