Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmontør

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 3. juli 2017, som ændret ved lov nr. 142 af 28. februar 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Metalindustriens Uddannelsesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til skibsmontør har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planlægning og fremstilling af emner ved hjælp af almindeligt forekommende udstyr og værktøj samt planlægning og gennemførelse af montage-, reparations- og forebyggende vedligeholdelsesopgaver.

2) Udførelse af programmeret vedligeholdelse af skibes hoved- og hjælpemaskineri samt andre mekaniske og tekniske systemer.

3) Planlægning og udførelse af arbejdsopgaver, hvori der indgår manuel og maskinel bearbejdning, termisk og mekanisk sammenføjning, montage og demontage, reparationsteknik, måleteknik styringsteknik samt anvendelse af informationsteknologi på baggrund af tilgængeligt dokumentationsmateriale.

4) Anvendelse af informationsteknologi i forbindelse med de daglige arbejdsopgaver, herunder søgning og fremskaffelse af relevant teknisk-faglig information.

5) Kommunikation og samarbejde med kunder, kollegaer og andre indenlandske og udenlandske interessenter om uddannelsens arbejdsopgaver.

6) Økonomisk og teknisk kalkulation samt optimering af produkter og processer i forbindelse med uddannelsens arbejdsopgaver.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder trin 1, industrimontør, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 4. Uddannelsen afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med specialet skibsmontør (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 5. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen, tilrettelagt som eux-forløb, er ikke trindelt og omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år til 5 år, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, industrimontør, 2 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på minimum to skoleperioder. Uddannelsens speciale varer yderligere 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst to skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, industrimontør, 1 år og 11 måned, hvoraf skoleundervisningen udgør 16 uger. Uddannelsens speciale varer yderligere 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb 4 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 67,6 uger fordelt på fire skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed, samt arbejdsrelevant ergonomi.

2) Sammenhængen mellem produktion, økonomi, tid og kvalitet i en typisk smedevirksomhed.

3) Normer og standarder anvendt ved fremstilling af enkle arbejdstegninger, udførelse af beregninger, materialelister og anden dokumentation tolerancekrav ved afkortning og tildannelse af plade, rør og profil.

4) Materialer, håndværktøjer, maskiner og svejseudstyr.

5) Automatiske styringers virkemåde.

6) Kan søge kilder til vejledning om dieselmotorer og deres hoveddele.

7) Pumper, ventiler og rørsystemers virkemåde.

8) Kilder til vejledning om lovgivning vedr. havmiljø i forbindelse med reparation af skibsanlæg.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Anvendelse af de gældende regler om sikkerhed og miljø i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet, samt udførelse af arbejdsopgaver ergonomisk korrekt.

2) Anvendelse af it til faglig informationssøgning og kommunikation.

3) Aflæsning og udarbejdelse af arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer.

4) Planlægning og udførelse af fremstillingsopgaver og vurdering af om eget arbejde opfylder de af underviseren stillede kvalitetskrav.

5) Bearbejdning af plader og klipning i tyndere materiale med håndsaks, profilsaks, kurvesaks og maskinsaks.

6) Afkortning og tildannelse af lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler ved brug af flammeskærer, koldsav og pladesaks.

7) Anvendelse af forskellige svejsemetoder og udførelse af enkel kvalitetskontrol efter gældende normer.

8) Udvælgelse, anvendelse og vedligeholdelse af det mest gængse håndværktøj.

9) Anvendelse af måleværktøjer samt foretage mål og anden kvalitetskontrol i forhold til givne standarder og toleranceangivelser.

10) Udførelse af fejlfinding på enkle automatiske styringer.

11) Montering og demontering af enkle hydrauliske komponenter under hensyntagen til krav om sikkerhed og renlighed.

12) Montering og demontering af dieselmotorers hoveddele.

13) Udførelse af reparations- og vedligeholdelsesopgaver på enkle pumper, ventiler og rørsystemer.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) vurdere, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav,

2) planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver med anvendelse af gængse, håndværktøjer og maskiner på baggrund af enkle arbejdstegninger og -beskrivelser,

3) demonstrere viden om samt udarbejde arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer,

4) demonstrere viden om samt udføre enkle faglige beregninger,

5) demonstrere viden om og udføre bearbejdning af plader rør og profil, samt klipning i tyndere materiale med maskin- og håndsakse,

6) udføre afkortning af plader rør og profil med anvendelse flammeskærer og koldsav samt demonstrere viden de anvendte værktøjer og maskiner,

7) tage ansvar for at udføre systematisk fejlfinding på enkle automatiske styringer,

8) tage ansvar for at udføre arbejdsopgaver vedr. montering og demontering af hydrauliske komponenter,

9) foretage montage og demontage af dieselmotorens hoveddele og foretage enkle reparations- og vedligeholdelsesopgaver af rørsystemer, pumper og ventiler,

10) demonstere viden om nødvendigheden af hensyntagen til lovgivningen om havmiljø i forbindelse med reparation af skibsanlæg,

11) redegøre for forskellige svejsemetoders anvendeligheder samt udføre svejsning med anvendelse af forskellige svejsemetoder herunder,

12) udføre enkel kvalitetskontrol af svejsearbejde og

13) udføre måling med anvendelse af gængse måleværktøjer og redegøre for valg af måleværktøj.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Matematik på E-niveau, bestået.

3) Engelsk på E-niveau, bestået.

4) Fysik på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring (§ 26-kursus), jf. Arbejdstilsynets regler.

2) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven, ud over kravene i stk. 2-6, have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Fysik på C-niveau.

6) Teknologi på C-niveau.

Stk. 8. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Stk. 9. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 7, uanset en eventuel forskel mellem de pågældende niveauer.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan anvende samarbejds- og kommunikationsteknikker, indgå i samarbejdsprocesser og anvende relevant dokumentationsmateriale og andre tilgængelige data på dansk og engelsk.

2) Eleven kan indgå i projektorganisation og projektgrupper.

3) Eleven kan arbejde med intern og ekstern kundebetjening, herunder etablering og opretholdelse af faglig kommunikation på alle niveauer i virksomheden.

4) Eleven kan skabe sig overblik og udvise initiativ samt har kendskab til vidensøgning og kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken.

5) Eleven kan udvise kvalitetsbevidsthed samt kendskab til opbygning og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemer.

6) Eleven kan udvise kendskab til produktionsstyring og evner til at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver.

7) Eleven kan arbejde energi- og miljøbevidst, overholde miljøkrav ved alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og har herunder forståelse for bæredygtighed.

8) Eleven kan udvise forståelse for globaliseringens indflydelse på arbejdsprocesserne i en typisk virksomhed i branchen.

9) Eleven kan udvise innovative kompetencer ved arbejdet inden for uddannelsens jobområder.

10) Eleven kan fremstille emner ved hjælp af almindeligt forekommende udstyr og værktøj samt deltage i montage-, reparations- og forebyggende vedligeholdelsesopgaver på udstyr.

11) Eleven kan udføre programmeret vedligeholdelse på dieselmotorer og andre mekaniske og tekniske systemer.

12) Eleven kan udføre arbejdsopgaver, hvori indgår manuel og maskinel bearbejdning, termisk og mekanisk sammenføjning, montage og demontage, måleteknik og styringsteknik på baggrund af normalt benyttede skitser og tegninger og anvendelse af informationsteknologi.

13) Eleven kan anvende informationsteknologi i forbindelse med de daglige arbejdsopgaver, herunder søgning og fremskaffelse af relevant teknisk-faglig information.

14) Eleven kan planlægge og udføre fremstilling af emner ved hjælp af almindeligt forekommende udstyr og værktøj samt planlægge og gennemføre montage-, reparations- og forebyggende vedligeholdelsesopgaver på skibsudstyr.

15) Eleven kan udføre programmeret vedligeholdelse af skibes hoved- og hjælpemaskineri samt andre mekaniske og tekniske systemer.

16) Eleven kan planlægge og udføre arbejdsopgaver, hvori der indgår manuel og maskinel bearbejdning, termisk og mekanisk sammenføjning, montage og demontage, reparationsteknik, måleteknik styringsteknik samt anvendelse af informationsteknologi på baggrund af tilgængeligt dokumentationsmateriale.

17) Eleven kan anvende relevante naturfaglige emner i uddannelses- og erhvervsmæssige sammenhænge og have indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik og teknologi samt have forudsætninger for at forstå naturfaglige emner, der findes inden for skibsmontørområdet.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-13, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 14-17, jf. stk. 1, gælder for specialet.

Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 155 timer svarende til 6,2 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 120 timer svarende til 4,8 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 125 timer svarende til 5 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 90 timer svarende til 3,6 uger.

5) Kemi på C-niveau fra hf-enkeltfag eller fra bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med undervisningstiden 60 timer svarende til 2,4 uger.

6) Teknikfag på A-niveau, udvikling og produktion, fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 175 timer svarende til 7 uger.

7) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for tekniske eux-forløb, med undervisningstiden 10 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 1,6 uger. Projektet skal tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve.

8) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag (uddannelsestid 100 timer svarende til 4 uger).

Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 6. Fordybelsestiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Stk. 7. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i trin 1 afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven består af en praktisk opgave. Prøven afholdes inden for de sidste to undervisningsuger og har en varighed på 30 klokketimer. Prøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin.

Stk. 2. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialet. Prøven udgør en svendeprøve. Den afsluttende prøve må tidligst afholdes 3 måneder før uddannelsens afslutning.

Stk. 3. Den afsluttende prøve i specialet består af en skriftlig og en praktisk opgave. Til prøven er der samlet afsat 59 klokketimer. Den praktiske opgave består af en obligatorisk opgave og et selvvalgt gruppeprojekt. Eleven har 29 timer til den skriftlige opgave, hvoraf de sidste 2 afsættes til konklusion. Eleven har 18 timer til den praktiske projektopgave, hvoraf de sidste 2 afsættes til konklusion. Eleven har 12 timer til den obligatoriske opgave. Skuemestrene (censorerne) skal være til stede under udførelsen af den praktiske prøve.

Stk. 4. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg. Delprøverne skal være bestået.

Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 6. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, industrimontør, eller trin 2, skibsmontør, skal den afsluttende prøve være bestået.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning med trin 1 udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven, og ved uddannelsens afslutning med trin 2 udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven.

§ 7. Afsluttende standpunktskarakterer og prøver i fag på gymnasialt niveau indgår i eux-bevis efter reglerne herom i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindeles med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december 2015 om erhvervsuddannelsen til skibsmontør ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen uden eux-forløb som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen uden eux-forløb som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 26. april 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Gert Nielsen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring, skal eleven inden for de sidste 5 år have været beskæftiget i en funktion som montør, reparatør eller lignende i en periode svarende til 2 års fuldtidsbeskæftigelse med at udføre følgende reparationstekniske opgaver regelmæssigt:
1.
Arbejdet selvstændigt med en eller flere af forskellige svejsemetoder, smedeteknisk bearbejdning, afkortning eller andre smedetekniske opgaver
2.
Arbejdet selvstændigt med dreje- eller fræseopgaver
3.
Selvstændigt udført arbejdsopgaver relateret til håndtering af hydraulikkomponenter
4.
Selvstændigt udført arbejdsopgaver vedr. enkel el-montage og fejlfinding
5.
Arbejdet selvstændigt med vedligeholdelse, fejlfinding og reparation på motorer
6.
Arbejdet selvstændigt med vedligeholdelse, fejlfinding og reparation hjælpesystemer som køle- og smøresystemer
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Smedetekniske opgaver
     
Udført enkle arbejdsopgaver med anvendelse af en
eller flere svejseprocesser svejsning
6 måneder
1
1
Udført arbejdsopgaver med anvendelse af en eller flere svejseprocesser svejsning
6 måneder
2
2
Udført arbejdsopgaver relateret til afkortning og tildannelse af stål og metaller
6 måneder
1
1
Udført opgaver med varm- og koldbukning af plader, profiler og rør
6 måneder
1
1
Spåntagende bearbejdning og skruestiksarbejde
     
Udført enkle drejeopgaver på konventionel drejebænk
6 måneder
0,5
0,5
Udført enkle fræseopgaver på konventionel fræsebænk
6 måneder
0,5
0,5
Udført skruestiksopgaver med håndværktøj
6 måneder
1
0,5
Arbejde med hydraulikkomponenter
     
Udført opgaver med vedligeholdelse, fejlfinding og reparation af hydraulik komponenter og -anlæg
6 måneder
1
1
Samle og koble hydraulikkomponenter og -anlæg
6 måneder
1
1
El-tekniske opgaver
     
Udført måletekniske opgaver relateret til el
6 måneder
0,5
0,5
Udført el-tekniske montageopgaver
6 måneder
0,5
0,5
Udført fejlfinding på enkle el-anlæg
6 måneder
0,5
0,5
Motortekniske opgaver
     
Udført arbejdsopgaver med indsprøjtningssystemer
på motorer
6 måneder
0,5
0,5
Arbejdet med turbosystemer til motorer
6 måneder
1
1
Arbejdet med øvrige motortekniske opgaver
6 måneder
1
1
Hjælpesystemer på skibe
     
Løst arbejdsopgaver relateret til kølesystemer med vand/søvand
6 måneder
0,5
0,5
Løst arbejdsopgaver relateret til aircondition-systemer
6 måneder
0,5
0,5
Løst arbejdsopgaver med smøresystemer til større maskinanlæg
6 måneder
0,5
0,5
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste ti år.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelses-
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Eud
Lastvognsmekaniker
93
5
6
Eud
Smed
1125
5
6
Eud
Skibsmekaniker
1120
8
10
Eud
Enterprenør- og landbrugs-
maskinmekaniker
1235
5
6
AMU
Lys b. svejs-kants plade/plade
40086
0,2
-
AMU
MAG-svejs-kants plade/plade
pr 135
40092
0,2
-
AMU
Motorkontrol og alarmsystemer inden for maritim-el
44393
0,2
-
AMU
Isometrisk tegningsforståelse, rør
45093
0,2
-