Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af folkeoplysningsloven

(Ny struktur for Folkeuniversitetet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 310 af 29. marts 2014, § 3 i lov nr. 552 af 2. juni 2014 og § 43 i lov nr. 384 af 26. april 2017 og senest ved § 33 i lov nr. 1532 af 19. december 2017, foretages følgende ændringer:

1. I § 33 a, stk. 1, 1. pkt., udgår »og 7«.

2. § 47 ophæves.

3. § 48, stk. 1, 1. pkt., ophæves.

4. § 49, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Staten yder tilskud til folkeuniversitetsvirksomheden.«

5. § 49, stk. 3, 1. pkt., ophæves.

6. I § 50, stk. 1, 1. pkt., udgår »og andre højere uddannelsesinstitutioner, jf. universitetsloven og lov om Danmarks Pædagogiske Universitet,«.

7. § 50, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

8. § 51 affattes således:

»§ 51. Afgørelser, der er truffet vedrørende folkeuniversitetsvirksomheden, og andre beslutninger og afgørelser truffet inden for folkeuniversitetsvirksomheden, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. august 2018.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. april 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Bock