Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af straffeloven

(Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. august 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1402 af 5. december 2017, § 1 i lov nr. 1680 af 26. december 2017, § 1 i lov nr. 140 af 28. februar 2018 og lov nr. 141 af 28. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 232 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen.«

2. I § 264 d indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller antallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.«

§ 2

Loven træder i kraft den 15. april 2018.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 10. april 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pape Poulsen