Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2018

(Til samtlige ministerier mv.)

1. Ifølge § 4, stk. 2, i aftale af 21. april 2004 om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser, jf. cirkulære af samme dato (Perst. nr. 027-04), reguleres prisen på varme årligt pr. 1. april på grundlag af udviklingen i fjernvarmeindekset fra december til december.

2. Som følge af udviklingen i fjernvarmeindekset fra december 2016 til december 2017 nedsættes den i aftalens § 1, stk. 3, nævnte sats for opvarmning af boligen og levering af varmt vand pr. 1. april 2018 til 169 kr. pr. nettokvadratmeter.

3. Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2018.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9272 af 20. marts 2017 om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2017 (Modst. nr. 008-17).

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 4. april 2018

Anida Mujezinovic

Redaktionel note
  • Udsendt med Modst. nr. 003-18