Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (21. marts 2018)

Udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven, integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter til at repatriere og systematisk kommunal vejledningspligt)

(Lovforslag nr. L 196)

Regeringen ønsker at sætte større fokus på herboende udlændinges mulighed for frivilligt at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Den 8. december 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti aftale om Fokus på tilbagevenden til hjemlandet som led i finanslovsaftalen for 2018 med henblik på at styrke repatrieringsordningen og dermed øge udlændinges incitamenter til at repatriere.

Aftalen indeholder en række initiativer, der har til formål at øge fleksibiliteten i forhold til den økonomiske støtte til repatriering samt at forpligte kommunerne til en systematisk vejledning af herboende udlændinge om mulighederne for at vende tilbage med økonomisk støtte i medfør af repatrieringsloven.

Lovforslaget indeholder forslag om at øge fleksibiliteten i repatrieringsstøtten gennem bedre mulighed for at yde hjælp til erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder samt mulighed for at vælge en startpakke til køb af bohave som alternativ til transport af personlige ejendele. Herudover indeholder lovforslaget forslag om en udvidelse af den kreds af udlændinge, der modtager offentlig forsørgelse, som får mulighed for at kunne deltage i en rekognosceringsrejse til hjemlandet med henblik på at træffe beslutning om repatriering, samt indførelse af økonomisk støtte til anskaffelse af nationalitetspas m.v., der er nødvendigt for, at repatriering kan foretages.

Det foreslås endvidere i lovforslaget at indføre en forpligtelse for kommunerne til som led i integrations- og beskæftigelsesindsatsen at vejlede herboende udlændinge, der er omfattet af repatrieringsloven, om mulighederne for at repatriere til deres hjemland eller tidligere opholdsland med støtte efter repatrieringsloven.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.