Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (11. april 2018)

Økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk (Forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde)

(Lovforslag nr. L 220)

Frikommuneforsøget har til formål at give udvalgte kommuner, organiseret i frikommunenetværk, frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Hensigten hermed er at skabe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for en bedre opgaveløsning til gavn for borgerne gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner. På baggrund af den samlede opfølgning på frikommuneforsøgene vil resultater og erfaringer blive vurderet med sigte på generelle regelændringer.

Ved lov om frikommunenetværk (lov nr. 658 af 8. juni 2017), der trådte i kraft den 1. juli 2017, blev de generelle rammer for Frikommuneforsøg 2016-2020 etableret, ligesom loven hjemlede en række af de forsøg, som frikommunenetværkene havde ansøgt om i frikommuneforsøgets 1. ansøgningsrunde. Loven er siden blevet ændret med ikrafttrædelse den 1. januar 2018 (lov nr. 1570 af 19. december 2017), hvor de eksisterende otte frikommunenetværk fik yderligere muligheder for forsøg på baggrund af anden ansøgningsrunde i Frikommuneforsøg II.

Med dette lovforslag ønsker regeringen at give de samme otte frikommunenetværk yderligere muligheder for forsøg på baggrund af tredje og sidste ansøgningsrunde i Frikommuneforsøg II. De i lovforslaget indeholdte hjemler er således baseret på ansøgninger indsendt af frikommunenetværkene med frist den 1. november 2017 samt enkelte ansøgninger fra 2. ansøgningsrunde, der har været under afklaring. Der etableres således hjemmel til:

- Fleksibelt kontaktforløb for integrationsborgere

- Ledighedsydelse – fritagelse for revurdering efter at have modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 12 måneder inden for 18 måneder

- Aktivering og beskæftigelsestilbud - bedre mulighed for individuel indsats

- Hjælpeordning jf. servicelovens § 95 stk. 3 som efterværn

- Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser boenheder i større tilbud

- Brug af personlige alarm- og pejlesystemer samt situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning over for borgere, som er i målgruppen for - men ikke har ophold i - en plejebolig eller botilbud

- Brug af personlige alarm- og pejlesystemer samt situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning over for børn og unge, der har ophold efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5 og 6

- Søvnforbedrende velfærdsteknologier

- Forebyggelse af udsættelser

- Øgede muligheder for samarbejde med private om boligsocial anvisning

- Almene boligorganisationers frasalg af restarealer

- Udslusningsboliger med op til femårig udslusningsperiode

- Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

- Fritagelse for dokumentation ved brug af midler fra klippekortsordningen

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.