Den fulde tekst
L 208
Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening).
Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen ()).
Fremsat skr 23/3 18
Lovf som fremsat 23/3 18
1.beh 19/4 18
Betænkning 24/5 18
2.beh 29/5 18
Lovf optrykt efter 2.beh 29/5 18 Tillæg H
3.beh 31/5 18
Lovf som vedt 31/5 18
Lov nr 715 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Morten Bødskov (S), Peter Kofod (DF), Preben Bang Henriksen (V), Rosa Lund (EL), Christina Egelund (LA), Josephine Fock (ALT), Zenia Stampe (RV), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Baggrunden for lovforslaget er, at Rigsadvokaten og Rigspolitiet efter anmodning fra Justitsministeriet har vurderet, at der er grundlag for at indlede en sag ved domstolene om opløsning af bandegruppen Loyal To Familia i medfør af grundlovens § 78.
Formålet med lovforslaget er på den baggrund at sikre, at det strafferetlige værn mod at fortsætte en forening, efter at den med hjemmel i grundloven foreløbig er forbudt eller opløst ved dom, er så effektivt som muligt.
Lovforslaget indeholder elementer om:
- anvendelsesområdet for bestemmelsen om videreførelse af en forbudt eller opløst forening,
- besiddelse eller anvendelse af kendetegn fra en forbudt eller opløst forening,
- opholdsforbud for personer med tilknytning til en forbudt eller opløst forening,
- påbud om at forlade en forsamling for personer med tilknytning til en forbudt eller opløst forening,
- anvendelsesområdet for bestemmelsen om konfiskation af en opløst forenings formue m.v. og
- ny bestemmelse om beslaglæggelse af formue og øvrige ejendele fra en forbudt forening.
Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 83 (S, DF, V, LA, SF og KF), imod stemte 19 (EL, ALT og RV), hverken for eller imod stemte 0.