Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Skorstensfejernes Faglige Udvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til skorstensfejer har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Rensning, fejlfinding og udførelse af oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselsfyrede kedelanlæg til fossile brændsler, behandling af måleresultater, vejledning af kunder om energiforbedring samt udførelse af arbejdet i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser.

2) Installation og reparation af skorstene samt rensning, måling og brandpræventivt tilsyn af skorstene og alle former for anlægssystemer til fyring og opvarmning, kanaler, rør samt ventilationsanlæg og disses kanalsystemer.

3) Service på oliefyrede anlæg samt indregulering og kontrol af biobrændselsfyrede kedelanlæg.

4) Rensning og service på biobrændselsfyrede kedelanlæg til faste og findelte biobrændsler med dertil hørende sikkerheds- og brændselsfremføringsanlæg. Flydende og gasholdige anlæg samt brændeovne til faste og findelte biobrændsler med dertil hørende aftræk og rør.

5) Rensning og vedligeholdelse af ventilationsanlægs kanalsystemer samt service og rådgivning om fyrings-, brand- og miljømæssige spørgsmål.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, kedelanlægstekniker, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med specialet skorstensfejer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, kedelanlægstekniker, 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 5 uger tilrettelagt på mindst en skoleperiode. Uddannelsens speciale, skorstensfejer, varer yderligere 2 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst tre skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb) varer uddannelsens trin 1, kedelanlægstekniker, 11 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 3 uger tilrettelagt på mindst en skoleperiode. Uddannelsens speciale (trin 2) varer yderligere 2 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning for specialet skorstensfejer opdeles i tre skoleperioder for euv-forløb efter 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 8, opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Materialer.

2) Kommunikation og informationssøgning.

3) Arbejdsmiljø (højder, farlige stoffer, anvendelse af stiger og personlig sikkerhed).

4) Byggeproces og faggruppernes overordnede arbejdsområder.

5) Arbejdstegninger og målemetoder.

6) Lovgivning.

7) Dokumentation.

8) Arbejdsplanlægning.

9) Fyringsteknik olie/biobrændsel (røggassers sammensætning og indflydelse på miljøet, dimensionering af skorstene og ildsteder samt olie og biobrændselskedlers komponenter og virkemåder).

10) Kedel- og ovnlære (valg af kedler til fossilt og biobrændsel, beregning af kedelanlægs rentabilitet og energiøkonomisk optimering).

11) Skorstensteknik.

12) Renseteknik.

13) Kundepleje.

14) Målemetodik (skorstene, biokedler, oliekedler, 4pa og trykdifference).

15) El-teknik.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Metoder: samarbejde, valg af materiale, værktøj og maskiner, informationssøgning, tegningslæsning, vurdere installationer, skorstene og ildsteder, kundekontakt, rapportskrivning, arbejdsplanlægge, fejning af skorsten.

2) Redskaber: relevante værktøjer, tegninger, måleredskaber, materialer, installationer, skorsten, ildsteder, brændselstyper og computer.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge,

2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

4) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

5) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

6) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

7) anvende innovative metoder i opgaveløsning,

8) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning,

9) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og lignende,

10) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

11) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater,

12) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge,

13) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v.,

14) anvende faglige udtryk og begreber,

15) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

16) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser og

17) vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Matematik på F-niveau, bestået.

2) Naturfag på F-niveau, bestået.

3) Dansk på E-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne” efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

3) Varmt arbejde, brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj, svarende til Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard:

1) Fejl på skorsten og ildsteder ved dårlig forbrænding eller tilsodning.

2) Fejl konstateret ved målinger og gennemgang af ildsted og skorsten.

Stk. 8. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra kravene i stk. 5, nr. 1 og 3 om gennemførelse af matematik og dansk.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan udføre fejlfinding, lovpligtigt eftersyn og rensning på oliefyrede kedelanlæg samt på fastbrændselsfyrede kedelanlæg, der anvender fossile brændstoffer.

2) Eleven kan behandle resultater af målinger på kedelanlæg.

3) Eleven kan beregne kedelanlægs rentabilitet med henblik på vejledning om energiøkonomisk optimering.

4) Eleven kan udføre arbejdet inden for givne tidsrammer og i henhold til sikkerhedsbestemmelser og arbejdsmiljøregler for materialer, udstyr, arbejdsstedets indretning, værnemidler og egen person.

5) Eleven kan deltage i teknisk og faglig udvikling af arbejdsmetoder og processer, der kan medvirke til, at interessen for iværksætterkultur fremmes ved at inddrage internationale erfaringer.

6) Eleven kan udføre fejlfinding og kontrolmåling på fyrings- og ventilationsanlæg.

7) Eleven kan udarbejde og benytte nødvendig dokumentation for arbejdsopgavernes korrekte udførelse, herunder anvende relevant litteratur, lovgivning, informationsteknologi og normsæt for området samt udarbejde rapporter.

8) Eleven kan kommunikere på dansk i faglige sammenhænge.

9) Eleven kan udføre renseteknisk arbejde, fejlfinding og reparation på ildsteder og kedler.

10) Eleven kan udføre beregninger og vejlede kunden om miljø- og energimæssige konsekvenser af ildsteders forbrænding.

11) Eleven kan udføre renseteknisk arbejde, fejlfinding og reparation på skorstene.

12) Eleven kan foretage rensning af ventilationsanlæg samt vurdere anlæggets funktionalitet.

13) Eleven kan foretage brandpræventivt tilsyn.

14) Eleven kan vurdere de fysiske forhold, der er bestemmende for bygningers tæthed i forhold til frisklufttilførsel til forbrænding.

15) Eleven kan vejlede om korrekt materialevalg ved indretning og placering af ildsteder.

16) Eleven kan redegøre for valg af brændselstyper og deres forbrændingsprincipper.

17) Eleven kan udføre fejlfinding og indregulering på biobrændselsfyrede kedelanlæg med tilhørende fødesystemer.

18) Eleven kan godkende nye skorstene, ildsteder, fyrrum og ekspansionsforhold samt udstede ibrugtagningstilladelse.

19) Eleven kan vejlede om korrekt valg og opsætning af skorstene og ildsteder samt indretning af fyrrum.

20) Eleven kan løse matematiske og naturfaglige problemstillinger i faglig sammenhæng.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-10, jf. stk. 1, gælder for alle elever på hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 11-20, jf. stk. 1, gælder for elever på specialet skorstensfejer.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, kedelanlægstekniker, afholder skolen en afsluttende prøve, som består af en skriftlig prøve, en praktisk prøve og en mundtlig prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Trinprøven aflægges af alle elever, uanset om eleverne fortsætter til næste trin.

Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialet skorstensfejer. Prøven udgør en svendeprøve. Prøven består af en skriftlig prøve, et teoretisk projekt med en mundtlig prøve samt en praktisk prøve.

Stk. 3. I uddannelsens trin 1, kedelanlægstekniker, varer den skriftlige prøve 2 timer og består af spørgsmål inden for grundfag og uddannelsesspecifikke fag. Prøven udformes af skolen i samråd med det faglige udvalg. . Der må ikke anvendes hjælpemidler til den skriftlige prøve. Den praktiske prøve varer 2½ time. Den praktiske prøve udformes af skolen i samråd med det faglige udvalg. I forlængelse af den praktiske prøve afholdes den mundtlige prøve, som varer 15 minutter. Der gives karakter for hver af de tre delprøver.

Stk. 4. I specialet skorstensfejer varer den skriftlige prøve 2 timer og består af spørgsmål inden for grundfag og uddannelsesspecifikke fag. Den skriftlige prøve og det teoretiske projekt udformes af skolen i samråd med det faglige udvalg. Opgaven til det teoretiske projekt tildeles ved lodtrækning. Projektet løses inden for en varighed af 2,5 dage og afsluttes med en mundtlig prøve af 30 minutters varighed. Den praktiske prøve finder sted på et eksisterende fyringsanlæg med skorstene. Prøven gennemføres indenfor en varighed på højst 3½ time. Censorerne er, ud over ved voteringen, til stede under den praktiske prøve samt ved den mundtlige prøve.

Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst 02 i alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have bestået hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, kedelanlægstekniker, skal hver delprøve i den afsluttende prøve være bestået. For elever, der afslutter uddannelsen med specialet skorstensfejer, skal hver delprøve i svendeprøven være bestået. Den endelige svendeprøvekarakter fremkommer som et gennemsnit af alle delkaraktererne.

Stk. 6. Ved afslutningen af uddannelsen til kedelanlægstekniker (trin 1) og ved afslutningen af specialet skorstensfejer udsteder skolen et uddannelsesbevis henholdsvis et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 7. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 284 af 15. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til skorstensfejer ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 23. april 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Ulla Bødker


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

24 måneders erhvervserfaring inden for alle nedenstående områder:
Miljø- og kvalitetsmæssig korrekt rensning af: oliefyr, kedelanlæg, brændeovn, ventilation, kedler til fossilt brændsel, biobrændselskedler.
Skorstensfejning og røgrørsrensning.
Måling af oliefyr, fossilt brændselsfyr og biobrændselsfyr.
Fejlfinding på oliefyr, biobrændselsanlæg.
Vejledning om kedelanlæg.
Kedelanlægsforståelse.
Indregulering af biobrændselsfyr.
Hensigtsmæssigt valg af miljørigtige forbrændinger.
Udfræsning af skorstene og kendskab til metoder hertil.
Kontrol af måleudstyr.
Indrapportering af måleresultater.
Skorstensfejerfaget er lovgivningsmæssigt reguleret, således at det kun er autoriserede skorstensfejervirksomheder, der kan udføre skorstensfejning i Danmark. Det er derfor udelukkende muligt at erhverve tilstrækkeligt relevant erhvervserfaring gennem arbejde i en skorstensfejervirksomhed. I skorstensfejervirksomheder ansættes kun faglærte medarbejdere i faget samt lærlinge. Derfor er det ikke muligt at tilegne sig tilstrækkeligt relevant erhvervserfaring inden for området, med mindre man har været i lære i faget tidligere, og det er derfor ikke muligt at opnå relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring og uddannelse i kombination, der giver grundlag for godskrivning

Erhvervserfaring og uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Varighed
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv praktik mdr.)
Oliefyrstekniker
En uddannelse som oliefyrstek-
niker og efterfølgende 2 års erhvervserfaring inden for 5 år inden optagelse på uddannelsen til skorstensfejer giver direkte adgang til uddannelsens trin 2, eller til det særlige forløb for voksne på trin 1.
Oliefyrstekniker
1275
24 måneders erfaring inden for de seneste 5 år
3 uger (trin 1)
11 måneder (trin 1)