Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 3. juli 2017, som ændret ved lov nr. 142 af 28. februar 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til anlægsgartner har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Almindeligt forekommende anlægsgartneropgaver i den forventede kvalitet og i henhold til faglige traditioner, love og regler, herunder, udførelse af opgaver på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

2) Specialopgaver inden for anlægsgartnerfaget udført på en kreativ, innovativ og problemløsende måde og i respekt for miljøet.

3) Informationssøgning, valg af materialer samt faglig dokumentation, kvalitetssikring og kvalitetskontrol inden for anlægsgartnerområdet.

4) Samarbejdsrelationer mellem faggrupper.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Anlægsgartner, anlægsteknik.

2) Anlægsgartner, plejeteknik.

Stk. 4. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb.

Stk. 6. Uddannelsen udbydes med talentspor.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 4 år til 4 år og 6 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer hovedforløbet fra 3 år til højst 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 36 uger fordelt på mindst fem skoleperioder. Uddannelsen afsluttes med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes ultimo maj eller ultimo oktober. Afslutningen kan forskydes af hensyn til helligdage.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsen mindst 2 år og 11 måneder og højst 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 32 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 3 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 72 uger fordelt på 4 skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 8, opfylde betingelserne i stk. 2-7.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Regler for metoder til kvalitetskontrol.

2) Jordbundens og dyrkningens elementære egenskaber, herunder sammenhængen mellem plantevækst, dyrkningsmetoder og de kemiske, fysiske og biologiske forhold i jorden.

3) Slægtsbestemmelse af de almindeligst anvendte planter og græstyper, herunder anvendelsesmulighederne.

4) Maskiner, værktøjer og materialer til brug ved praktiske arbejdsopgaver.

5) Matematiske begreber, herunder målestoksforhold, areal og rumfang.

6) Normer for anlægsgartnerarbejde.

7) Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder anatomi, løfteteknikker, personlige værnemidler, sundhed/livsstil, og dets indflydelse på hverdagen på en arbejdsplads.

8) Stof og stofopbygning, herunder næringsstoffers indvirkning på planter.

9) Sprøjtemidlers anvendelse på det grønne område i forhold til erhverv, produktivitet og miljøhensyn.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter:

1) Metoder til opmåling, herunder beregning af mængde, areal og rumfang.

2) Metoder til betjening og afsætning af højder ved hjælp af et nivelleringsinstrument.

3) Metoder til formmæssig afsætning og etablering af mindre anlæg.

4) Geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter, cirkler og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde.

5) Metoder til græspleje.

6) Arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige metoder til udførelse af praktiske arbejdsopgaver.

7) Metoder og redskaber til informationssøgning og it-kommunikation.

8) Metoder til at udarbejde arbejdstegninger og til omsætning af målestoksforhold.

9) Metoder til affaldssortering.

10) Metoder til enkle belægningsopgaver.

11) Metoder til elementær jordbehandling før og efter etablering af en given kultur, herunder etablering, pasning og vedligeholdelse af en given plantekultur.

12) Metoder til at anvende mindre gartnermaskiner og redskaber ergonomisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.

13) Metoder til anvendelse af sprøjtemidler under hensyn til miljø og arbejdssikkerhed.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

2) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces,

3) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

4) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

5) anvende innovative metoder i enkle opgaveløsninger,

6) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

7) anvende og demonstrere forståelse af faglige udtryk og begreber,

8) søge og anvende relevante informationer og vejledninger og

9) identificere materialefejl i forbindelse med enkle opgaver.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Matematik på F-niveau.

2) Biologi på F-niveau, bestået.

3) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet, med mindst 02 som standpunktskarakter.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Gyldigt kørekort, mindst til traktor.

2) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdselsrelateret førstehjælp" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en standard: Fejl i forbindelse med udførelse af en enkel opgave i forhold til at sikre, at den færdige opgave opfylder fastsatte kvalitetskrav.

Stk. 8. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra det i stk. 5, nr. 3, nævnte krav.

Stk. 9. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-7, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Kemi på C-niveau.

6) Biologi på C-niveau.

Stk. 10. For elever, der opnår de i stk. 9 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets første del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 11. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det pågældende niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 9, uanset en forskel på de pågældende niveauer.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan udføre sit arbejde på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

2) Eleven kan anvende simple gødningsblandinger ud fra kendskab til kemiske, fysiske og biologiske forhold i jorden.

3) Eleven kan udføre plantesundhedsarbejde, og anvende biologiske midler i haver og grønne anlæg i henhold til gældende arbejdsmiljøregler.

4) Eleven kan i samarbejde med andre jordforberede maskinelt- og manuelt, forberede plantning samt udføre forskellige former for plantnings- og omplantningsarbejder.

5) Eleven kan udføre afledning af overfladevand uden for autorisationsområdet med kendskab til gældende lovgivning.

6) Eleven kan udføre anlægsarbejde ud fra kendskab til kulturhistorien og stilarter.

7) Eleven kan identificere planter og plantegrupper samt redegøre for særlige krav til vækstforhold og pleje af disse, herunder foretage et eget plantevalg til et anlægsgartnerprojekt.

8) Eleven kan i samarbejde med andre udføre trækonstruktioner i haveanlæg.

9) Eleven kan udføre ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse og økologisk plejearbejde på en miljørigtig og forsvarlig måde.

10) Eleven kan udføre alle opgaver ved opmåling og afsætning af anlægsgartneranlæg.

11) Eleven kan i samarbjede med andre anlægge et område med beplanting, herunder udføre haveprojekter i henhold til gældende normer og plejeprogram i nyetablerede anlæg op til 5 år efter etableringen.

12) Eleven kan gennemføre projektstyring af et anlægsprojekt med særlig vægt på kvalitets- og tidsstyring.

13) Eleven kan udvælge og vurdere dyrkningsmedier efter plantevalg og plantningsforhold med henblik på at optimere plantevæksten ud fra viden om jordbehandlingens betydning for ukrudtsbekæmpelse, jordstruktur og vækstbetingelser.

14) Eleven kan udføre opbinding af træer, beskære træer og buske samt etablere drænings- og vandingsforanstaltninger.

15) Eleven kan i samarbejde med andre opføre givne trapper, kummer og mindre mure.

16) Eleven kan i samarbejde med andre udføre givne befæstelsesopgaver i beton, natursten og træ.

17) Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer samt reflektere over og diskutere arbejdsprocesser i en stillet anlægs- og plejeopgave.

18) Eleven har viden om hvordan egen virksomhed etableres, herunder kendskab til virksomhedsøkonomi og anvendelse af innovationsredskaber.

19) Eleven kan selvstændigt udføre anlægs- og plejeopgaver på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

20) Eleven kan varetage egen og andres sikkerhed i alle arbejdssituationer.

21) Eleven kan analysere, registrere, tegne og udføre haveprojekter og grønne anlæg i henhold til gældende normer for anlægsgartnerarbejde samt foretage en kvalitetsbedømmelse af de færdige anlæg.

22) Eleven kan registrere, projektere og udføre trapper, herunder trapper i træmaterialer.

23) Eleven kan projektere og udføre befæstelses- og belægningsopgaver i haveprojekter og grønne anlæg med alle materialer i utraditionelle og komplicerede mønstre.

24) Eleven kan projektere og udføre bassiner.

25) Eleven kan registrere, projektere og udføre mure, samt opbygge mure med bro- og kampesten.

26) Eleven skal kunne vurdere materialeforbrug og økonomiske forhold ved anlægsarbejdet.

27) Eleven kan planlægge, tegne og anlægge større arealer, hvori der indgår buske, stauder og græs ud fra gældende normer samt foretage kvalitetsbedømmelse af det færdige arbejde.

28) Eleven kan registrere, projektere og pleje arealer, hvori der indgår varierende beplantninger.

29) Eleven kan udarbejde en gødningsplan til et grønt anlæg, herunder udføre en enkel gødningsberegning ud fra en jordbundsanalyse.

30) Eleven kan udføre differentierede pleje- og vedligeholdelsesprogrammer for beplantninger og anlæg, herunder udarbejde et plejeprogram i forhold til udviklingen i beplantninger og plejebehov 10-15 år ud i fremtiden til de enhver tid gældende normer for plejearbejde.

31) Eleven skal kunne vurdere økonomiske forhold ved pleje og vedligeholdelsesarbejde.

32) Eleven kan genoprette og omlægge eksisterende anlæg.

Stk. 2. Kompetencemålene i stk. 1, nr. 1-20, gælder for begge specialer. For specialet anlægsteknik gælder yderligere kompetencemålene i stk. 1, nr. 21-26. For specialet plejeteknik gælder yderligere kompetencemålene i stk. 1, nr. 27-32.

Stk. 3. I eux-forløb skal følgende fag gennemføres udover de i stk. 2 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til højere teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til højere teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til højere teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 135 timer svarende til 5,4 uger.

4) Biologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med undervisningstiden 80 timer svarende til 3,2 uger.

5) Kemi på B-niveau fra uddannelsen til højere teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 80 timer svarende til 3,2 uger.

6) Fysik på C-niveau fra uddannelsen til almen studentereksamen eller, jf. bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med undervisningstiden 50 timer svarende til 2 uger.

7) Erhvervsøkonomi på C-niveau fra valgfagene i de gymnasiale uddannelser eller jf. grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen, dog med undervisningstiden 50 timer svarende til 2 uger.

8) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for tekniske eux-forløb, med undervisningstiden 20 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 2 uger.

9) Valgfag i form af et fag på C-niveau med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger, og et løft af niveau i et fag med undervisningstiden 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 4. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag:

1) Matematik på A-niveau.

2) Biologi på A-niveau.

Stk. 5. Fordybelsestiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Stk. 6. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve, der består af en teoretisk og en praktisk del. Prøven udgør en svendeprøve. Den teoretiske del består af en mundtlig prøve, der varer 30 minutter og som tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen i sidste skoleperiode. Arbejdet med casen har en varighed på 1 uge. Ved den mundtlige prøve fremlægger eleven sit arbejde med casen og demonstrerer teknikker, værktøjer mv. Den praktiske del består af en fremstillingsopgave, der skal udføres på grundlag af elevens arbejde med casen, og som skal løses inden for en varighed af 52 timer. Censorerne er til stede under den mundtlige prøve og ved bedømmelsen af fremstillingsopgaven. Der gives en karakter for den teoretiske del og en karakter for den praktiske del af svendeprøven. Resultatet af svendeprøven udgøres af et vægtet gennemsnit af prøvekaraktererne. I det vægtede gennemsnit indgår den teoretiske del af prøven med 1/3 og praktiske del med 2/3.

Stk. 2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. For elever der gennemfører uddannelsen med eux, medregnes grundfag og gymnasiale fag dog ikke i gennemsnitsberegningen. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Endvidere skal elevens afsluttende prøve, jf. stk. 1 og 2, være bestået.

Stk. 3. For arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen "Bestået / Ikke bestået".

Stk. 4. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På uddannelsesbeviset (svendebrevet) anføres hver enkelt prøvekarakter og det samlede resultat af svendeprøven. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet med udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelsen ros, bronzemedalje eller sølvmedalje.

§ 7. Afsluttende standpunktskarakterer og prøver i fag på gymnasialt niveau indgår i eux-bevis efter reglerne herom i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindeles med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 345 af 6. april 2017 om erhvervsuddannelsen til anlægsgartner ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen uden eux-forløb som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen uden eux-forløb som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 1. maj 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Sandra T. Hansen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Fælles for begge specialer:
Erhvervserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
Eleven skal have certifikater m.v. for følgende:
-   Gyldigt kørekort, mindst til traktor.
-   Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne, inkl. færdselsrelateret førstehjælp" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.
-   Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.
Anlægsgartner med speciale plejeteknik:
Eleven skal have arbejdet med anlægsgartnerarbejde og have udført varierede arbejdsopgaver inden for faget, enten i samarbejde med eller under vejledning af en fagkyndig.
Arbejdsopgaverne skal som minimum have omfattet følgende:
-   Etablering og pleje af grønne anlæg
-   Projektering
-   Plantning af roser, prydbuske og stauder
-   Beskæring og udtynding af busketter, træer og buske
-   Ukrudtsbekæmpelse, gasafbrænding og flisudlægning
-   Finplanering, græssåning, klipning, luftning og jordbearbejdning
-   Brug af maskiner fx. fræser, vibratorplade, vinkelsliber, plantebor, græsslåmaskine, såmaskine, vibrationstromle og almindelig forekommende vedligeholdelsesopgaver på maskinel
-   Opmåling og nivelleringsopgaver
-   Træ og trådarbejde
-   Udførelse af et mindre anlæg, hvori der indgår både grønne og grå elementer
Anlægsgartner med speciale anlægsteknik:
Arbejdsopgaverne skal have omfattet etablering af et mindre anlæg, hvori opmåling, afsætning, lægning af sten og fliser samt befæstelsesarbejde indgår.
Arbejdsopgaverne skal som minimum have omfattet:
-   Projektere/tegne og etablere et mindre anlæg
-   Udføre opmåling, afsætning, nivelleringsarbejde samt foretage jordberegninger
-   Arbejdet med flere typer belægninger fx. fliser, kantsten, knoldebrosten, chaussesten, opførelse af støttemure og trapper, samt udlægning af f.eks. perle-, ærte-, nøddesten eller skærver
-   Plantning af roser, prydbuske og stauder
-   Beskæring og udtynding af busketter, træer og buske
-   Ukrudtsbekæmpelse, gasafbrænding og flisudlægning
-   Finplanering, græssåning, klipning, luftning og jordbearbejdning
-   Brug af maskiner fx. kædesav og andre grønne maskiner
-   Opmåling og nivelleringsopgaver
-   Træ og trådarbejde
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddan-
nelses-
kode
Afkortning
for euv
(skoleuger)
Afkortning
for euv
(praktik mdr.)
Erhvervs-
uddannelse
Anlægsgartnerassistent
1605-4
15
17-22
Arbejdsmarkeds-
uddannelse (AMU)
Uddannelsespakke:
Anlægsgartnerassistent
Fra ufaglært til faglært via AMU
47690
45728
42316
42302
47803
44596
46661
47136
42389
14
-
AMU
Uddannelsespakke:
Anlægsgartner
Fra ufaglært til faglært via AMU
47690
45728
42316
42302
47803
44596
46661
47136
42307
42395
44597
44272
44615
42305
47691
42389
47644
40824
34
-
AMU
Vejen som arbejdsplads
47136
0,4
-
AMU
Betjening og vedligeholdelse af gartnermaskiner og redskaber
42302
2
-
AMU
Etablering, vedligeholdelse og rådgivning om vandbassiner
42387
2
-
AMU
Stentilhugning for anlægsgartnere
45231
2
-