Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur

I medfør af § 7 og § 68, stk. 1, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017, og tekstanmærkning nr. 106 ad 24.51.01. til § 24 på finansloven for 2018 fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for kommunalbestyrelsernes varetagelse af kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur for så vidt angår det antal arealer og den tilskudsramme, der fremgår af bilag 1.

§ 2. Kommunalbestyrelserne skal kortlægge mindst det antal arealer, som fremgår af måltallene i bilag 1.

Stk. 2. Et areal anses for at være kortlagt, hvis der er foretaget en dataindlevering til Naturdatabasen i Danmarks Miljøportal, som lever op til kriterierne i denne bekendtgørelse og er offentliggjort i overensstemmelse med § 6.

Stk. 3. Arealer, som på baggrund af registreringsoplysningerne til rådighed ved udvælgelsen opfylder kriterierne i § 3, stk. 1 eller stk. 2, men hvis fysiske tilstand på besigtigelsestidspunktet viser sig at afvige herfra, således at arealerne ikke opfylder kriterierne i § 3, stk. 1, nr. 1, kan medtælles i opfyldelsen af måltallet. Et sådant areal anses for at være kortlagt, når der er foretaget en dataindlevering til Naturdatabasen, som er offentliggjort i overensstemmelse med § 6, og arealets tidligere registrering er oplyst til Miljøstyrelsen i overensstemmelse med § 7, stk. 5.

§ 3. Arealer til kortlægning, jf. § 1, udvælges inden for den pulje, der fremgår af kortlaget med titlen ”Kategori 3-arealer inden for 1000 meter omkring større husdyrbrug”, som Miljøstyrelsen gør tilgængeligt for kommunerne på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. Arealerne i kortlaget er udvalgt, så de opfylder følgende kriterier:

1) Arealet er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3, litra a), b) eller c) i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

2) Arealet ligger i en afstand af højst 1.000 m til husdyranlæg, der i det centrale husdyrregister er registreret med en produktionsstørrelse svarende til mindst 25DE pelsdyr eller 75DE øvrige dyr, eller som er godkendt til at etablere eller udvide husdyrproduktionen til en størrelse, der svarer til ovennævnte produktionsstørrelse.

Stk. 2. Har kommunen nyere eller mere præcise oplysninger om beliggenheden af husdyranlæg, der opfylder kriterierne for produktionsstørrelse nævnt i § 3, stk. 1, nr. 2 eller om arealer, der opfylder § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, kan disse lægges til grund for udvælgelsen af arealer til kortlægning, idet Miljøstyrelsen forudgående orienteres herom.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte ikke at udvælge arealer til kortlægning fra puljen, jf. § 3, stk. 1, hvor der er foretaget kortlægning ved besigtigelse efter 1. januar 2015. Hvis antallet af ikke-kortlagte arealer, der opfylder kriterierne i § 3, stk. 1, som følge heraf er lavere end måltallet i bilag 1, kan kommunalbestyrelsen udvælge de resterende arealer til kortlægning ud fra nedenstående prioriterede kriterier, idet Miljøstyrelsen forudgående orienteres herom:

1) Arealet er registreret som beskyttet eng og ligger i en afstand af højst 1.000 m til husdyranlæg, der i det centrale husdyrregister er registreret med en produktionsstørrelse svarende til mindst 25DE pelsdyr eller 75DE øvrige dyr, eller som er godkendt til at etablere eller udvide husdyrproduktionen til en størrelse, der svarer til ovennævnte produktionsstørrelse. Arealer, der opfylder dette kriterium, findes i kortlaget med titlen ”§ 3 enge inden for 1000 meter omkring større husdyrbrug”.

2) Arealet er hede, mose eller overdrev omfattet af kriterierne i § 3, stk. 1, nr. 1, og ligger i en afstand af mere end 1.000 m til husdyranlæg, der i det centrale husdyrregister er registreret med en produktionsstørrelse svarende til mindst 25DE pelsdyr eller 75DE øvrige dyr, eller som er godkendt til at etablere eller udvide husdyrproduktionen til en størrelse, der svarer til ovennævnte produktionsstørrelse. Arealer, der opfylder dette kriterium, findes i kortlaget med titlen ”Kategori 3-arealer uden for 1000 meter omkring større husdyrbrug”.

§ 4. Kortlægningen skal foregå ved besigtigelse ifølge retningslinjerne i Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 mv., omfatte udvidet registrering og benytte de tilknyttede feltskemaer.

Stk. 2. Besigtigelsen skal foregå i feltsæsonen, startende ved når planterne er i tydelig opvækst og sluttende ved deres nedvisning.

§ 5. De kommunalbestyrelser, der skal kortlægge færre end 20 arealer, skal afslutte kortlægningen i 2018. De kommunalbestyrelser, der skal kortlægge mindst 20 arealer, skal kortlægge mindst halvdelen af det samlede antal arealer i 2018. Resterende arealer skal kortlægges i 2019.

§ 6. Kortlægningsdata skal indleveres til Naturdatabasen i Danmarks Miljøportal og offentliggøres her senest 15. december i det år, hvor kortlægningen er foretaget.

§ 7. Kommunalbestyrelserne modtager tilskud i medfør af denne bekendtgørelse i overensstemmelse med fordelingsnøglen i bilag 1, såfremt måltallet og de øvrige betingelser i bekendtgørelsen er opfyldt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelser, der skal modtage kompensation i overensstemmelse med bilag 1, skal give Miljøstyrelsen følgende oplysninger: Tilskudsmodtager, fysisk adresse, email-adresse, kontaktperson og CVR-nummer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen meddeles tilsagn om tilskud for hvert år, der skal foretages kortlægning, jf. bilag 1.

Stk. 4. Udbetaling af tilskud er betinget af, at kommunalbestyrelsen fremlægger fornøden dokumentation, jf. § 7, stk. 5, for opfyldelse af de i denne bekendtgørelse fastsatte kriterier. Miljøstyrelsen træffer afgørelse herom. Tilsagn om tilskud kan bortfalde, hvis kommunalbestyrelsen ikke har opfyldt vilkårene for tilsagnet.

Stk. 5. Senest 31. oktober i det år, der søges udbetaling for, skal kommunalbestyrelsen tilsende Miljøstyrelsen en tro-og-love-erklæring, hvoraf antallet af arealer kortlagt i medfør af denne bekendtgørelse fremgår. Når erklæringen er modtaget af Miljøstyrelsen, udbetales tilskud for kortlægningen på højde med det beløb, som kommunalbestyrelsen forudgående har modtaget tilsagn om. Senest 15. december samme år, skal kommunalbestyrelsen tilsende Miljøstyrelsen et udtræk fra Naturdatabasen, hvoraf de i medfør af denne bekendtgørelse kortlagte arealer fremgår. I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har foretaget kortlægninger i medfør af § 2, stk. 3 eller § 3, stk. 2 eller stk. 3, suppleres udtrækket med en redegørelse for, at kortlægningen lever op til de i denne bekendtgørelse fastsatte kriterier.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2018 og ophæves automatisk den 1. januar 2021, medmindre andet bestemmes inden denne dato.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 17. april 2018

Esben Lunde Larsen

/ Hans Christian Karsten


Bilag 1

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes kortlægning af potentielt ammoniakfølsom natur

Måltal angiver det antal arealer, den enkelte kommunalbestyrelse skal kortlægge for at modtage det tilskudsbeløb, der fremgår af yderste højre kolonne.

Kommune-kode
Kommunenavn
Måltal
Finansiering 2018
Finansiering 2019
Finansiering i alt (DKK)
201
Allerød kommune
1
632
-
632
420
Assens kommune
247
143.554
145.384
288.938
151
Ballerup kommune
3
4.190
-
4.190
530
Billund kommune
134
125.936
127.541
253.477
400
Bornholms Regionskommune
61
35.717
36.173
71.890
810
Brønderslev kommune
541
264.336
267.707
532.043
240
Egedal kommune
7
9.252
-
9.252
561
Esbjerg kommune
146
100.831
102.116
202.947
563
Fanø kommune
8
7.117
-
7.117
710
Favrskov kommune
131
73.109
74.041
147.150
320
Faxe kommune
7
14.167
-
14.167
607
Fredericia kommune
11
17.375
-
17.375
813
Frederikshavn kommune
784
402.221
407.350
809.571
250
Frederikssund kommune
22
12.603
12.764
25.366
430
Faaborg-Midtfyn kommune
176
107.997
109.374
217.370
270
Gribskov kommune
18
24.806
-
24.806
376
Guldborgsund Kommune
38
34.126
34.561
68.687
510
Haderslev kommune
104
71.803
72.718
144.521
260
Halsnæs kommune
2
1.566
-
1.566
766
Hedensted Kommune
120
70.465
71.364
141.829
219
Hillerød kommune
8
6.964
-
6.964
860
Hjørring kommune
1054
511.261
517.780
1.029.041
316
Holbæk kommune
107
51.140
51.792
102.932
661
Holstebro kommune
318
223.865
226.720
450.585
615
Horsens kommune
176
107.244
108.612
215.856
756
Ikast-Brande kommune
235
163.080
165.159
328.238
849
Jammerbugt kommune
286
161.886
163.951
325.837
326
Kalundborg kommune
96
55.245
55.949
111.194
440
Kerteminde kommune
47
27.057
27.402
54.458
621
Kolding kommune
94
63.290
64.097
127.387
259
Køge kommune
18
27.120
-
27.120
482
Langeland kommune
60
42.637
43.181
85.818
350
Lejre kommune
37
21.062
21.331
42.393
665
Lemvig kommune
178
118.338
119.846
238.184
360
Lolland kommune
11
11.458
-
11.458
825
Læsø kommune
24
20.193
20.451
40.644
410
Middelfart kommune
110
62.048
62.839
124.887
773
Morsø kommune
97
69.911
70.803
140.714
707
Norddjurs kommune
89
54.883
55.583
110.465
480
Nordfyns Kommune
85
52.373
53.041
105.414
450
Nyborg kommune
94
67.038
67.893
134.932
370
Næstved kommune
69
42.772
43.317
86.089
727
Odder kommune
20
13.024
13.190
26.214
461
Odense kommune
29
18.094
18.325
36.419
306
Odsherred kommune
41
23.815
24.119
47.934
730
Randers Kommune
85
44.983
45.556
90.539
760
Ringkøbing-Skjern kommune
448
324.753
328.894
653.647
329
Ringsted kommune
33
23.493
23.792
47.285
265
Roskilde kommune
12
11.636
-
11.636
741
Samsø kommune
11
11.319
-
11.319
740
Silkeborg Kommune
192
130.430
132.093
262.522
746
Skanderborg kommune
78
51.383
52.038
103.421
779
Skive kommune
220
161.456
163.515
324.971
330
Slagelse kommune
43
26.491
26.829
53.319
269
Solrød kommune
1
706
-
706
340
Sorø kommune
34
21.586
21.862
43.448
336
Stevns kommune
3
4.305
-
4.305
671
Struer kommune
64
40.258
40.771
81.029
479
Svendborg kommune
69
36.384
36.848
73.233
706
Syddjurs kommune
121
87.121
88.231
175.352
540
Sønderborg kommune
169
91.414
92.580
183.994
787
Thisted Kommune
237
148.594
150.489
299.083
630
Vejle kommune
300
193.172
195.635
388.807
820
Vesthimmerlands kommune
399
203.035
205.624
408.659
791
Viborg kommune
478
283.988
287.609
571.597
390
Vordingborg kommune
30
16.333
16.542
32.875
492
Ærø Kommune
15
17.891
-
17.891
851
Aalborg kommune
387
208.007
210.660
418.667
751
Aarhus Kommune
42
23.658
23.960
47.618
 
I alt
9415
5.699.999
5.599.999
11.299.998