Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service og ligningsloven

(Forbedringer af ledsageordningen, præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed, indførelse af hjemmel til at drive døgnhuse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1168 af 19. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 a indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Der indbetales af kommunen efter § 17 f, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension bidrag til den særlige pensionsopsparing af den særlige supplerende ydelse. Socialministeren kan efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsætte nærmere regler om bidragsbetaling og indberetning. Indbetales opsparingsbeløbet ikke rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 2-5 og 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.«

2. § 31 affattes således:

»§ 31. Kommunen yder 15 timers ledsagelse om måneden til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder dog ikke for unge mellem 16 og 18 år, som har et døgnophold efter § 40, stk. 2, nr. 4, 5 og 11.

Stk. 2. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunen fastsætter retningslinjer herfor.

Stk. 3. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 650 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunen efter anmodning fra modtageren.

Stk. 4. Socialministeren kan fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen.«

3. I § 78 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 650 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunen efter anmodning fra modtageren.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

4. I § 93 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Amtskommunen kan oprette pladser til midlertidigt ophold i døgnhuse med behandlingsunderstøttende rammer til personer med sindslidelser, som for en kortere periode har behov for behandlingsmæssig støtte og pleje, mens deres situation stabiliseres.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

5. I § 93, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes som 3. pkt.:

»Amtskommunen træffer afgørelse om optagelse i døgnhuse efter stk. 2.«

6. Efter § 93 indsættes:

»§ 93 a. Amtskommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Lederen træffer afgørelse om optagelse.«

7. I § 95, stk. 2, indsættes efter »§§ 91-94«: », jf. dog stk. 3«.

8. I § 95 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Beboerne i døgnhuse efter § 93, stk. 2, betaler ikke for ophold eller for den øvrige hjælp, der tilbydes under opholdet.«

Stk. 3. bliver herefter stk. 4.

9. I § 130, stk. 2, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3)   Amtskommunale døgnhuse efter § 93, stk. 2«.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 4 og 5.

10. I § 131, stk. 2, og § 132, stk. 1, indsættes efter »boformer efter«: »§ 93 a og«.

11. I § 136 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Det beløb, der er nævnt i § 31, stk. 3, og § 78, stk. 4, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb. Regulering foretages første gang den 1. januar 2005.«

12. § 146 ophæves.

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret bl.a. ved § 431 i lov nr. 453 af 10. juni 2003 og lov nr. 1161 af 19. december 2003 og senest ved § 8 i lov nr. 1235 af 27. december 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 7, nr. 9, ændres »§ 84« til: »§ 31, stk. 3, § 78, stk. 4, og § 84«.

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. marts 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henriette Kjær