Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til finmekaniker

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Metalindustriens Uddannelsesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til finmekaniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Konstruktion og anvendelse af arbejdstegninger og anden dokumentation til finmekanisk fremstilling.

2) Planlægning og udførelse af finmekaniske fremstillingsopgaver på manuelt betjente og CNC-styrede værktøjsmaskiner.

3) Kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer og andre indenlandske og udenlandske interessenter om finmekaniske og låsetekniske opgaver.

4) Planlægning og gennemførelse af reparation og vedligeholdelse af håndvåben og finmekaniske emner.

5) Fejlfinding og reparation på elektroniske styringer.

6) Udarbejdelse og anvendelse af låseteknisk dokumentationsmateriale.

7) Planlægning og udførelse af låsetekniske fremstillingsopgaver.

8) Montage og reparation af låse og låsesystemer.

9) Økonomisk og teknisk kalkulation samt optimering af produkter og processer ved finmekanisk og låseteknisk fremstilling.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, finmekanikassistent, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller et af følgende specialer (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Finmekaniker.

2) Låsesmed.

3) Våbenmekaniker.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, finmekanikassistent, 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst to skoleperioder. Uddannelsens specialer varer yderligere 2 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, finmekanikassistent, 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 13,5 uger. Uddannelsens specialer varer yderligere 2 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Normer og standarder for afbildning og tegningers grundlæggende DS/EN ISO symbol betydning.

2) Overensstemmelse med produktionsgrundlaget ved målsætning, tolerancer og overfladebeskaffenhed ved spåntagende bearbejdning og fremstilling af enkle finmekaniske dele.

3) Finmekaniske og låsetekniske fremstillingsopgaver.

4) Brug af finmekanisk og låseteknisk faglitteratur, herunder internetbaserede publikationer.

5) Funktions diagrammer til el-tekniske montage- og sammenbygningsopgaver.

6) Arbejdsrelevant ergonomi.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Fremstilling af skitser til prototypeløsninger inden for det finmekaniske og låsetekniske område under hensyn til materialevalg, bearbejdningsmetoder og design.

2) Fremstilling af finmekaniske og eller låsetekniske emner med faglig sikkerhed ved hjælp af konventionelle og CNC-styrede bearbejdningsmaskiner.

3) Redegørelse for funktioner ved arbejdet med sammenkobling af elektroniske kredsløb til finmekaniske og låsetekniske automations-, styrings- og kontrolanlæg på baggrund af diagrammer og anden dokumentation.

4) Udførelse af finmekaniske lejemontage opgaver.

5) Opsøgning af viden, planlægning af konstruktion og udførelse af finmekaniske og låsetekniske fremstillingsopgaver.

6) Anvendelse af sikkerheds- og miljømæssige regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet, herunder ergonomisk korrekt udførelse af arbejdsopgaver.

7) Anvendelse af it til faglig informationssøgning og kommunikation.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) planlægge og udføre skitser til prototypeløsninger inden for det finmekaniske og låsetekniske område under hensyntagen til materialevalg, bearbejdningsmetoder og design,

2) planlægge og udføre finmekaniske og eller låsetekniske detaljer og emner ved hjælp af konventionelle og CNC-styrede bearbejdningsmaskiner,

3) anvende måleværktøj og afgøre om emnets/detaljens mål, form og dimensionstolerancer er i overensstemmelse med det givne produktionsgrundlag,

4) opsøge finmekanisk faglitteratur, herunder internetbaserede publikationer med henblik på udførelse af finmekaniske og eller låsetekniske fremstillingsopgaver,

5) planlægge et samarbejde med andre om videns søgning i relation til konstruktion og udførelse af enkle fremstillingsopgaver,

6) planlægge og udføre el-tekniske montage- og sammenbygningsopgaver ud fra diagrammer samt redegøre for funktioner ved sammenkobling af elektroniske kredsløb i finmekaniske og låsetekniske automations-, styrings- og kontrolanlæg og

7) udføre arbejdsopgaver ergonomisk, sikkerheds- og miljømæssigt korrekt.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Engelsk på E-niveau, bestået.

3) Matematik på E-niveau, bestået.

4) Fysik på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

3) Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring (§ 17-kursus), jf. Arbejdstilsynets regler.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan indgå i projektorganiserede arbejdsgrupper og i andre former for samarbejde med kollegaer.

2) Eleven kan kommunikere fagligt på alle niveauer i virksomheden.

3) Eleven kan instruere andre inden for eget fagområde.

4) Eleven kan udvise innovative kompetencer ved arbejdet med konstruktion, metodevalg og produktion inden for uddannelsens jobområder og koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

5) Eleven kan udvise kendskab til etablering og drift af egen virksomhed.

6) Eleven kan udføre alle arbejdsopgaver i overensstemmelse med de til enhver tid gældende sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljøregler, herunder agere i overensstemmelse med principperne for bæredygtig udvikling.

7) Eleven kan fremstille enkle finmekaniske og låsetekniske emner ved hjælp af konventionelle og CNC-styrede værktøjsmaskiner og foretage omkostningsmæssige beregninger for de fremstillede dele, og kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

8) Eleven kan udføre enkel mål- og anden kvalitetskontrol på fremstillede emner.

9) Eleven kan udføre programmering, arbejdsplanlægning, fagtegning samt enkle værkstedstekniske beregninger forud for et finmekanisk eller låseteknisk fremstillingsforløb.

10) Eleven kan CNC-programmere og udføre programsimulering på pc-arbejdsstation.

11) Eleven kan fremstille arbejdstegninger til produktion af finmekaniske komponenter ved anvendelse af CAD, samt ud fra 2D CAD tegninger udarbejde CAM-program til bearbejdning.

12) Eleven kan planlægge og udføre fremstilling af finmekaniske komponenter ved hjælp af konventionelle og CNC-styrede værktøjsmaskiner ud fra arbejdstegninger.

13) Eleven kan udføre elektronisk og målemikroskopisk kvalitetskontrol af finmekaniske emner.

14) Eleven kan fremstille og anvende diagrammer samt montere og forbinde elektriske komponenter til funktionelle enheder.

15) Eleven kan fastlægge design, materialevalg og fremstillingsmetode for finmekaniske komponenter og enheder ud fra givne oplysninger om formål, antal og materialer.

16) Eleven kan anvende fremmedsprogede finmekaniske manualer og anvende informationsteknologiske værktøjer til faglig vidensøgning i fremmedsprogede databaser og ordbøger.

17) Eleven kan anvende, vedligeholde og kalibrere almindeligt forekommende mekanisk og elektronisk låseteknisk måleværktøj.

18) Eleven kan planlægge, montere og afprøve mekaniske låse- og sikringsenheder i almindeligt forekommende dørtyper og bygningsdele.

19) Eleven kan planlægge, montere, tilkoble, integrere og afprøve elektroniske låse- og sikringsanlæg.

20) Eleven kan beregne låse- og nøglesystemer og udføre større låsetekniske fremstillings- og montageopgaver.

21) Eleven kan fremstille sikringsteknisk dokumentation for beregnede og monterede låsesystemer.

22) Eleven kan planlægge og udføre fejlfinding og fejlretning på låse- og sikringstekniske anlæg.

23) Eleven kan udføre oplukning af almindeligt forekommende låsetyper.

24) Eleven kan rådgive om sikringsløsninger til private boliger og mindre erhvervsejendomme.

25) Eleven kan udføre kalkulation af fremstillingsomkostninger og salgspriser i forbindelse med låsetekniske fremstillings- og montageopgaver.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-10, jf. stk. 1, gælder for alle elever på hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 11–17, jf. stk. 1, gælder for specialerne finmekaniker og våbenmekaniker. Kompetencemålene nr. 18–25, jf. stk. 1, gælder for specialet låsesmed.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i trin 1 afholder skolen en afsluttende prøve, som består af en praktisk orienteret opgave. Prøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin.

Stk. 2. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens specialer afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 3. Svendeprøven består for alle tre specialer i uddannelsen af en skriftlig opgave og en kombineret praktisk og teoretisk opgave. Skuemestrene deltager kun under prøvens bedømmelse. Svendeprøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 4. Prøven løses inden for en varighed af 62 klokketimer for elever med specialet finmekaniker, 90 klokketimer for elever med specialet våbenmekaniker og 67 klokketimer for elever med specialet låsesmed.

Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået beståkarakter i hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 6. For elever, der afslutter uddannelsen efter trin 1, finmekanikassistent, skal prøven være bestået.

Stk. 7. Ved beregning af den endelige prøvekarakter vægtes karakteren for den skriftlige opgave med 25 pct. og karakteren for den kombinerede opgave med 75 pct.

Stk. 8. Ved uddannelsens afslutning med trin 1 udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven, og ved afslutning med et speciale udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven.

Stk. 9. For AMU-uddannelser, der gennemføres som valgfri specialefag eller erhvervsrettet påbygning, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 350 af 6. april 2017 om erhvervsuddannelsen til finmekaniker ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 25. april 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Gert Nielsen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring*), skal eleven inden for de sidste 5 år have været beskæftiget i en funktion som finmekaniker, låsesmed eller våbenmekaniker i en periode svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse med at udføre følgende opgaver:
Som finmekaniker og våbenmekaniker
Udarbejdet konstruktions og arbejdstegninger samt anden dokumentation til finmekanisk fremstilling.
Udført planlægning af finmekaniske fremstillingsopgaver på konventionelle og CNC-styrede værktøjsmaskiner.
Haft kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer og andre indenlandske og udenlandske interessenter om finmekaniske og låsetekniske opgaver.
Udført reparation og vedligeholdelse af håndvåben og finmekaniske emner.
Foretaget fejlfinding og reparation på elektroniske styringer.
Som låsesmed
Udarbejdet konstruktions og arbejdstegninger samt anden dokumentation til finmekanisk fremstilling.
Udarbejdet og anvendt låseteknisk dokumentationsmateriale.
Planlagt og udført låse og sikringstekniske fremstillings og montage opgaver.
Udført reparation af låse og låsesystemer.
Har foretaget økonomisk og teknisk kalkulation samt optimering af produkter og processer ved finmekaniske og låsetekniske fremstillings og montageopgaver.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv (praktik måneder)
Specialerne finmekaniker og våbensmed:
Konstruktion og fremstilling af finmekaniske dele.
12 måneder
4
3
Bearbejdning på konventionelle og CNC-styrede værktøjsmaskiner.
12 måneder
4
3
Reparation og vedligeholdelse af håndvåben og finmekaniske emner.
12 måneder
4
3
Udført fejlfinding og reparation på elektroniske styringer.
12 måneder
4
3
Erfaringerne skal være opnået inden for de seneste fem år.
Specialet låsesmed:
Udarbejdet og anvendt låseteknisk dokumentationsmateriale.
12 måneder
4
3
Planlagt og udført låse og sikringstekniske fremstillings og montage opgaver.
12 måneder
4
3
Udført reparation af låse og låsesystemer.
12 måneder
4
3
Udført økonomisk og teknisk kalkulation samt produkt og proces optimering ved låsetekniske fremstillings og montageopgaver.
12 måneder
4
3
Erfaringerne skal være opnået inden for de seneste fem år.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning
af euv (praktik måneder)
Specialerne finmekaniker og våbensmed:
Eud
Værktøjsmager
1160
10
12
Eud
Industritekniker - maskin
1190
10
12
Eud
Automatiktekniker
1220
10
12
Uddannelsen skal være afsluttet inden for de seneste ti år.
AMU
CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet
47415
0,4
-
AMU
CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning
47416
0,4
-
AMU
CNC fræsning, 4-akset bearbejdning/programmering
47417
0,4
-
AMU
CNC fræsning, 5-akset bearbejdning/programmering
47418
0,6
-
AMU
CNC bearbejdning, avanceret optimering
47410
0,4
-
AMU
GPS målsætning
47426
0,2
-
AMU
GPS målsætning i CAD
47428
0,2
-
AMU
Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter
47429
0,4
-
AMU
Emnetegning i CAD, designoptimering
47430
0,4
-
AMU
Måleteknisk kontroldokumentation i metalindustrien
47433
0,2
-
AMU
Vurdering af geometri måleresultat, metalindustri
47434
0,2
-
AMU
Mekanisk måleudstyr, kalibrering og måleusikkerhed
47435
0,2
-
AMU
Programmering af 3D-koordinat målemaskine
47437
0,4
-
AMU
GPS opmåling på 3D-koordinat målemaskine
47438
0,4
-
AMU
Optimering af 3D-måleprogrammer
47439
0,4
-
AMU
CAM drejning med C-akse
47441
0,4
-
AMU
CAM fræsning (2D) på CAD-filer
47444
0,4
-
AMU
CAM fræsning (3D)
47445
0,4
-
AMU
CAM fræsning med dobbeltkrumme overflader
47446
0,4
-
AMU
CAM fræsning, flerakset bearbejdning
47447
0,4
-
AMU
CNC drejning, programmering med cyklus/dialog
47452
0,4
-
AMU
CNC drejning, programmering og opstilling, 2-sidet
47453
0,4
-
AMU
CNC drejning med C-akse (2-sidet)
47454
0,4
-
AMU
CNC drejning med C-akse, avanceret (2-sidet)
47455
0,4
-
AMU
Antikollision på CNC drejebænk
47688
0,2
-
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste fem år.
Specialet låsesmed:
Eud
Værktøjsmager
CØSA 1160
10
12
Eud
Industritekniker - maskin
CØSA 1190
10
12
Eud
Automatiktekniker
CØSA 1220
10
12
Uddannelsen skal være afsluttet inden for de seneste ti år.
AMU
Mekanisk perimetersikring
46951
0,1
-
AMU
Montage af elektromekaniske låsekasser
46952
0,2
-
AMU
Låseteknik, montage af sikringsenheder
47383
0,1
-
AMU
Montage af værdiopbevaringsenheder
47385
0,1
-
AMU
Montage af nøglerør og -bokse
47386
0,1
-
AMU
Montage af låseenheder og dørlukkere
47387
0,1
-
AMU
Indbrudssikring - opfyldelse af brandkrav
47388
0,1
-
AMU
Mekanisk indbrudssikring
47389
0,1
-
AMU
Sikringstekniske forstærkninger og afdækning
47390
0,1
-
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste tre år.