Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til møbelsnedker og orgelbygger

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og § 4, stk. 1 og 2, og § 7, stk. 3, i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 3. juli 2017, som ændret ved lov nr. 142 af 28. februar 2018, og efter bestemmelse fra, samråd med og inddragelse af Snedkerfagets Fællesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til møbelsnedker og orgelbygger har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Planlægning og udførelse af de almindeligt stillede opgaver indenfor fagområdet i den forventede kvalitet og i henhold til love, regler og traditioner.

2) Deltagelse i planlægning og udførelse af specialopgaver på fagområdet, herunder innovativt og problemløsende arbejde.

3) Informationssøgning, valg og rådgivning om materialer samt kvalitetssikring og kvalitetskontrol.

4) Planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaver i samarbejde med de øvrige faggrupper på arbejdspladsen.

5) Anvendelse af love og regler vedrørende byggeri og træ- og møbelproduktion, herunder energikrav, brandsikring, arbejdsmiljø, licitation og tilbudsgivning.

6) Planlægning og udførelse af opgaverne i respekt for det nære, omliggende og globale miljø.

7) Branchens arbejdsfunktioner og uddannelser samt etablering af selvstændig virksomhed.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det speciale, jf. stk. 3, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen kan afsluttes med et af følgende specialer, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Møbelsnedker.

2) Orgelbygger.

Stk. 4. Uddannelsen kan gennemføres som eux-forløb i begge specialer. Uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb omfatter alle uddannelsens kompetencemål.

Stk. 5. Uddannelsen udbydes med talentspor i begge specialer.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år og 9 måneder til 4 år og 3 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens specialer møbelsnedker og orgelbygger fra 2 år og 9 måneder til 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 30 uger fordelt på seks skoleperioder. Uddannelsen afsluttes fredag i uge 13 og 39. Hvis uge 13 indeholder en helligdag, forskydes afslutningen til fredag i uge 12 eller fredag i uge 14.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens specialer fra 2 år og 8 måneder til 3 år og 2 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser i et antal skoleperioder af maksimalt seks ugers varighed.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 varer uddannelsens hovedforløb for elever i eux-forløb fra 3 år og 2 måneder til 3 år og 3 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 65 uger fordelt på fire skoleperioder for hvert af specialerne møbelsnedker og orgelbygger. Alle skole- og praktikperioder, der ikke er afsluttende, skal have et omfang af ca. et halvt års varighed.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Grundlæggende tegneteknik, projektionstegning, symboler og signaturer, der anvendes i forhold til enkle møbel- og bygningskomponenter.

2) Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel.

3) Teknikker i et CAD-program i forhold til 2D arbejdstegninger og 3D modellering af enkle møbler og bygningskomponenter.

4) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer samt opmåling og beregning af enkle møbler og bygningskomponenter.

5) Almindeligt forekommende træsorter og andre relevante materialer og befæstigelsesmaterialer.

6) Fugtmekanik, tørremetoder og faktorer for et godt tørreresultat.

7) Samlinger i møbel- og bygningskomponenter, herunder tryk, belastninger, styrke og stabilitet.

8) Opgaver med finér.

9) Teknikker til overfladebehandling.

10) Hånd- og el-værktøjer og enkle stationære maskiner samt daglig vedligeholdelse.

11) Mekaniske principper, energiomsætning, omdrejnings- og skærehastighed, overfladekvalitet og slibematerialer.

12) CNC-programmer og CNC-maskiners funktion og anvendelse.

13) Lim og udstyr til påføring samt principper for tryk ved laminerings- og spændeværktøjer.

14) Formgivning, funktionalitet, design og æstetik.

15) Faglig dokumentation, f.eks. vejledning og arbejdsbeskrivelse.

16) Almindelige begreber og fagudtryk inden for erhvervet.

17) Samarbejde og samspil mellem faggrupper.

18) Planlægningsværktøjer.

19) Gældende kvalitetskrav inden for træ- og møbelproduktion og byggebranchen.

20) Affaldssortering.

21) Indholdet i en arbejdspladsvurdering (APV).

22) Farer før løsning af en praktisk arbejdsopgave.

23) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser, fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø i forhold til løsning af praktiske arbejdsopgaver.

24) Håndtering af farlige stoffer i kendte situationer.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Læsning af tegninger og diagrammer til møbel- og bygningskomponenter.

2) Anvendelse af geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde.

3) Udførelse af håndtegnede skitser af enkle møbler og bygningskomponenter.

4) Anvendelse af målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger af enkle møbler og bygningskomponenter i et digitalt tegneprogram, herunder afbildning af enkle figurer i plan og lodret billede.

5) Anvendelse af måleværktøjer, herunder udførelse af opmåling og materialeberegning i forbindelse med udførelse af enkle møbler og bygningskomponenter.

6) Begrundelse for valg af massivtræ, andre relevante materialer og befæstigelsesmaterialer til indvendigt og udvendigt arbejde.

7) Afprøvning og udførelse af samlinger i møbel- og bygningskomponenter.

8) Udvælgelse af finér og udførelse af enkle finérsamlinger.

9) Afprøvning og udførelse af overfladebehandling.

10) Begrundelse for valg af hånd- og el-håndværktøjer og stationære maskiner.

11) Opstilling, anvendelse, fejlfinding og vedligeholdelse af hånd- og el-håndværktøjer og stationære maskiner.

12) Udførelse af CNC-programmer.

13) Udførelse af laminering og limning.

14) Udførelse og beskrivelse af mindre formgivnings- eller designopgaver inden for området.

15) Læsning og forståelse af enkle arbejdsbeskrivelser og produkt- og arbejdsanvisninger på dansk og på relevant fremmedsprog.

16) Udarbejdelse af skriftlig dokumentation af en faglig arbejdsproces.

17) Løsning af en praktisk opgave i samarbejde med andre.

18) Anvendelse af planlægningsværktøjer til at udføre forskellige praktiske opgaver.

19) Begrundelse for om en opgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav.

20) Udførelse af affaldssortering i henhold til de gældende krav inden for træ- og møbelproduktion og byggebranchen.

21) Medvirken til en arbejdspladsvurdering (APV).

22) Identifikation af farer og ulykker før løsning af en arbejdsopgave.

23) Begrundelse for valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger.

24) Håndtering af farlige stoffer.

25) Identifikation af, om en færdig opgave opfylder fastsatte kvalitetskrav.

26) Identifikation og frasortering af afgrænsede materialer til møbel- og bygningskomponenter.

27) Fejlmelding af el-værktøj og maskiner.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og læse kendte tegninger og diagrammer, herunder symboler og signaturer i forhold til enkle møbel- og bygningskomponenter,

2) udføre enkle skitser og målfaste arbejds- og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder afbilde enkle figurer i plan og lodret billede, der er relevant i en given praktisk opgave,

3) referere til grundlæggende teknik i et CAD-program og udføre 2D arbejdstegninger og 3D modellering, der er relevant i en given praktisk opgave,

4) vælge, begrunde og anvende måleværktøjer ved brug af måletekniske standarder, værdier og tolerancer til at udføre opmåling og beregning samt udarbejde materiale- og styklister til en given praktisk opgave,

5) begrunde og udvælge massivtræ, relevante materialer og befæstigelsesmaterialer til praktiske opgaver, der omfatter både indvendigt og udvendigt arbejde,

6) begrunde valg og skelne mellem almindelige træsorter og referere til træets grundlæggende fugtmekanik, tørremetoder og de faktorer, der fører til et godt tørreresultat,

7) vælge, begrunde og praktisk anvende relevante samlinger i møbel- og bygningskomponenter samt finér og finérsamlinger,

8) udføre grundlæggende overfladebehandling på møbel- og bygningskomponenter i en given praktisk situation,

9) udvælge, opstille, betjene og vedligeholde byggebranchens og træ- og møbelindustriens almindeligt forekommende håndværktøjer, el-håndværktøjer og stationære maskiner i forbindelse med en arbejdsproces,

10) fremstille grundlæggende CNC-programmer under vejledning og udføre dette i forbindelse med en given praktisk opgave,

11) laminere og anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring til udvalgte møbel- og bygningsopgaver,

12) beskrive, analysere og udføre mindre formgivnings- eller designopgaver til relevante møbel- og bygningskomponenter,

13) læse og anvende enkle arbejdsbeskrivelser og produktanvisninger på dansk og på et relevant fremmedsprog i forbindelse med udførelse af praktisk opgave,

14) anvende faglige udtryk og begreber inden for træmøbelindustrien samt byggebranchen,

15) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i forbindelse med løsning af en praktisk opgave,

16) samarbejde med andre faggrupper om løsning af en given opgave, der indgår i en træ- og møbelproduktion og eller i en byggeproces,

17) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces i en træ- og møbelproduktion og eller i en byggeproces,

18) begrunde og kontrollere om en given arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav indenfor træ-og møbelproduktion og eller byggebranchen,

19) udføre affaldssortering i forhold til gældende krav i træ- og møbelindustrien og byggebranchen,

20) medvirke i gennemførelsen af en arbejdspladsvurdering (APV) i træ- og møbelindustrien og byggebranchen,

21) vurdere og begrunde valg af hensigtsmæssigt arbejdsmiljø og sikkerhed ved planlægning og udførelse af en given arbejdsopgave i træ- og møbelindustrien og byggebranchen og

22) håndtere farlige stoffer i forbindelse med en given praktisk arbejdsopgave.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Matematik på F-niveau.

2) Teknologi på F-niveau.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller kompetencer svarende til:

1) Arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets regler.

2) Maskinkørekort til enkle og stationære maskiner svarende til maskinkorekort.dk.

3) Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

4) Elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

5) Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

Stk. 7. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over kravene i stk. 2-6 have gennemført følgende grundfag:

1) Dansk på C-niveau.

2) Engelsk på C-niveau.

3) Samfundsfag på C-niveau.

4) Matematik på C-niveau.

5) Fysik på C-niveau.

6) Teknologi på C-niveau.

Stk. 8. For elever, der opnår de i stk. 7 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger.

Kompetencer m.v. i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende:

1) Eleven kan udvælge, opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøj, el-håndværktøj og standardmaskiner i forbindelse med udførelse af en arbejdsproces inden for fagområdet.

2) Eleven kan programmere, opstille og betjene CNC-styrede træbearbejdsninsgsmaskiner.

3) Eleven kan udvælge materialer til arbejdsopgaver på baggrund af informationer om materialers tekniske egenskaber i forhold til indvendigt og udvendigt arbejde samt bearbejdningsmuligheder.

4) Eleven kan vælge, begrunde og udføre relevante manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ og pladematerialer, herunder udføre fineringsopgaver.

5) Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en håndværksmæssig eller industriel plademøbelproduktion.

6) Eleven kan anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring i forbindelse med udførelse af opgaver inden for fagområdet.

7) Eleven kan udføre opgaver med beslåning.

8) Eleven kan udføre håndværksmæssig pudsning og overfladebehandling og kunne gøre rede for relevante typer af overfladebehandling til opgaver inden for fagområdet.

9) Eleven kan udføre frihåndstegninger, skitser og målfaste arbejds- og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder afbilde i plan og lodret billede.

10) Eleven kan i samarbejde med andre analysere, udføre og dokumentere formgivnings- eller designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter indenfor håndværk, arkitektur og industriel design.

11) Eleven kan i samarbejde med andre planlægge samtlige arbejdsprocesser i en arbejdsopgave, herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og dokumentere, at opgaven opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav indenfor træ og møbel og/eller byggeri.

12) Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler inden for fagområdet.

13) Eleven kan indrette en arbejdsplads og udføre arbejdsopgaver indenfor arbejdsområdet under hensynstagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, og under overholdelse af gældende miljøkrav, sikkerhedsregler, regler om adgangsveje, affaldssortering, farlige stoffer, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger.

14) Eleven kan skitsere, planlægge, dokumentere og udføre manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en produktion af møbler i massivtræ.

15) Eleven kan udvikle ideer, der kan biddrage til at optimere processer og arbejdsgange i virksomheden.

16) Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig optræden.

17) Eleven kan læse manualer og forstå og anvende faglige udtryk og begreber på et fremmedsprog i forbindelse med udførelse af opgaver inden for fagområdet.

18) Eleven kan dokumentere at have gennemført praktikprojektet i virksomheden mellem 3. og 4. hovedforløb.

19) Eleven kan skitsere, planlægge, dokumentere og udføre manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en produktion af siddemøbler.

20) Eleven kan anvende traditionelle snedkersamlinger under udførelse af enkle restaureringsopgaver af møbler under hensyn til stilart, pris, vedligeholdelse og bæredygtighed.

21) Eleven kan dokumentere og fremstille de vitale dele i et orgel og redegøre for valg af beslag til orgelhuse og mekanik.

22) Eleven kan redegøre for formgivning og æstetik ved orglets facadeopbygning, og dokumentere forskellene på orgelbygning og orgeltyper, orgelmusik og orgelarkitektur i Nord- og Sydeuropa gennem tiderne.

23) Eleven kan redegøre for orglets luftforbrug, ventilåbninger og ventilstørrelser samt tætningssystemer, forskellige orgelstemmer, herunder intonation og mensurering, og udføre stemning og temperering ud fra kammertonen således, at tempereringssystemet er overholdt, og stemmekvaliteten er acceptabel.

24) Eleven kan i samarbejde med andre deltage i en produktion af orgler med hovedvægten lagt på de klanglige dele i et orgel, herunder arbejde med pibetyper i forskellige legeringer, overfladebehandling, lodninger og vedligeholdelse af disse pibetyper.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-20, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 21-24, jf. stk. 1, gælder for specialet orgelbygger.

Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål:

1) Dansk på A-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 175 timer svarende til 7 uger.

2) Engelsk på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 130 timer svarende til 5,2 uger.

3) Matematik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 140 timer svarende til 5,6 uger.

4) Fysik på B-niveau fra uddannelsen til teknisk studentereksamen, dog med undervisningstiden 105 timer svarende til 4,2 uger.

5) Kemi på C-niveau fra uddannelsen til hf-eksamen eller jf. bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), dog med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger.

6) Teknologi på B-niveau, jf. læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 75 timer svarende til 3 uger.

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf læreplanen udviklet til brug for tekniske eux-forløbdog med undervisningstiden100 timer svarende til 4 uger.

8) Erhvervsområdeprojekt, jf. læreplanen om erhvervsområdet udviklet til brug for tekniske eux-forløb, dog med undervisningstiden 20 timer og fordybelsestiden 30 timer svarende til 2 uger.

9) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, undervisningstid 125 timer svarende til 5 uger.

Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau.

Stk. 6. Fordybelsestiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af fordybelsestid, som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af fordybelsestiden kan afvikles i forbindelse med fag i grundforløbet.

Stk. 7. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøveog svendeprøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialet møbelsnedker. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 2. Den afsluttende prøve i specialet møbelsnedker, jf. stk. 1, tilrettelægges som en praktisk, skriftlig og mundtlig prøve. Prøven omfatter et selvvalgt udført praktisk produkt samt en skriftlig dokumentation i form af en projektrapport med tegninger, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. Projektrapporten udarbejdes inden for 20 timer, og det praktiske produkt fremstilles inden for 112 timer. Projektrapport og praktisk opgave præsenteres af eleven ved en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusive votering. Prøven indeholder følgende discipliner:

1) Planlægning, herunder valg af maskiner, værktøj og materialer.

2) Kompleksitet i opgaven.

3) Beslåning.

4) Lim- og finerarbejde.

5) Overfladebehandling.

6) Håndlavede snedkersamlinger.

7) Maskinelle samlinger.

8) Pasning.

Stk. 3. Der gives én karakter i fagteori på grundlag af en samlet bedømmelse af projektrapport og den mundtlige prøve samt én karakter for det praktiske produkt. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit, hvori karakteren for projektrapport og den mundtlige prøve indgår med 1/3, og karakteren for den praktiske prøve, henholdsvis det praktiske produkt, indgår med 2/3. Eleven har bestået den samlede svendeprøve, når begge karakterer er mindst 02. Karakteren gives umiddelbart efter votering.

Stk. 4. Opgaven til det selvvalgte projekt godkendes af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Censorerne er, ud over ved voteringen, til stede under den mundtlige prøve.

Stk. 5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have bestået hvert enkelt af de uddannelsesspecifikke fag.

Stk. 6. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Stk. 7. Hver af de i stk. 2 nævnte delprøver skal være bestået.

Stk. 8. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

§ 7. Efter afslutning af den sidste skoleperiode i specialet orgelbygger afholder det faglige udvalg en afsluttende prøve i form af en svendeprøve. Det er en betingelse for at deltage i svendeprøven, at der er udstedt skolebevis, jf. § 6, stk. 5 og 6.

Stk. 2. Prøven efter stk. 1 består af en praktisk prøve i fremstilling af en manualsløjfevindlade på mindst 4 stemmer samt 2 træpiber inden for den dybe oktav i dedakt 8’.

Stk. 3. Prøven stilles af det faglige udvalg og løses inden for en varighed af 34 arbejdsdage.

Stk. 4. Prøven bedømmes af en svendeprøvekommission udpeget af det faglige udvalg, der består af en uddannet orgelbygger fra henholdsvis arbejdstager- og arbejdsgiverside. Karakteren for svendeprøven er gennemsnittet af de karakterer, som hver skuemester har givet. Eleven har bestået svendeprøven, når begge karakterer er mindst 02.

Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

§ 8. Afsluttende standpunktskarakterer og prøver i fag på gymnasialt niveau indgår i eux-bevis efter reglerne herom i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindeles med erhvervsuddannelse (eux) m.v. og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1641 af 15. december 2017 om erhvervsuddannelsen til møbelsnedker og orgelbygger ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen uden eux-forløb som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen uden eux-forløb som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 26. april 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Ulla Bødker


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1a. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Specialet møbelsnedker
Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder:
Industri, møbelproduktion, køkkenproduktion, døre og vinduesproduktion, inventarproduktion, savværk, orgelbyggeri eller aptering af både.
Eleven skal have været beskæftiget med følgende opgaver i mindst 4 måneder:
Udførelse af manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer.
Planlægning, udførelse og dokumentation af produktionsopgaver i relation til træ og pladeproduktion.
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner inden for håndværk og byggeri.
Læsning af konstruktionstegninger og brug af it.
Udvælgelse af materialer til anvendelse i produktionen.
Samling og beslåning af produkter inden for træ- og møbelindustrien.
Industriel overfladebehandling af produkter inden for træ- og møbelindustrien.
Udvælgelse og pålimning af finer på plademateriale.
Programmering og betjening af CNC.
Arbejdsopgaverne skal have været varierede og foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre opgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

1.b. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Specialet orgelbygger
Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder:
Industri, møbelproduktion, køkkenproduktion, døre og vinduesproduktion, inventarproduktion, savværk, orgelbyggeri eller aptering af både.
Eleven skal have været beskæftiget med følgende opgaver i mindst 4 måneder:
Udførelse af manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer.
Planlægning, udførelse og dokumentation af produktionsopgaver i relation til orgelproduktion.
Udførelse af arbejdsopgaver i relation til orglets klangelige materialer.
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner inden for håndværk og byggeri.
Læsning af konstruktionstegninger og brug af it.
Udvælgelse af materialer til anvendelse i orgelproduktionen.
Samling og beslåning af produkter inden for orgelproduktion.
Industriel overfladebehandling af produkter inden for orgelproduktion.
Udvælgelse og pålimning af finer på plademateriale.
Programmering og betjening af CNC.
Arbejdsopgaverne skal have været varierede, og foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven skal kunne udføre opgaver selvstændigt og rutinemæssigt.
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2a. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever - specialet møbelsnedker

Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Afkortning for elever under 25 år (praktik mdr.)
Udførelse af manuelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer
4
-
2
2
Udførelse af maskinelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer
4
-
2
2
Planlægning, udførelse og dokumentation af produktionsopgaver i relation til træ og pladeproduktion herunder læse konstruktionstegninger og bruge IT
4
-
3
3
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner inden for håndværk og byggeri
4
-
3
3
Udvælgelse af materialer til anvendelse i produktionen
4
-
3
1
Samling og beslåning af produkter inden for træ- og møbelindustrien
4
-
3
2
Industriel overfladebehandling af produkter inden for træ og møbelindustrien
2
-
1
1
Udvælgelse pålimning af finer på plademateriale
2
-
1
1
Programmering og betjening af CNC
-
-
1
1

2b. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever - specialet orgelbygger

Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning af euv (skoleuger)
Afkortning af euv (praktik mdr.)
Afkortning for elever under 25 år (praktik mdr.)
Udførelse af manuelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer
4
-
2
2
Udførelse af maskinelle samlinger i massivtræ samt pladematerialer
4
-
2
2
Planlægning, udførelse og dokumentation af produktionsopgaver i relation til orgelproduktion herunder læse konstruktionstegninger og bruge IT
4
-
3
3
Udførelse af arbejdsopgaver i relation til orglets klangelige materialer
4
-
2
2
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner inden for håndværk og byggeri
4
-
3
3
Udvælgelse af materialer til anvendelse i orgelproduktionen
4
-
3
1
Samling og beslåning af produkter inden for orgelproduktion
4
-
3
2
Industriel overfladebehandling af produkter inden for orgelproduktionen
2
-
1
1
Udvælgelse pålimning af finer på plademateriale
2
-
1
1
Programmering og betjening af CNC
-
-
1
1

3a. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever - specialet møbelsnedker

Uddannelse
Titel
Uddannel-
seskode
Afkortning af euv (skole-
uger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Afkortning for elever under 25 (skole-
uger)
Afkortning for elever under 25 år (praktik mdr.)
Møbelsnedker og orgelbygger
Orgel
Bygger
1412
22
12
25
12
Maskinsnedker
Maskinsnedker
1415
13
12
15
12
Maskinsnedker
Produktionsassistent døre og vinduer
1415
5
12
7
12
Maskinsnedker
Produktionsassistent møbel
1415
8
12
10
12
Bygningssnedker
Bygningssnedker
1411
10
10
10
10
Boligmontering
Møbelpolstrer
1855
4
6
4
6
Træfagenes Byggeuddannelse
Tømrer
1390
4
6
4
6
Træfagenes Byggeuddannelse
Byggemontage-tekniker
1435
2
6
2
6
Arbejdsmarkedsuddannelser
           
 
CNC - programmering fra CAD til CAM 2D
44257
0,1
-
0,1
-
 
Arbejdsmiljø i træindustrien
42204
0,4
-
0,4
-
 
Design, produktudvikling og produktionsmodning
31577
0,4
-
0,4
-
 
Pladematerialer, lim og finer
44228
0,1
-
0,1
-
 
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ
44358
0,4
-
0,4
-
 
Bearbejdning på dobbelttapper
44400
0,2
-
0,2
-
 
Kantlimer, opstilling og betjening
44901
0,2
-
0,2
-
 
Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri
44902
0,2
-
0,2
-
 
PtP teknik, træ
44341
0,4
-
0,4
-
 
Bearbejdning på kehlemaskiner, træ
44204
0,2
-
0,2
-
 
Manuel overfladebehandling i træindustrien
46866
0,1
-
0,1
-
 
Maskinel pudsning
46867
0,1
-
0,1
-
 
CNC - programmering fra CAD til CAM 2D
44257
0,1
-
0,1
-
 
Værktøjer i træindustri
44357
0,1
-
0,1
-
 
Systemværktøjer, vendeplatter, og profilslibemaskine
44359
0,1
-
0,1
-
 
Fixturer i plane emner på CNC - overfræser, træ
44852
0,1
-
0,1
-
 
Kunstig trætørring
40194
0,1
-
0,1
-
 
Kunstig trætørring
44899
0,2
-
0,2
-
 
Fremføring og overflade, træ
44194
0,1
-
0,1
-
 
Håndværksmæssige møbelsamlinger
44907
0,2
-
0,2
-
 
Renovering af ældre møbler
40297
0,2
-
0,2
-
 
Renovering af ældre møblers overflade
40296
0,2
-
0,2
-
Kortere videregående
Produktionsteknolog
 
5
-
5
-
Videregående uddannelser
Arkitekt
 
5
-
5
-

3b. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever - specialet orgelbygger

Uddannelse
Titel
Uddannel-
seskode
Afkortning af euv (skole-
uger)
Afkortning af euv
(praktik mdr.)
Afkortning for elever under 25 (skole-
uger)
Afkortning for elever under 25 år
(praktik mdr.)
Møbelsnedker og orgelbygger
Møbelsnedker
1412
22
12
25
12
Maskinsnedker
Maskin
Snedker
1415
15
12
15
12
Bygningssnedker
Bygningssnedker
1411
10
10
10
10
Maskinsnedker
Produktionsassistent døre og vinduer
1415
5
6
5
6
Maskinsnedker
Produktionsassistent møbel
1415
5
6
5
6
Boligmontering
Møbelpolstrer
1855
4
6
4
6
Træfagenes Byggeuddannelse
Tømrer
1350
4
6
4
6
Træfagenes Byggeuddannelse
Bygge-
Montage-tekniker
1435
2
6
2
6
Arbejdsmarkedsuddannelser
           
 
CNC - programmering fra CAD til CAM 2D
44257
0,1
-
0,1
-
 
Arbejdsmiljø i træindustrien
42204
0,4
-
0,4
-
 
Design, produktudvikling og produktionsmodning
31577
0,4
-
0,4
-
 
Pladematerialer, lim og finer
44228
0,1
-
0,1
-
 
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ
48411
0,4
-
0,4
-
 
Bearbejdning på dobbelttapper
44400
0,2
-
0,2
-
 
Kantlimer, opstilling og betjening
44901
0,2
-
0,2
-
 
Konstruktionstegning i træ - og møbelindustri
44902
0,2
-
0,2
-
 
PtP teknik, træ
44341
0,4
-
0,4
-
 
Bearbejdning på kehlemaskiner, træ
44204
0,2
-
0,2
-
 
Manuel overfladebehandling i træindustrien
46866
0,1
-
0,1
-
 
Maskinel pudsning
46867
0,1
-
0,1
-
 
CNC - programmering fra CAD til CAM 2D
44257
0,1
-
0,1
-
 
Værktøjer i træindustri
44357
0,1
-
0,1
-
 
Systemværktøjer, vendeplatter, og profilslibemaskine
44359
0,1
-
0,1
-
 
Fixturer i plane emner på CNC - overfræser, træ
44852
0,1
-
0,1
-
 
Kunstig trætørring
40194
0,1
-
0,1
-
 
Maskinelle møbelsamlinger på standardmaskiner
44899
0,2
-
0,2
-
 
Fremføring og overflade, træ
44194
0,1
-
0,1
-
 
Håndværksmæssige møbelsamlinger
44907
0,2
-
0,2
-
 
Renovering af ældre møbler
40297
0,2
-
0,2
-
 
Renovering af ældre møblers overflade
40296
0,2
-
0,2
-
 
Elteknik og fejlfinding for orgelbyggere
47781
0,1
-
0,1
-
Kortere videregående
Produktionsteknolog
-
5
-
5
-
Videregående uddannelser
Arkitekt
-
5
-
5
-