Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2018

(Til samtlige ministerier mv.)

1. Efter oplysning fra Danmarks Statistik er huslejen steget med 1,2 pct.

Boligbidrag for statens tjeneste- og lejeboliger forhøjes derfor med virkning fra 1. august 2018 med 1,2 pct., jf. § 32, stk. 1, og § 38, stk. 2, i Finansministeriets cirkulære af 16. marts 1989 om tjeneste- og lejeboliger, som ændret ved cirkulærer af 22. december 1999, 27. februar 2004 og 31. maj 2006.

Såvel for boliger, hvor boligbidraget er fastsat ved vurdering, som for boliger, hvor bidraget fortsat måtte være fastsat på grundlag af skemalejesystemet, forhøjes således det enkelte bidrag med 1,2 pct. i forhold til det hidtil gældende bidrag inkl. tidligere reguleringer. Undtaget fra denne forhøjelse er dog boligbidrag som omhandlet i § 32, stk. 3, i ovennævnte cirkulære.

2. Brugere af tjeneste- og lejeboliger skal inden 1. maj 2018 have meddelelse om reguleringen af boligbidraget, for at det forhøjede bidrag kan få virkning fra 1. august 2018, jf. § 32, stk. 4, i ovennævnte cirkulære.

3. Tilsvarende regulering af boligbidrag forudsættes gennemført for statsunderstøttede institutioners tjeneste- og lejeboliger.

4. I nogle tilfælde er der i henhold til § 37, stk. 2, i ovennævnte cirkulære tillagt tjenestemænd midlertidige, personlige, ikke-pensionsgivende tillæg til hel eller delvis dækning af forøgede boligudgifter som følge af nedlæggelse af de pågældendes tidligere tjenesteboliger. Sådanne tillæg skal nedsættes med den procent, som boligbidragene for disse tjenesteboliger ifølge dette cirkulære ville være blevet forhøjet med. Denne nedsættelse gælder også fra 1. august 2018 og skal ske for alle de personlige tillæg, hvor der i forbindelse med tildelingen er taget forbehold om revision ved almindelige reguleringer af tjenesteboligbidragene.

5. Dette cirkulære træder i kraft den 4. april 2018.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9361 af 24. april 2017 om regulering af boligbidrag for tjeneste- og lejeboliger pr. 1. august 2017 (Modst. nr. 011-17).

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, den 4. april 2018

Anida Mujezinovic

Redaktionel note
  • Udsendt med Modst. nr. 005-18