Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i maritime håndværksfag

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Metalindustriens Uddannelsesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen i maritime håndværksfag har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Bygning, reparation og vedligeholdelse af både af træ, stål, aluminium og kompositmaterialer.

2) Aptering og montering på både.

3) Fremstilling af mastermodeller til støbeforme.

4) Fremstilling og ændring af traditionelle sejl og yachtsejl.

5) Splejsning og arbejde med tov, wire og rigning.

6) Fremstilling af presenninger, telte og kalecher.

Stk. 2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et af uddannelsens specialer, jf. stk. 3.

Stk. 3. Uddannelsen kan afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Bådebygger.

2) Sejlmager.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 4 år og 5 måneder til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens specialer 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen for specialet bådebygger udgør 30 uger og for specialet sejlmager udgør 20 uger. Skoleundervisningen fordeles for hvert speciale på minimum to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsen for specialet bådebygger 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger, og for specialet sejlmager 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 18 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles for hvert speciale i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed, samt arbejdsrelevant ergonomi.

2) Sammenhængen mellem produktion, økonomi, tid og kvalitet i en typisk virksomhed inden for branchen.

3) Værktøjer til fremstilling af emner til skibe (i træ og plast), sejl og presenninger.

4) Tovværk, rigtyper og rigning.

5) Konstruktionsmæssige begreber vedrørende fartøjer.

6) Sammenføjningsmetoder.

7) Måleværktøjer anvendt inden for faget.

8) Maritime grundbegreber.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Anvendelse af gældende regler om sikkerhed og miljø i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet samt udførelse af arbejdsopgaver ergonomisk korrekt.

2) Anvendelse af it til faglig informationssøgning og kommunikation.

3) Udvælgelse af egnet materiale.

4) Udførelse og anvendelse af beregninger, materialelister og anden dokumentation.

5) Udvælgelse af egnede værktøjer.

6) Udførelse af opgaver med splejsning.

7) Udarbejdelse og målsætning af tegninger til bygning af både.

8) Udvælgelse og anvendelse af forskellige sammenføjningsmetoder inden for branchen.

9) Vedligeholdelse og anvendelse af værktøj og måleværktøj, vurdering af om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetskrav.

10) Udførelse af maritime håndværksopgaver og emner.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) arbejde ergonomisk, sikkerheds- og miljømæssigt korrekt i branchen,

2) demonstrere viden om tovværk, rigtyper og rigning og på baggrund heraf udføre opgaver med splejsning af tovværk og wire,

3) redegøre for brug af værktøjer og til fremstilling af skibsemner, sejl og presenninger,

4) anvende viden om konstruktionsmæssige begreber vedrørende fartøjer til udførelse af maritime håndværksopgaver og emner,

5) demonstrere viden om beregninger og materialelister samt udarbejde og målsætte tegninger på baggrund maritime grundbegreber,

6) demonstrere viden om maritime begreber som volumen, deplacement, opdriftscenter, tyngdepunkt, sejlareal og -center, stabilitet og metacenter,

7) redegøre for forskellige sammenføjningsmetoder og anvende disse i forbindelse med maritime håndværksopgaver,

8) demonstrere viden om måleværktøjer og deres anvendelse til konkrete arbejdsopgaver og

9) redegøre for og udvælge egnet materiale til en given fremstillingsopgave, herunder begrunde valget.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Fysik på F-niveau, bestået.

2) Dansk på E-niveau, bestået.

3) Engelsk på E-niveau, bestået.

4) Matematik på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring jf. Arbejdstilsynets regler.

2) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer.

4) Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater jf. Arbejdstilsynets regler.

5) Sikkerhed ved polyesterstøbning jf. Arbejdstilsynets regler.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan gennemføre intern og ekstern kundebetjening og salg.

2) Eleven kan strukturere, planlægge og vurdere arbejdsopgaverne ud fra en branchemæssig forståelse for både nationale og internationale normer og virksomhedsrelevante konsekvenser.

3) Eleven kan planlægge og udføre rignings- og tovværksopgaver.

4) Eleven kan fremstille og montere apteringsdele.

5) Eleven kan udruste både med beslag og udstyr samt dæk og vinduer.

6) Eleven kan fremstille og overfladebehandle skrog og dæk.

7) Eleven kan reparere ror og køl.

8) Eleven kan udføre tekniske installationer.

9) Eleven kan måltage sejl, kalecher, presenninger og tovværk.

10) Eleven kan skære sejl, kalecher og presenninger.

11) Eleven kan vurdere reparation og ændring af sejl, kalecher og presenninger ud fra ressourcemæssige hensyn.

12) Eleven kan udarbejde dokumentation i forbindelse med design af ny samt reparation af brugte sejl.

13) Eleven kan fremstille sejl, kalecher og presenninger.

14) Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-3, jf. stk. 1, gælder for alle elever.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 4-8, jf. stk. 1, gælder for specialet bådebygger. Kompetencemålene nr. 9-14, jf. stk. 1, gælder for specialet sejlmager.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. For specialet bådebygger afholder skolen den afsluttende prøve efter en portfoliomodel, hvor dele af prøven fordeles på specialets skoleperioder i hovedforløbet. For specialet sejlmager afholder skolen den afsluttende prøve som en del af den sidste skoleperiode.

Stk. 2. Prøvens indhold tilrettelægges af skolen. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 3. For specialet bådebygger har prøven en samlet varighed på 65 klokketimer. For specialet sejlmager har prøven en samlet varighed på 75 klokketimer.

Stk. 4. Opgaven består af typiske opgaver for sejlmager- og bådebyggerbranchen. I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk- og almenfaglige samt almene og personlige kvalifikationer.

Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst 02 som gennemsnit af karaktererne for alle fag på hovedforløbet. Eleven skal tillige have bestået hvert af de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 6. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 329 af 27. marts 2015 om erhvervsuddannelsen i maritime håndværksfag ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 25. april 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Gert Nielsen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring*), skal eleven inden for de sidste 10 år have været beskæftiget i en funktion som bådebygger eller lignende i en periode svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse med at udføre følgende opgaver og regelmæssigt:
1)
Arbejdet selvstændigt med en eller flere forskellige smedeteknisk opgaver
2)
Arbejdet selvstændigt med konstruktionsopgaver i kompositmaterialer
3)
Arbejdet selvstændigt arbejdsopgaver i træ
4)
Selvstændigt udført arbejdsopgaver vedr. tegningslæsning og udførelse af skibstegninger
5)
Arbejdet selvstændigt med installationsopgaver på både
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning af euv (skole-
uger)
Afkortning af euv (praktik
måneder)
Smedeteknisk arbejde
     
Udført enkle arbejdsopgaver med anvendelse af svejsning
6 måneder
0,5
0,5
Udført arbejdsopgaver m bearbejdning af rustfast stål
6 måneder
0,5
0,5
Arbejde med kompositmaterialer
     
Udført arbejdsopgaver i forhold til støbning, vacumstøbning
6 måneder
0,5
0,5
Udført arbejdsopgaver vedr. limning af kompositmaterialer
6 måneder
0,5
0,5
Udført arbejdsopgaver vedr. reparation af kompositmaterialer
6 måneder
0,5
0,5
Arbejde med træ
     
Udført montageopgaver i træ som fx ilægning af vinduer
6 måneder
0,5
1
Udført arbejdsopgaver med klædning (skrog), dæk eller aptering
6 måneder
1
1
Tegningslæsning og tegningsudførelse
     
Arbejdet med udførelse af linjetegning (skibstegning)
6 måneder
0,5
0
Udført arbejdsopgaver der omfatter læsning af skibstegninger
6 måneder
0,5
0
Installationsteknisk arbejde
     
Udført arbejdsopgaver med af gas, vvs el eller motorer på både
6 måneder
0,5
0,5
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste ti år.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever i bådebyggeruddannelsen

Uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv (praktik måneder)
Eud
Plastmager
1325
2
3
Eud
Snedker
1410
3
4