Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fitnessuddannelsen

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. apil 2018, og efter bestemmelse fra Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Fitnessuddannelsen er en erhvervsuddannelse og har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Fastlæggelse af fitnesstræningsprogram ud fra en grundlæggende forståelse af træningsformål og anatomi/fysiologi.

2) Instruktion og motivation af kunder i et fitnesscenter.

3) Varetagelse af centeradministration og kundeservice i et fitnesscenter i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet fitnessuddannelsen med profil, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Valg af profil træffes efter § 4, stk. 2.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 2 år, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 7-8 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 7-8 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Anatomi og fysiologi herunder knogler, led og muskler, blodkredsløb og nervesystem, stofskifte og fordøjelsessystem, endokrine system og åndedrætssystem.

2) Arbejdsfysiologi.

3) Ergonomi og de ergonomiske principper.

4) Skader og livsstilssygdomme.

5) Træning, træningsmålgrupper, træningseffekt, og kostens rolle i træningssituationer.

6) Forskellige træningsformer og hvordan udvalgte træningsformer påvirker kroppens enkelte dele.

7) Forskellige træningsgrupper og deres ønsker og deres behov for træning.

8) Sundhedsfremme, kost og ernæring, og kostens rolle ift. træningseffekt.

9) Medlemsservice og salg samt branchens udvikling og træningens betydning i et samfunds- og sundhedsmæssig perspektiv.

10) Forretningsforståelse samt administrative og økonomiske funktioner i forbindelse med virksomhedsdrift og medlemsservice.

11) Faglige udtryk og begreber på dansk og engelsk.

12) Førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Afklaring af medlemmets behov for træning og træningseffekt.

2) Sammensætning af træningsformer/programmer ud fra et sundhedsfremmende perspektiv.

3) Sammensætning af træningsprogrammer ud fra målgruppens behov for træning og udarbejde test for træning.

4) Udarbejdelse af skadeforebyggende og skadeafhjælpende træningsprogrammer i forhold til typiske skader.

5) Kommunikation af principper for sundhedsfremme og den rolle kost og ernæring har for træning.

6) Anvendelse af relevant fagsprog både på dansk og på engelsk.

7) Udøvelse af god medlemsservice.

8) Førstehjælp og hjælp ved de almindeligste former for tilskadekomst og akut opstået sygdom i træningscenteret.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) beskrive forskelle mellem forskellige træningsformer og -metoder inden for fitnessinstruktion, og deres relevans i konkrete sammenhænge ift. kundetyper og deres træningsbehov,

2) i konkrete sammenhænge vælge, begrunde og praktisk anvende de træningsfaglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given træningssituation med et givet træningsformål og under hensyntagen til de ergonomiske principper,

3) i konkrete sammenhænge begrunde valgte træningsformer ud fra viden om anatomi og fysiologi, arbejdsfysiologi, viden om forskellige livsstilssygdomme og under hensyntagen til typiske skader og forebyggelse af disse,

4) planlægge, koordinere og udføre en given arbejdsproces vedrørende opbygning af et træningsprogram, herunder foreslå ændringer eller andre metoder som følge af evalueringen,

5) medvirke ved kundebetjening, herunder sælge, rådgive og servicere ud fra en grundlæggende forretningsforståelse i branchen,

6) i en given arbejdsproces udføre grundlæggende administrative og økonomiske funktioner i forbindelse med medlemsservicering og drift af et fitnesscenter,

7) medvirke til at pleje og vedligeholde træningsmaskiner på et fitnesscenter under hensyntagen til grundlæggende principper for hygiejne,

8) i konkrete sammenhænge anvende innovative metoder i opgaveløsning under hensyntagen til træningsmålgruppens behov og virksomhedens servicekoncept,

9) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i det omfang der er almindelig og nødvendig i branchen,

10) i konkrete sammenhænge anvende faglige udtryk og begreber på dansk og engelsk, og

11) i konkrete sammenhænge vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset kunden og servicesituationen samt være bevidst om egen personlig fremtræden som rollemodel i en træningsvirksomhed.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Afsætning på E-niveau.

2) Erhvervsøkonomi på F-niveau.

Stk. 6. Eleven skal have opnået kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan koble udvalgte teorier til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering med konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

2) Eleven kan selvstændigt instruere i brugen af konditions- og styrketræningsudstyr.

3) Eleven kan vejlede ud fra forskellige træningsformål.

4) Eleven kan sammen med kunden evaluere træningsforløbet og resultatet.

5) Eleven kan varetage vejledning og instruktion etisk og hygiejnisk forsvarligt og korrekt.

6) Eleven kan varetage grundlæggende medlemsservice, herunder reklamationer og klager.

7) Eleven kan udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, kvalitetskrav samt interne procedurer, herunder procedure ved dopingmistanke.

8) Eleven kan medvirke i udvikling og opbygning af centrets koncepter med udgangspunkt i eksisterende og nye kundegrupper.

9) Eleven kan udføre opgaver under overholdelse af sikkerhedsforskrifter.

10) Eleven kan tilrettelægge og justere et individuelt program for træning baseret på en persons fysiske form og målsætning med udgangspunkt i raske personer, herunder eventuelt idrætsuvante personer og personer med særlige behov.

11) Eleven kan tilrettelægge og variere træningen ud fra kundens mål og behov og kan anvende metoder til motivation og målsætning.

12) Eleven kan varetage centeradministration i forhold til virksomhedens målgrupper og medarbejdere.

13) Eleven kan tilpasse sin kommunikation til forskellige kunde- og medarbejdergrupper og til forskellige situationer og kommunikationskanaler.

Stk. 2. Eleven vælger profil med tilhørende valgfrie specialefag ved indgåelse af uddannelsesaftale med en virksomhed, hvis godkendelse omfatter en af følgende profiler:

1) Fysisk træning.

2) Centeradministration.

Stk. 3. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 1-9, gælder for alle elever. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 10-11, gælder for elever med profilen fysisk træning. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 12-13, gælder for elever med profilen centeradministration.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode.

Stk. 2. Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en praktisk caseopgave ud fra en virkelighedsnær arbejdsfunktion i et fitnesscenter. Prøven varer 30 minutter inklusiv votering. I den mundtlige prøve inddrages det teoretiske grundlag, der indgår i den stillede case. Prøven afvikles i dialog mellem læreren og den enkelte elev. Caseopgaven fordeles ved lodtrækning på prøvedagen. Eleven har 30 minutters forberedelsestid.

Stk. 3. Opgaverne stilles af skolen. I forberedelsestiden må eleven anvende alle skriftlige og trykte hjælpemidler.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 for de uddannelsesspecifikke fag og have bestået den afsluttende prøve.

Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis til eleven.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 295 af 23. marts 2015 om erhvervsuddannelsen til fitnessinstruktør ophæves. Bekendtgørelsen findes dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 23. april 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Marianne Hallgaard Christensen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Eleven har relevant beskæftigelse svarende til sammenlagt 2 års fuldtidsbeskæftigelse i fitnessbranchen.
Beskæftigelsen har fundet sted inden for de seneste 8 år.
Eleven har beskæftiget sig med:
1. Individuel/personlig træning.
2. Holdtræning.
3. Medlemsservice og administration.
For relevant beskæftigelse rettet mod profilen Fysisk træning er fordelingen mellem 1. – 3. følgende: 40 pct., 40 pct. og 20 pct.
For relevant beskæftigelse rettet mod profilen Centeradministration er fordelingen mellem 1. -3. følgende: 20 pct., 20 pct. og 60 pct.
Eleven har gennemført basiskurser inden for holdtræning og individuel/personlig træning, som forudsætning for beskæftigelse i branchen.
Beskæftigelse i udlandet inden for fitnessinstruktion og træning indgår i vurderingen.
Frivilligt arbejde inden for fitnessinstruktion og træning (fx DGI) indgår i vurderingen.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik måneder)
Holdtræning
4 måneder
-
2
Personlig/individuel træning
4 måneder
-
2
Medlemsservice og administration
4 måneder
-
2