Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister til brug for opgørelse af erhvervsuddannede årsværk ved beregning af praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

I medfør af § 21 f, stk. 3, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 26. januar 2017, som ændret ved lov nr. 706 af 8. juni 2017, fastsættes:

Almindelige bestemmelser

§ 1. Registret er oprettet af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til brug for opgørelsen af erhvervsuddannede årsværk, jf. lovens § 26 b.

Data fra Danmarks Statistik

§ 2. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag modtager uddannelsesoplysninger fra Danmarks Statistik for medarbejdere hos arbejdsgivere omfattet af lovens § 2.

Stk. 2. Har Danmarks Statistik ikke registreret uddannelsesoplysninger for medarbejdere omfattet af stk. 1, modtager Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag DISCO-koden for de pågældende medarbejdere hvis Danmarks Statistik har registreret denne oplysning.

Information til medarbejderen

§ 3. En medarbejder, der er omfattet af § 2, kan se sine registrerede uddannelsesoplysninger i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags uddannelsesregister ved log-in på borger.dk.

§ 4. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag kan kontakte medarbejdere hos arbejdsgivere omfattet af lovens § 2, i de tilfælde hvor Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ikke modtager uddannelsesoplysninger fra Danmarks Statistik. Medarbejderen bliver bedt om at logge på borger.dk og svare på spørgsmål om medarbejderens uddannelsesbaggrund. På grundlag af medarbejderens svar kategoriserer Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag medarbejderen som enten erhvervsuddannet, ikke erhvervsuddannet eller uoplyst uddannelsesbaggrund.

Stk. 2. En medarbejder, der vil ændre sine svar jf. stk. 1, kan henvende sig til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Ændringer i uddannelsesregistret

§ 5. En medarbejder, der ønsker de registrerede uddannelsesoplysninger ændret, skal kontakte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og dokumentere de ønskede ændringer.

Stk. 2. Dokumentation efter stk. 1 kan bestå i:

1) et officielt dansk uddannelsesbevis eller

2) en dansk myndighedsgodkendelse af et udenlandsk uddannelsesbevis.

§ 6. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag opdaterer og berigtiger oplysninger i uddannelsesregistret, der viser sig urigtige eller vildledende. På grundlag af de nye oplysninger kategoriseres berørte medarbejdere hos arbejdsgivere, der er omfattet af lovens § 2, enten med den specifikke erhvervsuddannelse, generelt som erhvervsuddannet, som ikke erhvervsuddannet eller som uoplyst uddannelsesbaggrund.

Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1 opdateres ikke, hvis Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag vurderer, at uddannelsesoplysningerne modtages på et senere tidspunkt fra Danmark Statistik, jf. § 2, stk. 1.

Stk. 3. Medarbejdere, som har fået ændret deres kategorisering i uddannelsesregistret jf. stk. 1, modtager besked fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2018.

Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, den 22. marts 2018

Niels Fog

/ Christian Hyldahl