Den fulde tekst
L 220
Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk. (Forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA)).
Fremsat skr 11/4 18
Lovf som fremsat 11/4 18
1.beh 20/4 18
Betænkning 24/5 18
2.beh 31/5 18
Lovf optrykt efter 2.beh 31/5 18 Tillæg H
3.beh 4/6 18
Lovf som vedt 4/6 18
Lov nr 749 af 8. juni 2018
Ordførere: (1.beh) Orla Hav (S), Susanne Eilersen (DF), Carl Holst (V), Leif Mikkelsen (LA), Torsten Gejl (ALT), Kirsten Normann Andersen (SF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget gives de otte eksisterende frikommunenetværk flere muligheder for forsøg på baggrund af tredje og sidste ansøgningsrunde i Frikommuneforsøg II.
Der etableres forsøg med:
• Ledighedsydelse – fritagelse for revurdering i 12. måned inden for 18 måneder
• Aktivering og beskæftigelsestilbud – bedre mulighed for individuel indsats
• Tidsbegrænset ordning med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere, jf. servicelovens § 95, stk. 3, til unge i alderen 18-22 år
• Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser boenheder i større tilbud
• Brug af personlige alarm- og pejlesystemer samt situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning over for børn og unge, der har ophold efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5
• Brug af personlige alarm- og pejlesystemer samt situationsbestemt video-, audio- og bevægelsesovervågning over for borgere, som er i målgruppen for, men ikke har ophold i, en plejebolig eller botilbud
• Søvnforbedrende velfærdsteknologier
• Mulighed for økonomisk tilskud til bolig for særlige målgrupper, der ellers ikke kan opnå bolig (udslusningsperiode fra 2 til 5 år)
• Øgede muligheder for samarbejde med private om boligsocial anvisning
• Forebyggelse af udsættelser
• Almene boligorganisationers frasalg af restarealer
• Mere sammenhængende forløb i psykiatrien
• Fritagelse for dokumentation ved brug af midler fra klippekortsordningen
• Fleksibelt kontaktforløb for integrationsborgere.
Loven skal træde i kraft den 1. juli 2018.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 86 (S, DF, V, LA, ALT, RV og KF), imod stemte 12 (EL og SF), hverken for eller imod stemte 0.