Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en særlig ansvarsgrænse for skibe under 300 tons for andre krav end krav, der følger af personskader eller dødsfald

I medfør af § 175, stk. 7, 2. pkt., i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 1546 af 19. december 2017, og efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v., fastsættes:

§ 1. Ansvarsgrænsen for andre krav end krav, der følger af personskade eller dødsfald, og for en eventuel udækket del af krav som nævnt i sølovens § 175, stk. 2, jf. sølovens § 175, stk. 3 og 4, fastsættes til:

1) 775.000 SDR for skibe med en tonnage på 100 tons og derunder.

2) 1 mio. SDR for skibe med en tonnage fra 101 til 299 tons.

Stk. 2. Ansvarsgrænsen for andre krav end krav, der følger af personskader eller dødsfald, og for en eventuel udækket del af krav som nævnt i sølovens § 175, stk. 2, jf. sølovens § 175, stk. 3 og 4, fastsættes dog til 1,51 mio. SDR, ved skader forvoldt i forbindelse med en søulykke af en speedbåd med en skroglængde under 15 meter, en vandscooter eller et lignende fartøj, hvortil der er foreskrevet uddannelseskrav til fartøjets fører eller eventuelle styrmand.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1267 af 7. november 2013 om en særlig ansvarsgrænse for skibe under 300 tons for andre krav end krav, der følger af personskader eller dødsfald ophæves.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 11. maj 2018

Kristina Ravn

/ Birgit Gilland