Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om film- og tv-produktionsuddannelsen

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Billedmediernes Faglige Udvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Film- og tv-produktionsuddannelsen har som erhvervsuddannelse som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Selvstændig, innovativ og kreativ udførelse af alle arbejdsprocesser, der forekommer inden for uddannelsen, under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.

2) Selvstændig og effektiv planlægning og varetagelse af almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsen på grundlag af teknisk faglige, kreative, innovative almene og personlige kompetencer.

3) Identifikation af tekniske og andre fejl samt videreformidling af disse.

4) Beherskelse af planlægningsredskaber og videreformidling af et planlagt audiovisuelt forløb til medarbejdere og udenforstående.

5) Sikring af optimal teknisk kvalitet i relation til det påtænkte anvendelsesformål.

6) Kreativ opgaveløsning, planlægning, strukturering af arbejdsprocesser og løsning af uforudsete problemer.

7) Analyse og forståelse af audiovisuelle udtryk i deres historiske og kulturelle kontekst.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, film- og tv-assistent, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med specialet film- og tv-produktionstekniker (trin 2), niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år til 5 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, film- og tv-assistent, 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 25 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Uddannelsens speciale varer yderligere 2 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 25 uger fordelt på mindst tre skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, film- og tv-assistent, 1 år og 11 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger. Uddannelsens speciale varer yderligere 2 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 25 uger.

Stk. 4. For euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser opdeles den i stk. 3 nævnte skoleundervisning på trin 1 i mindst to skoleperioder og på specialet (trin 2) i mindst to skoleperioder.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Valg af hensigtsmæssige teknikker til film- og tv-produktion.

2) Valg af hensigtsmæssige materialer og udstyr.

3) Teknisk dokumentation.

4) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed.

5) Organisationskultur.

6) Kameraarbejde, belysning, lyd og redigering.

7) Produktionsudstyr, materialer og arbejdsrutiner.

8) Valg af passende digitale platforme til billedbehandling.

9) Æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation.

10) Branchens produkter, koncepter og ideer og deres anvendelsesområde.

11) Arbejdsrelevant ergonomi.

12) Håndtering af forskellige filformater.

13) Almindelig jura i forhold til rettigheder over billeder, lyd og optagelser.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Valg af passende teknikker til fremstilling af produkter.

2) Anvendelse af it til faglig informationssøgning og kommunikation.

3) Anvendelse af relevant teknisk dokumentation.

4) Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssigt gældende regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet.

5) Vurdering af om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav.

6) Udførelse af enkle opgaver inden for kameraarbejde, belysning, lyd og redigering med faglig sikkerhed.

7) Valg og anvendelse af professionelt produktionsudstyr til film- og tv-produktion.

8) Udførelse af digital billedbehandling.

9) Arbejde med grundlæggende æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation.

10) Identifikation og anvendelse af hensigtsmæssige arbejdsmetoder.

11) Anvendelse af og begrundelse for produkter, koncepter og ideer til film- og tv-produktion.

12) Anvendelse af og begrundelse for valg af filformater.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) under vejledning foretage valg af teknikker til fremstilling af film- og tv-produktionstekniske produkter,

2) selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsmetoder,

3) selvstændigt vælge og anvende materialer og udstyr til enkle faglige opgaver inden for kameraarbejde, belysning, lyd og redigering,

4) selvstændigt udvikle og skabe visuel kommunikation samt udføre billedbehandling,

5) afgøre og tage ansvar for valg af det rette udstyr til film- og tv-produktion,

6) selvstændigt planlægge, koordinere og udføre enkle arbejdsprocesser og tage initiativ til samarbejde med andre om løsning af opgaver,

7) udføre arbejdsopgaver under hensyntagen til arbejdsrelevant ergonomi samt sikkerheds- og miljømæssige krav,

8) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, en vejledning eller lignende,

9) redegøre for sin egen rolle i virksomhedens organisation,

10) demonstrere teori, praksis og hensigtsmæssige arbejdsmetoder,

11) selvstændigt udføre digital billedbehandling,

12) redegøre for kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed,

13) demonstrere forståelse for æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation og

14) redegøre for branchens produkter, koncepter og ideer og deres anvendelsesområder.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Engelsk på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan udføre alle arbejdsprocesser, der forekommer inden for det område, uddannelsen retter sig mod, selvstændigt, innovativt og kreativt.

2) Eleven kan identificere tekniske og andre fejl og kommunikere disse videre.

3) Eleven kan assistere ved arbejdsfunktioner vedrørende kamera-uplining, belysningsopgaver, gripfunktioner og produktionskoordinering.

4) Eleven kan beherske planlægningsredskaber og kommunikere et planlagt audiovisuelt forløb til medarbejdere og udenforstående.

5) Eleven kan sikre optimal teknisk kvalitet i relation til det påtænkte anvendelsesformål.

6) Eleven kan arbejde selvstændigt og i teams.

7) Eleven kan vise kreativitet og være innovativ i opgaveløsningen.

8) Eleven kan analysere og forstå audiovisuelle udtryk i deres historiske og kulturelle kontekst.

9) Eleven kan planlægge og strukturere arbejdsprocesser herunder løse uforudsete problemer.

10) Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

11) Eleven kan selvstændigt og kreativt gennemføre planlægning, tilrettelæggelse, optagelse, bearbejdning og afvikling af produktioner samt medvirke ved udarbejdelsen af databaserede, integrerede medieprodukter.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-10, jf. stk. 1, gælder for alle elever på hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemål nr. 11, jf. stk. 1, gælder for specialet.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som en del af den sidste skoleperiode på trin 1 og som del af den sidste skoleperiode på specialet (trin 2) afholder skolen en afsluttende prøve. Hver prøve udgør en svendeprøve. For at afslutte uddannelsen med henholdsvis trin 1 eller specialet, skal eleven bestå den pågældende prøve.

Stk. 2. Prøven, der afholdes som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, stilles i samråd med det faglige udvalg og tilrettelægges således:

1) Den afsluttende prøve består af en individuel, skriftlig prøve og en mundtlig eksamination, der tager udgangspunkt i en case inden for det uddannelsesspecifikke fag, eleven har valgt. Spørgsmålene fordeles ved lodtrækning.

2) Den skriftlige prøve udarbejdes inden for en varighed af 3 timer og skal omfatte emnerne kameraarbejde, klipning, lys og lyd. Den mundtlige prøve varer 30 minutter, inklusive votering. Eleverne har en forberedelsestid på 45 minutter til den mundtlige prøve. Opgaveløsningen bedømmes af en eksaminator (lærer) og to censorer (skuemestre) udpeget af det faglige udvalg. Censorerne er til stede under den mundtlige prøve.

3) Den endelige karakter for hver af prøverne fremkommer som et gennemsnit af de tre bedømmeres karakterer. Den endelige karakter for trinprøven som helhed fremkommer som et gennemsnit af de tre gennemsnitskarakterer.

4) Prøven er bestået, når eleven har opnået beståkarakter for både den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.

Stk. 3. Prøven, der afholdes som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, stilles i samråd med det faglige udvalg og tilrettelægges således:

1) Prøven består af en individuel skriftlig opgave, en mundtlig prøve samt en praktisk opgave med individuel bedømmelse.

2) Den individuelle skriftlige opgave løses inden for en varighed af 4 timer og skal omfatte emnerne kameraarbejde, belysning, lydarbejde, redigering, efterbehandling af billed- og lydoptagelse, produktionstilrettelæggelse og audiovisuelle udtryk. Eleven skal udarbejde en selvstændig løsning på opgaven. Opgaveløsningen bedømmes af en eksaminator (lærer) og to censorer (skuemestre) udpeget af det faglige udvalg.

3) Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i elevens portfolio, der udgøres af elevens indsamlede arbejder gennem hele uddannelsesforløbet, og har en varighed på 45 minutter inklusive votering. Prøven gennemføres af en lærer og to censorer (skuemestre) udpeget af det faglige udvalg. Censorerne er til stede under den mundtlige prøve.

4) Den praktiske opgave består af en fri fagopgave i form af en produktion og har en varighed på mindst 3 minutter og højst 15 minutter. Eleverne har 15 fortløbende arbejdsdage til den praktiske opgave. Eleverne bliver eksamineret mundtligt i opgaven. Eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen. Ved gruppeeksamen bedømmes gruppedeltagerne individuelt. Opgaven bedømmes af en eksaminator (lærer) og indtil fire censorer (skuemestre) udpeget af det faglige udvalg. Censorerne er til stede under den mundtlige eksamen, inklusive voteringen.

5) Ved bedømmelsen giver læreren og censorerne i forening én karakter for hver af de tre prøver, henholdsvis den skriftlige opgave, den mundtlige eksamination over portfolio og den frie, praktiske projektopgave. Den endelige karakter fremkommer som et gennemsnit af de tre afgivne karakterer.

6) Prøven er bestået, når eleven har opnået beståkarakter for den skriftlige opgave, for den praktiske opgave samt for den mundtlige prøve over portfolio.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået alle fag i hovedforløbet.

Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetencer inden for uddannelsen.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om film- og tv-produktionsuddannelsen ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 7. maj 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Lars Held


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring*) skal eleven have beskæftiget sig erhvervsmæssigt som assistent eller anden lignende funktion inden for film- og tv-produktionsfaget. Arbejdet skal være en selvstændig udførelse af kommercielt relaterede opgaver inden for fx tv-produktion, filmproduktion, reklame m.v. på minimum 3 ud af de 4 følgende opgaveområder:
Arbejdet med gængse professionelle videokameraer og optagemetodikker on location og/eller på studieproduktioner
Belysning on location og/eller på studieproduktioner
Lydoptagelse og/eller lydbearbejdning
Arbejdet med professionelle redigeringsprogrammer på produktioner
Eleven skal tillige have deltaget/assisteret på arbejdsopgaver inden for:
Post-production
Planlægning, koordinering, tilrettelæggelse, optagelse og redigering af produktioner
Beskæftigelsen skal svare til 2 års fuldtidsbeskæftigelse i de seneste 4 år.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle voksne elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Arbejdet selvstændigt med gængse professionelle videokameraer og optagemetodikker -énkamera
8 måneder
0,4
3
Arbejdet selvstændigt med gængse professionelle videokameraer og optagemetodikker - flerkamera - on location
8 måneder
0,4
3
Arbejdet selvstændigt med gængse professionelle videokameraer og optagemetodikker - flerkamera - på studieproduktioner
8 måneder
0,4
3
Arbejdet selvstændigt med belysning fx on location og/eller på studieproduktioner
8 måneder
1
2
Arbejdet selvstændigt med lydoptagelse fx på tv-produktion, filmproduktion, reklame mv.
8 måneder
1
1
Arbejdet selvstændigt med lydredigering fx på tv-produktion, filmproduktion, reklame mv.
8 måneder
1
1
Arbejdet selvstændigt med professionelle redigeringsprogrammer, herunder med billed- og lydredigering
8 måneder
1
1
Arbejdet med planlægning, koordinering, tilrettelæggelse, optagelse og redigering af fx tv-produktioner, filmproduktioner, reklamer mv.
4 måneder
1
1
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste 4 år.

3. Uddannelser der giver grundforlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Udd. kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Eud
Fotograf
1520
4
4
Eud
Webintegrator
1465
0,4
-
Eud
Digital media
1515
1
1
Uddannelsen skal være afsluttet inden for de seneste 4 år.
AMU
Udarb af visuelle eff. TV/digital efterbehandling
43895
0,2
-
AMU
Digital efterbehandling / videofilformater og workfl
43896
0,1
-
AMU
Post-production teknologi
43898
0,1
-
AMU
Non-lineær post-production
43899
0,2
-
AMU
Non-lineær redigeringsteknik
43902
0,1
-
AMU
Non-lineær redigeringsmetodik
43901
0,2
-
AMU
Billedbehandling - 3D objekter i billedbehandling
46710
0,2
-
AMU
Billedbehandling - Farvejustering af billeder
46761
0,1
-
AMU
Billedbehandling - Farvebalance
46762
0,1
-
AMU
Billedbehandling - Korrektion af digitale billeder
46765
0,1
-
AMU
Billedbehandling - Skabelse af realistisk billede
46769
0,1
-
AMU
Audiovisuel fortælleteknik
46773
0,2
-
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste 4 år.