Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd

(Orienteringsmøde, valgforsamling og mulighed for afstemningsvalg m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 1 affattes således:

»Kapitel 1

Indledende bestemmelser om valgforsamling, valgret og valgbarhed«.

2. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Medlemmerne vælges på en valgforsamling den tredje tirsdag i september, jf. dog § 6 e, stk. 1. I flersognspastorater kan valgforsamlingen afholdes en anden dag i samme uge.«

3. § 5 a affattes således:

»§ 5 a. Menighedsrådet afholder et offentligt orienteringsmøde den anden tirsdag i maj i valgåret. Orienteringsmødet afholdes sammen med menighedsmødet, der afholdes i medfør af § 41 i lov om menighedsråd.

Stk. 2. Menighedsrådet skal senest 3 uger inden orienteringsmødet bekendtgøre tid og sted for mødet ved de faste gudstjenester, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Er menighedsrådet fælles for flere sogne, afholdes der et fælles orienteringsmøde for disse sogne. I flersognspastorater, hvor sognene ikke har fælles menighedsråd, kan orienteringsmødet afholdes en anden dag i samme uge.

Stk. 3. På orienteringsmødet skal menighedsrådet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen, muligheden for at udløse et afstemningsvalg og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

Stk. 4. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om orienteringsmødet.«

4. I § 6, stk. 1, 1. pkt., ændres »Valget« til: »Valgforsamlingen og et eventuelt afstemningsvalg«.

5. Efter kapitel 2 indsættes:

»Kapitel 2 a

Valgforsamling

§ 6 a. Valgforsamlingen er offentlig. Valgbestyrelsen skal senest 4 uger inden valgforsamlingen bekendtgøre tid og sted for valgforsamlingen ved de faste gudstjenester, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser.

Stk. 2. Har flere sogne fælles menighedsråd, kan valgbestyrelsen beslutte, at valgforsamlingen afholdes fælles for disse sogne. Opstilling af kandidater og stedfortrædere og afstemning om disse skal på valgforsamlingen ske særskilt for det enkelte sogn.

Stk. 3. Der vælges en dirigent uden for valgbestyrelsen til at lede valgforsamlingen.

Stk. 4. En person, der ønsker at opstille som kandidat, meddeler dette på valgforsamlingen. Opstilling kan ske ved fuldmagt.

Stk. 5. Inden afstemningen skal der være mulighed for debat med og præsentation af kandidaterne.

Stk. 6. De stemmeberettigede gennemfører en skriftlig og hemmelig afstemning om de opstillede kandidater. Valgbestyrelsen er sammen med dirigenten ansvarlig for afviklingen af afstemningen.

Stk. 7. Valgret udøves ved personligt fremmøde. Det er dog undtagelsesvis og efter kriterier fastsat af kirkeministeren muligt at stemme ved fuldmagt. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Stk. 8. Når menighedsrådet er valgt, stemmes der om stedfortrædere. Der kan både stemmes om kandidater, der ikke blev valgt til menighedsrådet, og om kandidater, der kun ønsker at være stedfortrædere.

§ 6 b. Valgbestyrelsen offentliggør resultatet af valgforsamlingen hurtigst muligt og senest 1 uge efter valgforsamlingen. Offentliggørelsen skal ske ved førstkommende gudstjeneste, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Samtidig med offentliggørelsen skal det oplyses, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg, jf. § 6 e.

Stk. 2. En kort beretning om valget indføres i menighedsrådets beslutningsprotokol og underskrives af valgbestyrelsen og dirigenten. En udskrift af beslutningsprotokollen sendes snarest af valgbestyrelsens formand til biskoppen.

§ 6 c. Vælges der på valgforsamlingen ikke tilstrækkelig mange kandidater til at danne et fuldtalligt menighedsråd, eller opstilles der ikke tilstrækkelig mange kandidater, indkaldes der til en ekstraordinær valgforsamling, der er offentlig. Indkaldelsen skal ske senest 1 uge efter den ordinære valgforsamling og bekendtgøres ved de faste gudstjenester, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser.

Stk. 2. En ekstraordinær valgforsamling skal afholdes tirsdagen 3 uger efter valgforsamlingen. I flersognspastorater, hvor der skal holdes ekstraordinær valgforsamling i flere sogne, kan en ekstraordinær valgforsamling afholdes en anden dag i samme uge.

Stk. 3. Den ekstraordinære valgforsamling afvikles efter samme regler som valgforsamlingen, idet der dog kun stemmes om ledige pladser i menighedsrådet og eventuelle yderligere stedfortrædere.

§ 6 d. Kirkeministeren fastsætter nærmere regler om afholdelse af valgforsamlingen, indberetning af de opstillede kandidater, afstemningen og opgørelse af resultatet af valgforsamlingen.

Kapitel 2 b

Mulighed for afstemningsvalg

§ 6 e. Indgives en kandidatliste senest 4 uger efter valgforsamlingen, udløses afstemningsvalg. Afstemningsvalg afholdes tirsdagen 9 uger efter valgforsamlingen.

Stk. 2. Samtidig med offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen skal valgbestyrelsen bekendtgøre, at der er mulighed for at indgive en kandidatliste og dermed udløse afstemningsvalg, fristen herfor og datoen for et eventuelt afstemningsvalg. Bekendtgørelsen skal ske på samme måde som nævnt i § 6 b, stk. 1.

§ 6 f. Kandidater, der blev valgt på valgforsamlingen, behøver ikke stillere og bliver kandidater på samme liste til afstemningsvalget, medmindre de ønsker at opstille på en anden liste. Dette gælder også for valgte stedfortrædere. Kandidater og stedfortrædere skal inden en frist, der er fastsat af kirkeministeren, give valgbestyrelsen besked, hvis de ikke ønsker at stå på kandidatlisten.

Stk. 2. Kandidater, der forbliver på listen over valgte på valgforsamlingen, anføres på stemmesedlen i den rækkefølge, de fik stemmer på valgforsamlingen. Stedfortrædere opføres til sidst på listen.«

6. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »hvert valg« til: »hver valgforsamling og hvert afstemningsvalg«.

7. § 7, stk. 2, ophæves.

8. § 8, stk. 2-4, ophæves.

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 2 og 3.

9. I § 8, stk. 6, der bliver stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Kirkeministeren fastsætter endvidere nærmere regler om frister for optagelse på valglisten og om kontrol af medlemmernes valgret.«

10. I § 9, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »valglisterne«: »til afstemningsvalget«.

11. I § 10, 1. pkt., ændres »valget« til: »afstemningsvalget«, og efter »valgbestyrelsen« indsættes: »på sognets hjemmeside og«.

12. § 12, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

13. § 12, stk. 4, 1. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere, som skal være stemmeberettigede ved det pågældende afstemningsvalg, jf. dog § 6 f, stk. 1. Antallet af stillere for hver kandidatliste skal svare til antallet af menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet.«

14. I § 13, 1. pkt., ændres »5 uger« til: »4 uger«.

15. I § 13, 2. pkt., ændres »fire uger« til: »3 uger«.

16. Efter § 13 indsættes:

»§ 13 a. Kandidaterne opstilles sideordnet.«

17. I § 14, 2. pkt., ændres »fire uger« til: »3 uger«.

18. I § 15 ændres »3 uger før valgdagen« til: »2 uger før valgdagen på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser«.

19. I § 16, 1. pkt., ændres »fire uger« til: »3 uger«.

20. I § 16 udgår i 1. pkt. », og der gives stillerne adgang til senest 1 uge før valgdagen at indlevere en særlig liste over de personer, der ønskes som stedfortrædere«, og 2. pkt. ophæves.

21. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5

Afstemning og opgørelse af afstemningsvalget«.

22. I § 20, stk. 1, ændres »Valget« til: »Afstemningsvalget«.

23. § 20, stk. 2, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Rækkefølgen blandt stedfortrædere bestemmes af antallet af personlige stemmer. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.«

24. I § 21, 1. og 2. pkt., og § 22, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ændres »valget« til: »afstemningsvalget«.

25. I § 22, stk. 2, og § 24 ændres »valgets« til: »afstemningsvalgets«.

26. I § 22, stk. 3, 2. pkt., ændres »folkeregistret« til: »kommunen«.

27. § 23 ophæves.

28. Efter kapitel 5 indsættes:

»Kapitel 5 a

Nyvalg og udfyldningsvalg

§ 24 a. Fører det ordinære valg ikke til dannelse af et menighedsråd, udskriver biskoppen nyt valg. Fører nyvalget ikke til valg af nogen medlemmer, mister menigheden sin indstillingsret ved præstevalg. Biskoppen beslutter, hvilket andet menighedsråd der skal varetage menighedsrådets funktioner i valgperioden.

Stk. 2. Fører det ordinære valg ikke til dannelse af et fuldtalligt menighedsråd, beslutter biskoppen, om

1) menighedsrådet skal dannes af de valgte medlemmer og præsten eller præsterne eller

2) der skal udskrives udfyldningsvalg.

Stk. 3. Fører nyvalg eller udfyldningsvalg ikke til dannelsen af et fuldtalligt menighedsråd, beslutter biskoppen, om

1) menighedsrådet skal dannes af de valgte medlemmer og præsten eller præsterne eller

2) menighedsrådets funktioner skal varetages af et andet menighedsråd i valgperioden.

Stk. 4. Henlægges menighedsrådets funktioner til et andet menighedsråd efter stk. 3, nr. 2, tiltræder de valgte medlemmer og præsten eller præsterne det pågældende menighedsråd som medlemmer for denne valgperiode.

Stk. 5. Fører to på hinanden følgende ordinære valg ikke til dannelsen af et fuldtalligt menighedsråd, indstiller biskoppen til kirkeministeren, hvorvidt menighedsrådskredsen skal lægges sammen med en anden menighedsrådskreds.«

29. I § 26, stk. 1, ændres »på et hvilket som helst folkeregister« til: »i enhver kommune«.

30. I § 26, stk. 3, ændres »det stedlige folkeregister« til: »den stedlige kommune«.

31. I § 28 ændres »3 uger« til: »2 uger«.

32. I § 29 ændres »folkeregistrene« til: »kommunerne«.

33. § 32 ophæves.

34. Efter § 34 indsættes:

»§ 34 a. Biskoppen kan efter begrundet ansøgning fra menighedsrådet nedsætte menighedsrådets funktionsperiode til 2 år. Ved valg til menighedsråd med nedsat funktionsperiode følges reglerne i denne lov.

Stk. 2. Ønsker et menighedsråd at fortsætte med nedsat funktionsperiode, forudsætter dette en fornyet ansøgning og godkendelse efter stk. 1 i forbindelse med det ordinære valg hvert fjerde år.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Loven finder første gang anvendelse ved de ordinære valg til menighedsråd i 2020.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. april 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Bock