Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

I medfør af § 2, stk. 6, § 3, stk. 5, § 4, stk. 8, § 5, stk. 3, og § 10 i lov nr. 613 af 8. juni 2016 om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, fastsættes:

§ 1. Efter § 3, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede indbetaler arbejdsgivere et ordinært bidrag til fonden til dækning af fondens udgifter.

Stk. 2. Der betales dog ikke ordinært bidrag for lønmodtagere, for hvilke der ikke betales bidrag i henhold til lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og for hvilke der ikke er anmeldelsespligt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere.

§ 2. Det ordinære bidrag udgør et kronebeløb pr. fuldbeskæftiget lønmodtager i virksomheden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For arbejdsgivere, der har anmeldelsespligt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere, jf. § 7 a i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., udgør det ordinære bidrag et kronebeløb pr. fuldbeskæftiget lønmodtager, der udfører den pågældende tjenesteydelse. Lønmodtageren betragtes som fuldtidsbeskæftiget i den periode, som beskæftigelsen varer.

Stk. 3. Det ordinære bidrag fastsættes årligt i bekendtgørelse om størrelsen af det ordinære bidrag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

§ 3. Efter § 3, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede sker opkrævning af ordinært bidrag fra arbejdsgivere, der indbetaler ATP-bidrag for deres ansatte til Arbejdsmarkedets Tillægspension, ved fællesopkrævning, jf. bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag m.v.

§ 4. For arbejdsgivere, der er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere, sker opkrævningen af ordinært bidrag digitalt. Er det ikke muligt at sende opkrævningen digitalt, sendes opkrævningen med post til arbejdsgiverens forretningsadresse i hjemlandet.

Stk. 2. Opkrævning af ordinært bidrag efter stk. 1 sker 4 gang årligt.

Stk. 3. Falder sidste rettidige betalingsdag efter stk. 2 på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den nærmest følgende hverdag. Fonden kan efter forudgående anmodning fra en arbejdsgiver fastsætte en længere tidsfrist for indbetalingen, når særlige omstændigheder taler for det.

Stk. 4. Betaling skal ske via Erhvervsstyrelsens hjemmeside eller ved bankoverførsel til en af fonden anvist konto. Indbetaling af bidrag til fonden skal ske i danske kroner.

Stk. 5. Arbejdsgiveren kan indbetale et a conto beløb udover opkrævning af ordinært bidrag. Fremtidige bidrag vil automatisk blive modregnet i a conto beløbet, indtil beløbet er opbrugt. Herefter vil der igen fremsendes opkrævning, jf. stk. 1. Arbejdsgiver kan anmode om tilbagebetaling af det resterende indbetalte a conto beløb. Ved tilbagebetaling modregnes et ekspeditionsgebyr på 150 kr.

Stk. 6. Har arbejdsgiveren indbetalt overskydende ordinære bidrag, modregnes disse i den følgende opkrævning eller tilbagebetales efter anmodning. Ved tilbagebetaling modregnes et ekspeditionsgebyr på 150 kr.

Stk. 7. Kan arbejdsgiveren dokumentere, at der er opkrævet ordinært bidrag for en periode, hvor arbejdsgiveren ikke har leveret tjenesteydelser i Danmark, kan bidraget tilbagebetales ved skriftlig henvendelse til fonden.

§ 5. Fonden kan afskrive krav på ubetalte ordinære bidrag, når der foreligger særlige omstændigheder.

§ 6. Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra fonden på indbetaling af ordinært bidrag.

Anmeldelse af udstationerede lønmodtageres løntilgodehavender

§ 7. Et løntilgodehavende kan anmeldes til fonden, når lønmodtageren eller den faglige organisation, der er part i den fagretlige sag, har sendt skriftligt påkrav om betaling i henhold til den fagretlige afgørelse til arbejdsgiverens forretningsadresse i etableringslandet, og betalingsfristen er udløbet.

Stk. 2. Den faglige organisation eller lønmodtageren skal desuden have sendt en kopi af påkravsskrivelsen til virksomhedens kontaktperson i Danmark, som anmeldt til Registret for Udenlandske Tjenesteydere, jf. lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

Stk. 3. Anmeldelse skal indgives til fonden indenfor en frist på 4 måneder. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor kravet er fastslået ved dom eller forlig i Arbejdsretten, eller hvor den fagretlige afgørelse eller forliget er påtegnet af Arbejdsretten, hvis dette er en forudsætning for, at kravet er eksigibelt i EU- og EØS-lande.

Stk. 4. Fonden kan gøre undtagelse fra den i stk. 3 nævnte frist, når der foreligger særlige omstændigheder.

§ 8. Ønsker en faglig organisation, at fonden inddriver en bod tilkendt ved en fagretlig behandling, jf. § 5, stk. 2, i lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, skal den faglige organisation fremsætte anmodning herom samtidig med, at løntilgodehavendet anmeldes til fonden. Såfremt løntilgodehavende og bod har været behandlet separat, kan anmodning om inddrivelse af bod dog indgives indtil 4 måneder efter, at boden er fastslået fagretligt.

Stk. 2. Fonden kan gøre undtagelse fra den i stk. 1 nævnte frist, når der foreligger særlige omstændigheder.

§ 9. Anmeldelse af et løntilgodehavende til fonden, jf. § 7, skal ske ved digital anmeldelse på fondens hjemmeside.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger, som skal være dokumenteret i forbindelse med den fagretlige afgørelse, jf. stk. 3, nr. 1:

1) Løntilgodehavendet opgjort som et samlet beløb i danske kroner og identificeret til en konkret lønmodtager.

2) Identiteten af lønmodtageren, jf. nr. 1, herunder eventuelt CPR-nummer.

3) Arbejdsgiverens navn, forretningsadresse, nationalt registreringsnummer og kontaktoplysninger.

4) Oplysning om eventuel delvis indbetaling fra arbejdsgiveren i henhold til den fagretlige afgørelse.

5) Navn og adresse på den faglige organisation, der er part i den fagretlige sag.

Stk. 3. Anmeldelsen skal indeholde følgende dokumentation:

1) Den fagretlige afgørelse eller forlig påtegnet i overensstemmelse med Arbejdsretslovens § 34 a, hvis dette er en forudsætning for, at kravet er eksigibelt i EU- og EØS-lande.

2) Attest udstedt af Arbejdsretten i medfør af Bruxelles I-forordningen.

3) Dokumentation for, at der er fremsendt betalingspåkrav til arbejdsgiveren.

4) Kopi af lønmodtagerens pas, såfremt der ikke er oplyst CPR-nummer.

5) Fuldmagt fra lønmodtageren, såfremt udbetaling skal ske til den faglige organisation.

6) Skattefritagelsesattest, hvis lønmodtageren er skattefritaget i Danmark.

Stk. 4. Ved anmeldelsen skal anmelderen angive bankoplysninger til brug for udbetaling af løntilgodehavendet.

§ 10. En faglig organisations anmodning til fonden om inddrivelse af en bod, jf. § 8, skal ske ved digital anmeldelse på fondens hjemmeside.

Stk. 2. Anmodningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Navn og adresse på den faglige organisation, der er part i den fagretlige sag.

2) Bodens størrelse.

3) Oplysning om eventuel delvis indbetaling fra arbejdsgiveren i henhold til den fagretlige afgørelse.

Stk. 3. Anmodningen skal indeholde følgende dokumentation:

1) Den fagretlige afgørelse eller forlig påtegnet i overensstemmelse med Arbejdsretslovens § 34 a, hvis dette er en forudsætning for, at kravet er eksigibelt i EU- og EØS-lande.

2) Attest udstedt af Arbejdsretten i medfør af Bruxelles I-forordningen.

3) Dokumentation for, at der er fremsendt betalingspåkrav til arbejdsgiveren.

§ 11. Fonden kan kræve yderligere oplysninger og dokumentation, som skønnes nødvendig for sagens behandling, herunder dokumentation for, at kravet kan inddrives i udlandet.

Stk. 2. Fonden afholder udgifterne til autoriseret oversættelse af eventuel dokumentation for lønkravet, den fagretlige afgørelse, ansættelseskontrakter m.v., medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Stk. 3. Fonden kan gøre undtagelse fra anvendelse af den digitale anmeldelse, når der foreligger særlige omstændigheder.

§ 12. Er anmeldelsen ikke behørigt udfyldt eller efterkommes fondens begæring om supplerende oplysninger eller yderligere dokumentation ikke inden for den frist, fonden fastsætter, kan fonden afslå at behandle anmeldelsen.

§ 13. Når fonden har anerkendt et krav som berettiget til dækning fra fonden, indtræder fonden i kravet mod arbejdsgiveren og overtager inddrivelsen af kravet. Herefter kan arbejdsgiveren alene betale med frigørende virkning til fonden.

Stk. 2. Efter anmeldelse af et løntilgodehavende eller en bod til fonden, fraskriver anmelder sig muligheden for at disponere over kravet, herunder enhver beslutning om processkridt i forbindelse med inddrivelsen.

§ 14. Når fonden har overtaget inddrivelsen af et løntilgodehavende eller en bod, sender fonden et påkrav med frist for betaling af det anmeldte beløb til den virksomhed, som er angivet som arbejdsgiver i den fagretlige afgørelse, der ligger til grund for anmeldelsen.

Stk. 2. Opkrævningen efter stk. 1 sker digitalt. Er det ikke muligt at sende opkrævningen digitalt, sendes opkrævningen med post til arbejdsgiverens forretningsadresse i hjemlandet.

Udbetaling

§ 15. Fonden udbetaler et beløb til dækning af et løntilgodehavende, der opfylder betingelserne i § 2, stk. 1, nr. 1-3, i lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, og som er anmeldt til fonden i overensstemmelse med §§ 7-9 og 11-12. Beløbet udbetales i danske kroner.

Stk. 2. Fonden foretager udbetaling snarest muligt efter, at fristen for arbejdsgiverens betaling til fonden, jf. § 14, er udløbet.

Stk. 3. Krav på løntilgodehavende under 150 kr. brutto udbetales ikke.

§ 16. Fonden foretager udbetaling efter indeholdelse af eventuel skat. Udbetalingen sker til den udstationerede lønmodtagers bankkonto, medmindre kravet er overdraget til den faglige organisation.

Stk. 2. Fonden indhenter skattekort fra eIndkomst på udbetalingstidspunktet. Er lønmodtageren skattefritaget i Danmark, skal kopi af skattefritagelsen indsendes med anmeldelsen, jf. § 9. stk. 3, nr. 6.

Stk. 3. Efter fonden har foretaget udbetaling, foretager fonden ikke korrektioner i udbetaling eller skatteindberetning som følge af ændrede skatteoplysninger.

§ 17. Fonden kan tidligst overføre en eventuel bod til den faglige organisation, når anmeldelsesfristen efter § 7, stk. 3, er udløbet.

Stk. 2. Betaler arbejdsgiveren kun delvist det skyldige beløb til fonden, dækkes fondens udbetalinger af henholdsvis løntilgodehavendet og boden, som er søgt inddrevet på vegne af den faglige organisation, forholdsmæssigt.

Dansk hvervgiver

§ 18. Når fonden har anerkendt et krav som berettiget til dækning fra fonden, træffer fonden afgørelse om, hvem der er første danske hvervgiver ved levering af tjenesteydelsen, jf. § 4, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.

Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 kan fonden lægge oplysninger om dansk hvervgiver fra Registret for Udenlandske Tjenesteydere til grund, medmindre sagens oplysninger i øvrigt medfører, at fonden må konstatere, at en anden virksomhed er den egentlige hvervgiver.

Stk. 3. Fonden orienterer umiddelbart herefter den danske hvervgiver, jf. stk. 1, om at der er anmeldt et løntilgodehavende hos fonden og om størrelsen på et eventuelt kommende ekstraordinært bidrag, som kan pålignes hvervgiveren.

Ekstraordinært bidrag

§ 19. Efter § 4, stk. 1 og 2, i lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede kan fonden påligne arbejdsgiveren og den danske hvervgiver et ekstraordinært bidrag til fonden.

Stk. 2. Arbejdsgiveren pålignes et ekstraordinært bidrag til fonden, hvis fonden har sendt påkrav om betaling, jf. § 14, og arbejdsgiveren ikke betaler inden for den af fonden fastsatte betalingsfrist.

Stk. 3. Den danske hvervgiver pålignes et ekstraordinært bidrag, hvis arbejdsgiveren ikke betaler et ekstraordinært bidrag, jf. stk. 2, inden for den af fonden fastsatte betalingsfrist.

Stk. 4. Opkrævning af ekstraordinært bidrag sker digitalt ved fremsendelse af faktura til virksomhedens e-Boks eller e-mail adresse. Er det ikke muligt at sende opkrævningen digitalt, sendes opkrævningen med post til virksomhedens forretningsadresse i hjemlandet.

Inddrivelse i udlandet

§ 20. Fonden indtræder i kravet mod arbejdsgiveren, når fonden har modtaget anmeldelse af et løntilgodehavende og har sendt påkrav om betaling. Når fristen for arbejdsgiverens betaling til fonden er udløbet, kan fonden søge det skyldige beløb samt en eventuel bod, ekstraordinært bidrag og ubetalte restancer inddrevet i udlandet i overensstemmelse med bestemmelserne i Bruxelles I-forordningen, som gælder for Danmark i medfør af lov nr. 1563 af 20. december 2006 om Bruxelles I-forordningen, som ændret ved lov nr. 518 af 28. maj 2013.

Stk. 2. Er arbejdsgiveren gået konkurs, anmelder fonden samtlige krav i konkursboet efter det pågældende lands regler.

Stk. 3. Fonden kan efter en konkret vurdering af ressourceforbruget i en konkret inddrivelsessag, sammenholdt med udsigten til at kunne inddrive beløbet, undtagelsesvist afgøre, at inddrivelsessagen henlægges.

Stk. 4. Fonden kan efter en konkret vurdering og efter aftale med den berettigede faglige organisation beslutte at indgå forlig eller at give arbejdsgiveren henstand med betalingen af en bod, der er tilkendt den faglige organisation. Såfremt den faglige organisation ikke ønsker at indgå forlig eller at give henstand med boden, kan fonden lade inddrivelsen af boden gå tilbage til den faglige organisation. Såfremt fonden vælger at opgive inddrivelsen af en bod, kan fonden ligeledes vælge at lade inddrivelsen gå tilbage til den faglige organisation.

§ 21. Fonden kan søge advokatbistand til inddrivelsen af kravet i udlandet. Fonden afholder de udgifter, som inddrivelse af et krav i udlandet medfører, herunder udgifter til advokatbistand og nødvendige oversættelser til brug for korrespondance med advokat, udenlandske myndigheder m.v.

§ 22. Midler, som fonden tilvejebringer gennem inddrivelse i udlandet, tilgår fonden. Det gælder dog ikke i det omfang fonden inddriver en bod på vegne af en faglig organisation. I det omfang boden har kunnet inddrives, udbetales det inddrevne beløb til den faglige organisation.

Forældelse

§ 23. Fondens krav på bidrag og renter forældes efter reglerne i lov om forældelse af fordringer.

Ikrafttræden m.v.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 984 af 29. juni 2016 om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 8. april 2018

Troels Lund Poulsen

/ Lasse Boje