Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32006R1924
 
32015R1535
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Nøglehulsmærket
Kapitel 4 Generelle betingelser for anvendelse af Nøglehulsmærket
Kapitel 5 Anvendelse af Nøglehulsmærket i markedsføring af ikke-færdigpakkede fødevarer
Kapitel 6 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Nøglehulsmærkets grafiske udformning
Bilag 2 Fødevarer, der kan markedsføres med Nøglehulsmærket
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.1)

I medfør af § 11, stk. 1, § 20, stk. 1, § 23 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 46 af 11. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1592 af 15. december 2017 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører frivillig mærkning og præsentation af fødevarer med Nøglehulsmærket. Nøglehulsmærket er knyttet til fødevarers indhold af fedt, sukkerarter, kostfiber og salt i de anførte fødevaregrupper i bilag 2.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fedt, mættede fedtsyrer, transfedtsyrer, salt, sukkerarter, kostfiber, færdigpakkede fødevarer, kød (jf. artikel 2, stk. 1, litra f) og plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler eller plantestanolestere som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne.

2) Fiskevarer, tilberedte fiskevarer og levende toskallede bløddyr, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer.

3) Forarbejdning og uforarbejdede produkter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne.

4) Fuldkorn: Hele kernen af korn eller cerealier (endosperm, kim og klid). Kernen kan være knækket, formalet eller lignende, men bestanddelene skal indgå i samme forhold som den intakte kerne for de respektive cerealier. Fuldkornsdefinitionen dækker cerealierne hvede, spelt, rug, havre, byg, majs, ris, hirse, durra og andre Sorghum-arter.

5) Glutenfri som defineret i Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014 af 20. juli 2014 om kravene vedrørende information til forbrugerne om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer.

6) Madlavningsfedt og madlavningsfedtblandinger som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 jf. artikel 78 i bilag VII om smørbare fedtstoffer og tilsvarende produkter.

7) Nye fødevarer eller nye fødevareingredienser (novel food) med sødende egenskaber som defineret i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 af 25. november om nye fødevarer.

8) Tilsat smag: Tilsætning af krydderier samt aromaer eller fødevareingredienser med aromagivende egenskaber som defineret i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) Nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer.

9) Tilsatte sukkerarter: Alle mono- og disakkarider, som tilsættes under produktion af fødevarer. Sukkerarter, som findes naturligt i honning, sirup, frugtjuice, frugtsaft og frugtkoncentrater, omfattes også.

Kapitel 3

Nøglehulsmærket

§ 3. Den grafiske udformning af Nøglehulsmærket fremgår af bilag 1. Nøglehulsmærket skal ledsages af mærket ®.

Stk. 2. Symbolet skal benyttes i grønt eller sort tryk.

Kapitel 4

Generelle betingelser for anvendelse af Nøglehulsmærket

§ 4. Nøglehulsmærket må ikke anvendes ved mærkning og præsentation af fødevarer, der tilsættes følgende ingredienser:

1) Sødestoffer (fødevaretilsætningsstoffer) og godkendte nye fødevarer eller nye fødevareingredienser (novel food) med sødende egenskaber.

2) Plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler eller plantestanolestere.

§ 5. Nøglehulsmærket må ikke benyttes ved mærkning og præsentation af forarbejdede fødevarer, som er omfattet af Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn.

§ 6. Fedt, sukkerarter eller salt må kun tilsættes i de fødevaregrupper, hvor der i bilag 2 er fastsat kriterier for henholdsvis fedt, sukkerarter eller salt. Disse næringsstoffer kan dog alligevel tilsættes i andre fødevaregrupper, såfremt de ikke tilsættes i større mængder end nødvendigt for at opnå den ønskede virkning.

Stk. 2. Olie eller andre fedtstoffer, som anvendes ved fremstilling af nøglehulsmærkede produkter, må højst indeholde 2 g industrielt fremstillede transfedtsyrer per 100 g olie eller fedt.

§ 7. Nøglehulsmærket må benyttes ved mærkning og præsentation af fødevarer, hvis fødevaren efter indplacering i korrekt fødevaregruppe opfylder alle kriterier fastsat for den pågældende fødevaregruppe i bilag 2.

Kapitel 5

Anvendelse af Nøglehulsmærket i markedsføring af ikke-færdigpakkede fødevarer

§ 8. Ved anvendelse af Nøglehulsmærket i markedsføringen af ikke-færdigpakkede fødevarer skal virksomheden på anmodning kunne oplyse om grundlaget for brug af Nøglehulsmærket.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for:

1) Grønsager m.m., som er uforarbejdede (fødevaregruppe 1).

2) Frugt og bær (fødevaregruppe 2).

3) Fiskevarer (fødevaregruppe 21).

Kapitel 6

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 3-8, i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. april 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 131 af 23. januar 2015 om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. ophæves.

Stk. 3. Fødevarer, der inden den 1. september 2016 er markedsført eller mærket i henhold til bekendtgørelse nr. 913 af 4. juli 2013 om anvendelse af Nøglehulsmærket, kan markedsføres, indtil lagrene er opbrugte.

Fødevarestyrelsen, den 22. marts 2018

Esben Egede Rasmussen

/ Marianne Øhlenschläger Larsen


Bilag 1

Nøglehulsmærkets grafiske udformning

Noeglehul_fv_2005_rgb Size: (310 X 312)


Bilag 2

Fødevarer, der kan markedsføres med Nøglehulsmærket

Kriterier for de individuelle fødevaregrupper

Fødevaregrupper (med vilkår)
Kriterier
Grønsager, frugt, bær og nødder
1. Grønsager, bælgfrugter (undtagen jordnødder), kartofler og andre rodfrugter. Produkterne kan være forarbejdede.
Uforarbejdede krydderurter omfattes også.
- tilsat fedt højst 3 g/100 g
- tilsat fedt kan højst indeholde 20 % mættede fedtsyrer
- tilsatte sukkerarter højst 1 g/100 g
- salt højst 0,5 g/100 g
2. Frugt og bær, som er uforarbejdede. Produkterne kan dog være varmebehandlet.
 
3. Uforarbejdede nødder og jordnødder. Produkterne kan dog være varmebehandlet.
- mættede fedtsyrer højst 10 g/100 g
Mel, gryn og ris
4. Mel, flager, gryn og knækkede kerner af cerealier, som indeholder mindst 100 % fuldkorn regnet på produktets tørstof, samt klid og kim af cerealier.
- kostfiber mindst 6 g/100 g
5. Ris, som indeholder 100 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold.
- kostfiber mindst 3 g/100 g
6. Morgenmadscerealier og müsli, som indeholder mindst 55 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold.
Glutenfri morgenmadscerealier og müsli, dog mindst 20 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold.
- fedt højst 8 g/100 g
- sukkerarter højst 13 g/100 g
- tilsatte sukkerarter højst 9 g/100 g
- kostfiber mindst 6 g/100 g
- salt højst 1,0 g/100 g
Grød, brød og pasta
7. Grød og grødpulver (tilberedt ifølge producentens anvisninger), som indeholder mindst 55 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold.
- fedt højst 4 g/100 g
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- kostfiber mindst 1 g/100 g
- salt højst 0,3 g/100 g
Kriterierne gælder for det spiseklare produkt.
8 a). Brød og brødmix, hvor kun væske og eventuelt gær skal tilsættes, og som indeholder mindst 30 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold. Produkter som defineret i gruppe 8 b) omfattes ikke.
Glutenfri brød og brødmix dog mindst 10 % fuldkorn beregnet på produktets tørstofindhold.
- fedt højst 7 g/100 g
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- kostfiber mindst 5 g/100 g
- salt højst 1,0 g/100 g
Kriterierne gælder for det spiseklare produkt.
8 b) Rugbrød og andre rugbaserede produkter samt brødmix, hvor kun væske og eventuelt gær skal tilsættes, og som indeholder mindst 35 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold. I produkterne skal mindst 30 % af cerealierne være rug.
- fedt højst 7 g/100 g
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- kostfiber mindst 6 g/100 g
- salt højst 1,2 g/100 g
Kriterierne gælder for det spiseklare produkt.
9. Knækbrød og skorper, som indeholder mindst 50 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold.
Glutenfri knækbrød og skorper, dog mindst 15 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold.
- fedt højst 7 g/100 g
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- kostfiber mindst 6 g/100 g
- salt højst 1,3 g/100 g
10. Pasta (ikke fyldt), som indeholder mindst 50 % fuldkorn regnet på produktets tørstofindhold.
For glutenfri pasta (ikke fyldt) er der ikke krav til fuldkornsindhold.
- kostfiber mindst 6 g/100 g
- salt højst 0,1 g/100 g
Kriterierne gælder i forhold til produktets tørstofindhold.
Mælk, syrnede mælkeprodukter og vegetabilske alternativer
11 a). Mælk og syrnede mælkeprodukter, som er beregnet til at drikke, uden tilsat smag.
Tilsvarende laktosefri produkter samt laktosefri mælkedrik er også omfattet.
- fedt højst 0,7 g/100 g
11 b). Vegetabilske produkter med samme anvendelsesområde som produkter i fødevaregruppe 11 a) uden tilsat smag.
- fedt højst 1,5 g/100 g
- mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- salt højst 0,1 g/100 g
12 a). Syrnede mælkeprodukter, som ikke er beregnet til at drikke, uden tilsat smag.
Tilsvarende laktosefri produkter er også omfattet.
- fedt højst 1,5 g/100 g
12 b). Vegetabilske produkter med samme anvendelsesområde som produkter i fødevaregruppe 12 a), uden tilsat smag.
- fedt højst 1,5 g/100 g
- mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- salt højst 0,1 g/100 g
13 a). Syrnede mælkeprodukter, som ikke er beregnet til at drikke, med tilsat smag.
Tilsvarende laktosefri produkter er også omfattet.
- fedt højst 1,5 g/100 g
- tilsatte sukkerarter højst 4 g/100 g
13 b). Vegetabilske produkter med samme anvendelsesområde som produkter i fødevaregruppe 13 a), med tilsat smag.
- fedt højst 1,5 g/100 g
- mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold
- sukkerarter højst 8 g/100 g
- salt højst 0,1 g/100 g
14 a). Produkter bestående af en blanding af mælk og fløde med samme anvendelsesområde som fløde og tilsvarende syrnede produkter, uden tilsat smag.
- fedt højst 5 g/100 g
14 b). Helt eller delvist vegetabilske produkter med samme anvendelsesområde som produkter i fødevaregruppe 14 a), uden tilsat smag.
- fedt højst 5 g/100 g
- mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- salt højst 0,3 g/100 g
15 a). Produkter bestående af en blanding af mælk og fløde med samme anvendelsesområde som fløde og tilsvarende syrnede produkter, med tilsat smag.
Tilsvarende laktosefri produkter er også omfattet.
- fedt højst 5 g/100 g
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- salt højst 0,8 g/100 g
15 b). Helt eller delvist vegetabilske produkter med samme anvendelsesområde som produkter i fødevaregruppe 15 a), med tilsat smag.
- fedt højst 5 g/100 g
- mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- salt højst 0,8 g/100 g
Ost og vegetabilske alternativer
16. Ost, bortset fra frisk ost (fødevaregruppe 18).
Produkterne kan være tilsat smag.
- fedt højst 17 g/100 g
- salt højst 1,6 g/100 g
17. Helt eller delvist vegetabilske produkter med samme anvendelsesområde som produkterne i fødevaregruppe 16.
Produkterne kan være tilsat smag.
- fedt højst 17 g/100 g
- mættede fedtsyrer højst 20 % af produktets samlede fedtindhold
- salt højst 1,5 g/100 g
18. Frisk ost og lignende produkter.
Produkterne kan være tilsat smag.
- fedt højst 5 g/100 g
- tilsatte sukkerarter højst 1 g/100 g
- salt højst 0,9 g/100 g
Madfedt og olier
19. Madlavningsfedt og madlavningsfedtblandinger.
Produkterne kan være tilsat smag.
- fedt højst 80 g/100 g
- mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold
- salt højst 1,1 g/100 g
20. Madolier, flydende madlavningsfedt og flydende madlavningsfedtblandinger.
Produkterne kan være tilsat smag.
- mættede fedtsyrer højst 20 % af produktets samlede fedtindhold
- salt højst 1,0 g/100 g
Fiskevarer og produkter af fiskevarer
21. Fiskevarer og levende toskallede bløddyr. Produkterne kan være tilberedte.
 
22. Produkter, som er fremstillet af mindst 50 % forarbejdede fiskevarer.
Produkterne må indeholde sovs eller lage. Procentandelen og kriterierne gælder for den del af produktet, der er beregnet til at spise.
Produkterne må være paneret, men tilberedningen som angivet på produktet må ikke tilføre produktet fedt.
22 a). Produkter, der ikke er omfattet af gruppe 22 b-d.
- andet fedt end fiskefedt højst 10 g/100 g
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- salt højst 1,5 g/100 g
22 b) Pålægsprodukter, skivet.
- andet fedt end fiskefedt højst 10 g/100 g
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- salt højst 2,5 g/ 100 g
22 c). Røget eller gravad fisk.
- andet fedt end fiskefedt højst 10 g/100 g
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- salt højst 3,0 g/100 g
22 d). Kaviar og andet halvkonserves af fisk.
- andet fedt end fiskefedt højst 10 g/100 g
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- salt højst 3,0 g/100 g
Kød og kødprodukter
23. Kød, som er uforarbejdet.
- fedt højst 10 g/100 g
24. Produkter, som er fremstillet af mindst 50 % kød.
For produkter, hvor mindst 10 % af kødet er erstattet med en vegetabilsk råvare med protein, er kravet til indhold af kød 40 %.
Leverpostej (fødevaregruppe 24 b), dog mindst 35 % kød.
Produkterne må indeholde sovs eller lage. Procentandelen og kriterierne gælder for den del af produktet, der er beregnet til at spise.
Produkterne kan være paneret, men tilberedningen som angivet på produktet må ikke tilføre produktet fedt.
24 a). Rå produkter af hele eller udskårne kødstykker, som er overflademarineret eller krydret.
- sukkerarter højst 3 g/100 g
- fedt højst 10 g/100 g
- salt højst 1,0 g/100 g
- For stiksaltede produkter.
- salt højst 0,5 g/100 g
24 b). Rå eller spiseklare produkter, hvor hovedingrediensen er hakket kød.
- sukkerarter højst 3 g/100 g
- fedt højst 10 g/100 g
- salt højst 1,7 g/100 g
- For pølser
- salt højst 2,0 g/100 g
- For pålægspølser
- salt højst 2,2 g/100 g
- For hakket kød kun tilsat vand og salt
- salt højst 1,0 g/100 g
24 c). Spiseklare eller røgede produkter, hvor hovedingrediensen er hele kødstykker eller udskåret kød, og som ikke omfattes af fødevaregruppe 24 b).
- fedt højst 10 g/100 g
- sukkerarter højst 3 g/100 g
- salt højst 2,0 g/100 g
-For pålægsprodukter
- salt højst 2,5 g/100 g
Vegetabilske produkter
25. Produkter, som består af mindst 60 % vegetabilske råvarer. Produkterne må ikke indeholde kød eller fiskevarer.
Produkterne kan indeholde sovs eller lage. Procentandelen og kriterierne gælder for den del af produktet, som er beregnet til at spise.
Produkterne må være paneret, men tilberedningen som angivet på produktet må ikke tilføre produktet fedt.
- fedt højst 10 g/100 g
- mættede fedtsyrer højst 33 % af produktets samlede fedtindhold
- sukkerarter højst 3 g/100 g
- salt højst 1,0 g/100 g
Færdigretter m.m.
26. Færdigretter, som er beregnet til at skulle udgøre et hovedmåltid med protein, kulhydrater samt grønsager, frugt eller bær, og som ikke er omfattet af fødevaregrupperne 27, 28, 29, 30 eller 31.
Retten skal indeholde
- 400-750 kcal (1670-3140 kJ) per portion, og
- mindst 28 g grønsager (undtagen kartofler), bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g.
Hvis retten indeholder cerealier, skal cerealiedelen opfylde kravet til fuldkorn, som er angivet i den relevante fødevaregruppe. Hvis glutenfri pasta indgår i retten, skal denne overholde kravet til fiber i fødevaregruppe 10.
- højst 33 % af energiværdien må stamme fra fedt.
- i retter, som indeholder fisk med mere end 10
% fedt, må energiindholdet fra fedt dog være højst 40 %.
- højst 10 % af energiindholdet må stamme fra mættede fedtsyrer.
- tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g
- salt højst 0,8 g/100 g
- dog højst 3,5 g salt i alt pr. portion.
27. Pirogger, pizzaer og andre tærter end desserttærter, der er baseret på cerealier, og som indeholder
- mindst 250 kcal (1050 kJ) per portion, og
- mindst 28 g grønsager (undtagen kartofler), bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g.
Produktets cerealiedel skal indeholde mindst 30 % fuldkorn regnet på cerealiedelens tørstofindhold. For glutenfri cerealier er kravet til fuldkorn dog 10 % beregnet ud fra produktets tørstofindhold.
- højst 33 % af energiværdien må stamme fra fedt.
- i produkter, som indeholder fisk med mere
end 10 % fedt, må energiindholdet fra fedt
dog være højst 40 % af produktets samlede energiindhold.
- højst 10 % af energiindholdet må stamme fra mættede fedtsyrer.
- tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g
- salt højst 1,0 g/100 g
28. Smørrebrød, sandwich, wraps og lignende produkter, der er baseret på cerealier, som indeholder
- mindst 150 kcal (630 kJ) per angivet portion, og
- mindst 25 g grønsager (undtagen kartofler), bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g.
Produktets cerealiedel skal indeholde mindst 30 % fuldkorn regnet på cerealiedelens tørstofindhold. For glutenfri cerealier er kravet til fuldkorn dog 10 % beregnet ud fra produktets tørstofindhold.
- højst 33 % af energiværdien må stamme fra fedt.
- i produkter, som indeholder fisk med mere
end 10 % fedt, må energiindholdet fra fedt
dog være højst 40 %.
- højst 10 % af energiindholdet må stamme fra mættede fedtsyrer.
- tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g.
- salt højst 0,9 g/100 g.
29. Supper med fisk eller kød (færdige produkter og produkter efter tilberedning, der følger producentens anvisning), og som indeholder
- mindst 100 kcal (420 kJ) per portion, og
- mindst 28 g grønsager (undtagen kartofler), bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g.
Hvis retten indeholder cerealier, skal cerealiedelen opfylde kravet til fuldkorn, som er angivet i den relevante fødevaregruppe. Hvis glutenfri pasta indgår i retten, skal denne overholde kravet til fiber i fødevaregruppe 10.
- højst 33 % af energiværdien må stamme fra fedt.
- i produkter, som indeholder fisk med mere
end 10 % fedt, må energiindholdet fra fedt
dog være højst 40 % af produktets samlede
energiindhold.
- tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g
- salt højst 0,8 g/100 g
- dog højst 2,5 g salt i alt pr.
portion.
30. Supper uden fisk eller kød (færdige produkter og produkter efter tilberedning, der følger producentens anvisning), og som indeholder
- mindst 100 kcal (420 kJ) per portion, og
- mindst 50 g grønsager (undtagen kartofler), bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g.
Hvis retten indeholder cerealier, skal cerealiedelen opfylde kravet til fuldkorn, som er angivet i den relevante fødevaregruppe. Hvis glutenfri pasta indgår i retten, skal denne overholde kravet til fiber i fødevaregruppe 10.
- højst 33 % af energiværdien må stamme fra fedt.
- tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g
- salt højst 0,8 g/100 g
- dog højst 2,5 g salt i alt pr.
portion.
31. Færdigretter, som ikke er beregnet til at udgøre et hovedmåltid, og som ikke er omfattet af fødevaregruppe 26, 27, 28, 29 eller 30.
Retten skal indeholde:
- mindst 100 kcal (420 kJ) per portion, og
- mindst 50 g grønsager (undtagen kartofler), bælgfrugter (undtagen jordnødder), rodfrugter eller frugt og bær pr. 100 g.
Hvis retten indeholder cerealier, skal cerealiedelen opfylde kravet til fuldkorn, som er angivet i den relevante fødevaregruppe. Hvis glutenfri pasta indgår i retten, skal denne overholde kravet til fiber i fødevaregruppe 10.
- højst 33 % af energiværdien må stamme fra fedt.
- i retter, som indeholder fisk med mere end 10
% fedt, må energiindholdet fra fedt dog
højst være 40 %.
- højst 10 % af energiindholdet må stamme fra mættede fedtsyrer.
- tilsatte sukkerarter højst 3 g/100 g
- salt højst 0,8 g/100 g
- dog højst 2,5 g salt i alt pr. portion.
Dressinger og saucer
32. Dressinger af olie og eddike.
Produkterne kan være tilsat smag.
- mættede fedtsyrer højst 20 % af fedtindholdet
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- salt højst 0,8 g/100 g
33. Saucer til middagsretter (færdige produkter og produkter tilberedt ifølge producentens anvisning).
- fedt højst 5 g/100 g
- mættede fedtsyrer højst 33 % af fedtindholdet
- sukkerarter højst 5 g/100 g
- salt højst 0,8 g/100 g
Kriterierne gælder for det spiseklare produkt.

Officielle noter

1) Bekendtgørelse nr. 131 af 23. januar 2015, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. Bekendtgørelse nr. 131 af 23. januar 2015 har ligeledes som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer.