Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen

I medfør af § 3 a, stk. 5 og 6, og § 3 b, stk. 3, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder ved sikring af pant i betalingsrettigheder mod aftaler, der i god tro indgås med pantets ejer og mod retsforfølgning. Betalingsrettigheder giver ret til støtte efter grundbetalingsordningen til en støtteberettiget ha i henhold til artikel 32 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013.

§ 2. Meddelelse om pant i betalingsrettigheder efter landbrugsstøttelovens § 3 a, stk. 1, skal indgives til Landbrugsstyrelsen ved anvendelse af den blanket, der kan findes på styrelsens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til styrelsen. Blanketten skal underskrives af panthaver og pantsætter.

Stk. 2. Meddelelsen kan indgives til Landbrugsstyrelsen via e-mail.

Stk. 3. Pant i betalingsrettigheder anses for at være meddelt Landbrugsstyrelsen på det tidspunkt, hvor meddelelsen er kommet frem til styrelsen.

§ 3. Panthaver skal ved bankoverførsel indbetale et gebyr på 2.250 kr. for Landbrugsstyrelsens registrering af et pant i betalingsrettigheder.

Stk. 2. Indbetaling af gebyret skal ske senest 14 dage efter, at Landbrugsstyrelsen har modtaget meddelelse efter § 2.

Stk. 3. Indbetales gebyret senere end 14 dage efter at Landbrugsstyrelsen har modtaget meddelelse efter § 2, anses pantet meddelt styrelsen på tidspunktet for indbetalingen af gebyret.

§ 4. Når en panteret meddelt Landbrugsstyrelsen ophører helt eller delvist, skal panthaver give Landbrugsstyrelsen meddelelse om dette.

Stk. 2. Meddelelsen skal indgives ved anvendelse af den blanket, der kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til styrelsen. Blanketten skal underskrives af panthaver.

Stk. 3. Meddelelse kan indgives til Landbrugsstyrelsen via e-mail.

§ 5. Meddelelse om tinglyst pant i betalingsrettigheder skal indgives til Landbrugsstyrelsen senest 30. september 2018 ved anvendelse af den blanket, der kan findes på styrelsens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til styrelsen. Blanketten underskrives af panthaver og vedlægges kopi af personbogsattest som dokumentation.

Stk. 2. Meddelelse kan indgives til Landbrugsstyrelsen via e-mail.

Stk. 3. Tinglyst pant i betalingsrettigheder anses for at være meddelt Landbrugsstyrelsen på det tidspunkt, hvor meddelelsen er kommet frem til styrelsen.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 241 af 12. marts 2015 om gebyr i forbindelse med notering af pant i betalingsrettigheder under grundbetalingsordningen ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 23. marts 2018

Jette Petersen

/ Adam Grønlykke Mollerup