Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planlægning og udførelse af de for fagområdet almindelige opgaver i den forventede kvalitet og i henhold til love, regler og traditioner.

2) Deltagelse i planlægning og udførelse af specialopgaver på fagområdet, herunder innovativt og problemløsende arbejde.

3) Informationssøgning, valg af og vejledning om materialer, konstruktions- og montagemetoder samt faglig dokumentation, kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

4) Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver i tværfagligt samarbejde med de øvrige faggrupper på arbejdspladsen.

5) Planlægning og udførelse af arbejdet under hensyntagen til arbejdsmiljøet samt egen og andres sikkerhed.

6) Planlægning og udførelse af opgaverne under hensyntagen til miljøet.

7) Branchens karriereveje og videreuddannelser samt etablering af selvstændig virksomhed.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet byggemontagetekniker, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen er en skolebaseret uddannelse uden praktik i en virksomhed. Uddannelsen varer 1 år og 45 skoleuger, inklusive grundforløbet. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer hovedforløbet i uddannelsen 45 skoleuger.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsen 40 skoleuger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning tilrettelægges med en skoleperiode for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne angivet for en af følgende uddannelser: Træfagenes byggeuddannelse, boligmontering, bygningssnedker, møbelsnedker eller maskinsnedker.

Stk. 2. Eleven skal have opnået dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linjer samt vælge måleinstrumenter.

2) Eleven kan indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.

3) Eleven kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på byggepladsen eller i virksomheden.

4) Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på specialets område.

5) Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante elektroniske hjælpeprogrammer.

6) Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler.

7) Eleven kan udføre it-baserede tegninger eller skitser til brug for udførelse og dokumentation af en praktisk arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer.

8) Eleven kan forholde sig til og redegøre for valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed.

9) Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces.

10) Eleven kan kommunikere med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig optræden.

11) Eleven kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave.

12) Eleven kan udføre konstruktioner under hensyntagen til gældende krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd og energi.

13) Eleven kan redegøre for, hvilken betydning de sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige konsekvenser.

14) Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold og det fagretlige system.

15) Eleven kan varetage egen og andres sikkerhed i alle arbejdssituationer.

16) Eleven kan opsætte faste, nedhængte lofter og skinnesystemer med gips på forskellige underlag samt afslutninger ved armaturer og rør, borter og friser.

17) Eleven kan konstruere, opsætte og beklæde indvendige skillevægge og vådrum opbygget med underlag i stål og træ med gipsbeklædning, herunder buede skillevægge.

18) Eleven kan udføre indvendig gipsbeklædning af ydervægge.

19) Eleven kan isætte indvendige døre og glaspartier.

20) Eleven kan lave listearbejde og afslutninger mellem gulv, væg og loft og omkring indvendige døre, herunder udføre fuger med blød fugemasse.

21) Eleven kan foretage gennembrydninger og reparationer af indvendige gipsvægge og -lofter.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder som en del af sidste skoleperiode en afsluttende prøve. Prøven består af en teoretisk og en praktisk del. Prøven skal afdække elevens opnåede kompetencer inden for uddannelsen.

Stk. 2. Den teoretiske del af prøven består af en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusive votering. Prøven tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen på sidste skoleperiode. Der gives 1 uge til arbejdet med casen. Ved den mundtlige prøve fremlægger eleven sit arbejde med casen. Eleven kan under den mundtlige prøve anvende rids eller modeller og demonstrere teknikker, værktøjer m.v. Der gives en karakter for den mundtlige del.

Stk. 3. Den praktiske del af prøven består af en fremstillingsopgave udført på grundlag af elevens arbejde med casen. Prøven har en varighed af 37 timer. Censorerne er til stede under den mundtlige prøve og ved bedømmelse af fremstillingsopgaver. Der gives en karakter for prøven.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået alle fag i hovedforløbet og hver del af den afsluttende prøve, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På uddannelsesbeviset anføres hver delkarakter for den afsluttende prøve og det samlede resultat af prøven som et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 212 af 8. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til byggemontagetekniker ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 23. april 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Ulla Bødker


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Eleven skal have arbejdet inden for byggeri, døre- og vinduesproduktion, møbel- og inventarproduktion, savværk, orgelbyggeri eller aptering af både.
Arbejdsopgaverne skal have været varierede og foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre arbejdsopgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik
måneder)
Arbejdsmiljørepræsentant
4 måneders erfaring
1
-
Arbejde med byggeri og på byggeplads
herunder indvendigt arbejde, fx loft, døre, gips, isolering og vådrum
Arbejdsopgaverne skal have været varierede og foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre arbejdsopgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
24 måneder,
heraf 12 måneder med indvendigt arbejde.
30
-

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik
måneder)
Arbejdsmarkedsuddannelser
Affaldshåndtering og sortering på byggepladsen.
Byggepladslogistik
47464
43749
1,5
-
Arbejdsmarkedsuddannelser
Nivellering
47665
0,5
-
Anden kompetencegivende uddannelse
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
-
1
-