Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

§ 1

I bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 5, ændres »§ 87« til: »§ 88«.

2. I § 86 ændres »bekendtgørelse 85 af 2. februar 2018 om radioaktive stoffer« til: »bekendtgørelse nr. 85 af 2. februar 2018 om brug af radioaktive stoffer«, og »i denne bekendtgørelse« udgår.

3. § 87 affattes således:

»§ 87. Ved udsættelse for radon på arbejdspladser, hvor radonniveauet på trods af optimerende foranstaltninger overstiger referenceniveauet i § 85, og som er underlagt krav om tilladelse, jf. § 6, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 85 af 2. februar 2018 om brug af radioaktive stoffer, finder § 8, stk. 1, § 9, § 10, stk. 1, §§ 11-17, bestemmelserne i kapitel 6, §§ 28, 29, 32 og 34, § 35, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6, §§ 36, 40, 43, 46 og 47, § 67, stk. 6 og 7, §§ 70-76, 79 og 80 anvendelse. Endvidere finder § 25, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 85 af 2. februar 2018 om brug af radioaktive stoffer anvendelse.«

4. I § 93, stk. 1, nr. 9, udgår »og § 21, stk. 3,«.

5. I § 93, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 88, stk. 2 eller 3, eller stk. 4, 1. pkt.« til: »eller § 88, stk. 2-4«.

6. I overskriften til bilag 6 ændres »§ 87« til: »§ 88«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. april 2018.

Sundhedsstyrelsen, den 12. april 2018

Søren Brostrøm

/ Mette Øhlenschlæger