Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bygningssnedker

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 3. juli 2017, som ændret ved lov nr. 142 af 28. februar 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Snedkerfagets Fællesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til bygningssnedker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planlægning og udførelse af de almindeligt stillede opgaver indenfor fagområdet i den forventede kvalitet og i henhold til love, regler og traditioner.

2) Deltagelse i planlægning og udførelse af specialopgaver på fagområdet, herunder innovativt og problemløsende arbejde.

3) Informationssøgning, valg og rådgivning om materialer samt kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

4) Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver i samarbejde med de øvrige faggrupper på arbejdspladsen.

5) Anvendelse af love og regler vedrørende byggeri og træ- og møbelproduktion, herunder energikrav, brandsikring, arbejdsmiljø, licitation og tilbudsgivning.

6) Planlægning og udførelse af opgaverne i respekt for det nære, omliggende og globale miljø.

7) Branchens arbejdsfunktioner og uddannelser samt etablering af selvstændig virksomhed.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet bygningssnedker, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Stk. 3. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Stk. 4. Uddannelsen udbydes med talentspor.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 9 måneder til 4 år og 3 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale fra 2 år og 9 måneder til 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 30 uger fordelt på seks skoleperioder. Uddannelsen afsluttes med en skoleperiode tilrettelagt således, at uddannelsen afsluttes fredag i uge 13 og 39. Hvis uge 13 indeholder en helligdag, forskydes afslutningen til fredag i uge 12 eller fredag i uge 14.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale fra 2 år og 8 måneder til 3 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser i et antal skoleperioder af maksimalt seks ugers varighed.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb fra 3 år og 2 måneder til 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 65 uger fordelt på fire skoleperioder. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Grundlæggende tegneteknik, projektionstegning, symboler og signaturer, der anvendes i forhold til enkle møbel- og bygningskomponenter.

2) Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel.

3) Teknikker i et CAD-program i forhold til 2D arbejdstegninger og 3D modellering af enkle møbler og bygningskomponenter.

4) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer samt opmåling og beregning af enkle møbler og bygningskomponenter.

5) Almindeligt forekommende træsorter og andre relevante materialer og befæstigelsesmaterialer.

6) Fugtmekanik, tørremetoder og faktorer for et godt tørreresultat.

7) Samlinger i møbel- og bygningskomponenter, herunder tryk, belastninger, styrke og stabilitet.

8) Opgaver med finér.

9) Teknikker til overfladebehandling.

10) Hånd- og el-værktøjer og enkle stationære maskiner samt daglig vedligeholdelse.

11) Mekaniske principper, energiomsætning, omdrejnings- og skærehastighed, overfladekvalitet og slibematerialer.

12) CNC-programmer og CNC-maskiners funktion og anvendelse.

13) Lim og udstyr til påføring samt principper for tryk ved laminerings- og spændeværktøjer.

14) Formgivning, funktionalitet, design og æstetik.

15) Faglig dokumentation, f.eks. vejledning og arbejdsbeskrivelse.

16) Almindelige begreber og fagudtryk inden for erhvervet.

17) Samarbejde og samspil mellem faggrupper.

18) Planlægningsværktøjer.

19) Gældende kvalitetskrav inden for træ- og møbelproduktion og byggebranchen.

20) Affaldssortering.

21) Indholdet i en arbejdspladsvurdering (APV).

22) Farer før løsning af en praktisk arbejdsopgave.

23) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser, fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø i forhold til løsning af praktiske arbejdsopgaver.

24) Håndtering af farlige stoffer i kendte situationer.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Læsning af tegninger og diagrammer til møbel- og bygningskomponenter.

2) Anvendelse af geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde.

3) Udførelse af håndtegnede skitser af enkle møbler og bygningskomponenter.

4) Anvendelse af målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger af enkle møbler og bygningskomponenter i et digitalt tegneprogram, herunder afbildning af enkle figurer i plan og lodret billede.

5) Anvendelse af måleværktøjer, herunder udførelse af opmåling og materialeberegning i forbindelse med udførelse af enkle møbler og bygningskomponenter.

6) Begrundelse for valg af massivtræ, andre relevante materialer og befæstigelsesmaterialer til indvendigt og udvendigt arbejde.

7) Afprøvning og udførelse af samlinger i møbel- og bygningskomponenter.

8) Udvælgelse af finér og udførelse af enkle finérsamlinger.

9) Afprøvning og udførelse af overfladebehandling.

10) Begrundelse for valg af hånd- og el-håndværktøjer og stationære maskiner.

11) Opstilling, anvendelse, fejlfinding og vedligeholdelse af hånd- og el-håndværktøjer og stationære maskiner.

12) Udførelse af CNC-programmer.

13) Udførelse af laminering og limning.

14) Udførelse og beskrivelse af mindre formgivnings- eller designopgaver inden for området.

15) Læsning og forståelse af enkle arbejdsbeskrivelser og produkt- og arbejdsanvisninger på dansk og på relevant fremmedsprog.

16) Udarbejdelse af skriftlig dokumentation af en faglig arbejdsproces.

17) Løsning af en praktisk opgave i samarbejde med andre.

18) Anvendelse af planlægningsværktøjer til at udføre forskellige praktiske opgaver.

19) Begrundelse for om en opgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav.

20) Udførelse af affaldssortering i henhold til de gældende krav inden for træ- og møbelproduktion og byggebranchen.

21) Medvirken til en arbejdspladsvurdering (APV).

22) Identifikation af farer og ulykker før løsning af en arbejdsopgave.

23) Begrundelse for valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger.

24) Håndtering af farlige stoffer.

25) Identifikation af, om en færdig opgave opfylder fastsatte kvalitetskrav.

26) Identifikation og frasortering af afgrænsede materialer til møbel- og bygningskomponenter.

27) Fejlmelding af el-værktøj og maskiner.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og læse kendte tegninger og diagrammer, herunder symboler og signaturer i forhold til enkle møbel- og bygningskomponenter,

2) udføre enkle skitser og målfaste arbejds- og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder afbilde enkle figurer i plan og lodret billede, der er relevant i en given praktisk opgave,

3) referere til grundlæggende teknik i et CAD-program og udføre 2D arbejdstegninger og 3D modellering, der er relevant i en given praktisk opgave,

4) vælge, begrunde og anvende måleværktøjer ved brug af måletekniske standarder, værdier og tolerancer til at udføre opmåling og beregning samt udarbejde materiale- og styklister til en given praktisk opgave,

5) begrunde og udvælge massivtræ, relevante materialer og befæstigelsesmaterialer til praktiske opgaver, der omfatter både indvendigt og udvendigt arbejde,

6) begrunde valg og skelne mellem almindelige træsorter og referere til træets grundlæggende fugtmekanik, tørremetoder og de faktorer, der fører til et godt tørreresultat,

7) vælge, begrunde og praktisk anvende relevante samlinger i møbel- og bygningskomponenter samt finér og finérsamlinger,

8) udføre grundlæggende overfladebehandling på møbel- og bygningskomponenter i en given praktisk situation,

9) udvælge, opstille, betjene og vedligeholde byggebranchens og træ- og møbelindustriens almindeligt forekommende håndværktøjer, el-håndværktøjer og stationære maskiner i forbindelse med en arbejdsproces,

10) fremstille grundlæggende CNC-programmer under vejledning og udføre dette i forbindelse med en given praktisk opgave,

11) laminere og anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring til udvalgte møbel- og bygningsopgaver,

12) beskrive, analysere og udføre mindre formgivnings- eller designopgaver til relevante møbel- og bygningskomponenter,

13) læse og anvende enkle arbejdsbeskrivelser og produktanvisninger på dansk og på et relevant fremmedsprog i forbindelse med udførelse af praktisk opgave,

14) anvende faglige udtryk og begreber inden for træmøbelindustrien samt byggebranchen,

15) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i forbindelse med løsning af en praktisk opgave,

16) samarbejde med andre faggrupper om løsning af en given opgave, der indgår i en træ- og møbelproduktion og eller i en byggeproces,

17) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces i en træ- og møbelproduktion og eller i en byggeproces,

18) begrunde og kontrollere om en given arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav indenfor træ-og møbelproduktion og eller byggebranchen,

19) udføre affaldssortering i forhold til gældende krav i træ- og møbelindustrien og byggebranchen,

20) medvirke i gennemførelsen af en arbejdspladsvurdering (APV) i træ- og møbelindustrien og byggebranchen,

21) vurdere og begrunde valg af hensigtsmæssigt arbejdsmiljø og sikkerhed ved planlægning og udførelse af en given arbejdsopgave i træ- og møbelindustrien og byggebranchen og

22) håndtere farlige stoffer i forbindelse med en given praktisk arbejdsopgave.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Matematik på F-niveau.

2) Teknologi på F-niveau.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller kompetencer svarende til:

1) Arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler.

2) Maskinkørekort til enkle og stationære maskiner svarende til maskinkorekort.dk.

3) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

4) Elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

5) Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-6 have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Fysik på C-niveau.

6) Teknologi på C-niveau.

Stk. 8. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan udvælge, opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøj, el-håndværktøj og standardmaskiner i forbindelse med udførelse af en arbejdsproces inden for fagområdet.

2) Eleven kan programmere, opstille og betjene CNC-styrede træbearbejdsningsmaskiner.

3) Eleven kan udvælge materialer til arbejdsopgaver på baggrund af informationer om materialers tekniske egenskaber i forhold til indvendigt og udvendigt arbejde samt bearbejdningsmuligheder.

4) Eleven kan vælge, begrunde og udføre relevante manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ og pladematerialer, herunder udføre fineringsopgaver.

5) Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en håndværksmæssig plademøbelproduktion.

6) Eleven kan anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring i forbindelse med udførelse af opgaver inden for fagområdet.

7) Eleven kan udføre opgaver med beslåning, som omfatter ilægning af hamborghængsler med firkantede hjørner.

8) Eleven kan udføre håndværksmæssig pudsning og overfladebehandling og kunne gøre rede for relevante typer af overfladebehandling til opgaver inden for fagområdet.

9) Eleven kan udføre frihåndstegninger, skitser og målfaste arbejds- og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder afbilde i plan og lodret billede.

10) Eleven kan i samarbejde med andre analysere, udføre og dokumentere formgivnings- eller designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter indenfor håndværk, arkitektur og industriel design.

11) Eleven kan i samarbejde med andre planlægge samtlige arbejdsprocesser i en arbejdsopgave, herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og dokumentere, at opgaven opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav indenfor træ og møbel og byggeri.

12) Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler inden for fagområdet.

13) Eleven kan indrette en arbejdsplads og udføre arbejdsopgaver indenfor arbejdsområdet under hensynstagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, og under overholdelse af gældende miljøkrav, sikkerhedsregler, regler om adgangsveje, affaldssortering, farlige stoffer, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.

14) Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere håndværksmæssige og maskinelle arbejdsoperationer i en produktion af vinduer og døre i forhold til gældende energilovgivning.

15) Eleven kan foretage måltagning, dokumentere og montere indvendige og udvendige døre og vinduer med afslutninger samt fugning i forhold til gældende bygningsreglement og energilovgivning.

16) Eleven kan i samarbejde med andre analysere og dokumentere praksisnære problemløsninger med hensyn til energioptimering af bygninger.

17) Eleven kan opmåle, beregne, dokumentere og montere bygningselementer og inventar samt tilbehør med korrekte befæstigelsesmaterialer på alle typer af underlag.

18) Eleven kan udføre strøgulve samt udlægge trægulve med parket, brædder eller plader og afslutninger ifølge gældende bygningsreglement.

19) Eleven kan opsætte lofter samt underlag for lofter og afslutninger, opbygge og beklæde lette indvendige vægge og udføre konstruktioner og isolering samt dokumentere, at dette sker under hensynstagen til gældende krav vedrørende styrke, brand, fugt, lyd og energi.

20) Eleven kan anvende digitale programmer til tegning, måltagning og opsnøring af trapper, og redegøre for forskellige trappetyper og bygningsmæssige regler herom.

21) Eleven kan foretage måltagning, samling og montage af præfabrikerede trapper.

22) Eleven kan i samarbejde med andre udføre kvartsvingstrappe.

23) Eleven kan reparere bygningskomponenter og restaurere enkle bygningskomponenter i samarbejde med og i respekt for de øvrige faggrupper i byggeriet. Arbejdet skal udføres under hensyn til stilart, pris, vedligeholdelse, og eksisterende bygningsmasse.

24) Eleven kan udvikle ideer, der kan bidrage til at optimere processer og arbejdsgange i virksomheden.

25) Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlige optræden.

26) Eleven kan læse manualer og forstå og anvende faglige udtryk og begreber på et fremmedsprog i forbindelse med udførelse af opgaver inden for fagområdet.

27) Eleven kan dokumentere at have gennemført praktikprojekter i virksomheden mellem 3. og 4. skoleperiode i hovedforløbet.

Stk. 2. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveau fra uddannelsen til hf-eksamen eller jf. bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen) dog med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 100 timer svarende til 4 uger.

8) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 20 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 2 uger.

9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, undervisningstid 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 3. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 4. Fordybelsestiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Stk. 5. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 2. Svendeprøven tilrettelægges som en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve. Prøven omfatter et selvvalgt udført praktisk produkt samt en skriftlig dokumentation i form af en projektrapport med tegninger, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. Projektrapporten udarbejdes inden for 20 timer, og det praktiske produkt fremstilles inden for 112 timer. Projektrapport og praktisk opgave præsenteres af eleven ved en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusive votering. Prøven indeholder følgende discipliner:

1) Planlægning, herunder valg af maskiner, værktøj og materialer.

2) Kompleksitet i opgaven.

3) Beslåning.

4) Lim- og finerarbejde.

5) Overfladebehandling.

6) Håndlavede snedkersamlinger.

7) Maskinelle samlinger.

8) Pasning.

Stk. 3. Der gives én karakter i fagteori på grundlag af en samlet bedømmelse af projektrapport og den mundtlige prøve samt én karakter for det praktiske produkt. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit, hvori karakteren for projektrapport og den mundtlige prøve indgår med 1/3, og karakteren for den praktiske prøve, henholdsvis det praktiske produkt, indgår med 2/3. Eleven har bestået den samlede svendeprøve, når begge karakterer er mindst 02. Karakteren gives umiddelbart efter votering.

Stk. 4. Opgaven til det selvvalgte projekt godkendes af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Censorerne er, ud over ved voteringen, til stede under den mundtlige prøve.

Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have bestået hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 6. Hver af de i stk. 2 nævnte delprøver skal være bestået.

Stk. 7. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Stk. 8. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

§ 7. Afsluttende standpunktskarakterer og prøver i fag på gymnasialt niveau indgår i eux-bevis efter reglerne herom i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindeles med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december 2017 om erhvervsuddannelsen til bygningssnedker ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen uden eux-forløb som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen uden eux-forløb som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 26. april 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Ulla Bødker


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov

om erhvervsuddannelser

Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder:
Byggeri, døre og vinduesproduktion, møbel- og inventarproduktion, savværk, orgelbyggeri eller aptering af både.
Eleven skal have været beskæftiget med følgende opgaver i mindst 4 måneder:
Montering af indvendige bygningsdele, f.eks. gulv, loft, døre og inventar under overholdelse af det Danske Bygningsreglement.
Isætning af døre og vinduer under overholdelse af det Danske Bygningsreglement.
Montering af dampspærre under hensyn til gældende tætheds- og isoleringskrav.
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner inden for håndværk og byggeri.
Udvælgelse af materialer og befæstigelse til indvendigt og udvendigt arbejde.
Læsning af konstruktionstegninger og brug af it.
Samling og beslåning af vinduer og døre.
Overfladebehandling inden for håndværk og byggeri.
Arbejdsopgaverne skal have været varierede, og foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre opgaverne selvstændigt og rutinemæssigt.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhverserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

Relevant erhvervserfaring
varighed (måneder)
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv (praktikmåneder)
Afkortning for elever under 25 år (praktikmåneder)
Montering af indvendige bygningsdele, f.eks. gulv, loft, døre og inventar
4
-
3
3
Isætning af døre og vinduer under overholdelse af Dansk Bygningsreglement
4
-
3
3
Montering af dampspærre under hensyn til gældende tætheds- og isoleringskrav
4
-
3
3
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner inden for håndværk og byggeri
4
-
2
2
Udvælgelse af materialer og befæstigelse til indvendigt og udvendigt arbejde
4
-
2
2
Planlægning, udførelse og dokumentation af opgaver i relation til byggeri, herunder læsning af konstruktionstegninger og brug af IT
4
-
1
1
Samling og beslåning af vinduer og døre
4
-
2
2
Overfladebehandling inden for håndværk og byggeri
4
-
1
1

3. uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannel-
seskode
Afkortning af euv (skole-
uger)
Afkortning af euv (praktik måneder)
Afkortning for elever under 25 år (skoleuger)
Afkortning for elever under 25 år (praktik måneder)
Møbelsndeker og orgelbygger
Møbelsnedker
 
10
12
10
12
Møbelsnedker og orgelbygger
Orgelbygger
 
10
12
10
12
Maskinsnedker
Maskinsnedker
1415
10
12
10
12
Maskinsnedker
produktions-
assistent døre og vinduer
1415
5
6
5
6
Maskinsnedker
Produktions-
asistent møbel
1415
5
6
5
6
Boligmon-
tering
Møbelpolstrer
1855
2
-
2
-
Træfagenes byggeuddan-
nelse
Byggemon-
tagetekniker
1435
3
6
3
6
Træfagenes Byggeuddan-
nelse
Tømrer
1350
5
12
5
12
Arbejdsmar-
kedsuddan-
nelser
           
 
CNC - programmering fra CAD til CAM 2D
44257
0,2
-
0,2
-
 
Arbejdsmiljø i træindustrien
42204
0,4
-
0,4
-
 
Design, produktudvik-
ling og produktions-
modning
31577
0,4
-
0,4
-
 
Pladematerialer, lim og finer
44228
0,1
-
0,1
-
 
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ
48411
0,4
-
0,4
-
 
Kantlimer, opstilling og betjening
44901
0,1
-
0,1
-
 
Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri
44902
0,2
-
0,2
-
 
Regler for DVC, Dansk Vindues Certifikat
40287
0,1
-
0,1
-
 
Maskinelle bygningssam-
linger på standard-
maskiner
44900
0,2
-
0,2
-
 
Produkter til overfladebe-
handling af vinduer/døre
46869
0,1
-
0,1
-
 
Beslåning og systembeslag i døre og vinduer
47839
0,2
-
0,2
-
 
Regler for DVC, Dansk Vindues Certifikat
40287
0,1
-
0,1
-
 
Manuel overfladebe-
handling i træindustrien
46866
0,1
-
0,1
-
 
Maskinel pudsning
46867
0,1
-
0,1
-
 
CNC - programmering fra CAD til CAM 2D
44257
0,1
-
0,1
-
 
Værktøjer i træindustri
44357
0,1
-
0,1
-
 
Kunstig trætørring
44852
0,1
-
0,1
-
 
Håndværks-
mæssige bygningssam-
linger
47842
0,2
-
0,2
-
 
Indvendige trapper, beregning og vedligeholdelse
44576
0,4
-
0,4
-
 
Fremstilling af indvendige trapper
44910
0,4
-
0,4
-
 
Kehling af vinduer og døre
44204
0,4
-
0,4
-
 
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
40899
0,2
-
0,2
-
Kortere videregående
Bygningskon-
struktør
-
5
-
5
-
Videregående uddannelser
Arkitekt
-
5
-
5
-