Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Medmindre forholdet er omfattet af militær straffelov, straffes med bøde eller fængsel indtil 12 år den, som forsætligt i strid med 2. protokol af 26. marts 1999 til UNESCO-konventionen af 14. maj 1954 om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt foretager en eller flere af følgende handlinger:

1) Gør kulturværdier under forhøjet beskyttelse til genstand for angreb.

2) Anvender kulturværdier under forhøjet beskyttelse eller deres umiddelbare omgivelser til støtte for militær aktion.

3) Omfattende ødelæggelse eller tilegnelse af kulturværdier beskyttet i henhold til konventionen og dennes 2. protokol.

4) Gør kulturværdier beskyttet i henhold til konventionen og dennes 2. protokol til genstand for angreb.

5) Tyveri, plyndring eller uretmæssig anvendelse af eller hærværk mod kulturværdier, der er beskyttet i henhold til konventionen.

§ 2. I lov om udlevering af lovovertrædere, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 25. august 2005, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 542 af 8. juni 2006, § 2 i lov nr. 99 af 10. februar 2009 og § 2 i lov nr. 494 af 12. maj 2010 og senest ved § 1 i lov nr. 377 af 27. april 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 3, nr. 6, ændres »materialer eller« til: »materialer,«.

2. I § 5, stk. 3, nr. 7, ændres »kontinentalsokkelen.« til: »kontinentalsokkelen, eller«.

3. I § 5, stk. 3, indsættes som nr. 8:

»8) artikel 15, stk. 1, litra a-c, i 2. protokol af 26. marts 1999 til UNESCO-konventionen af 14. maj 1954 om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt.«

§ 3. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. april 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Bock