Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension, lov om social service og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

(Opsat pension og justering af optjeningsregler)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 28. januar 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter »kapitel 2« : », 2 a«.

2. I § 3, stk. 5, indsættes efter »69-72« : »og tillæg efter § 15 f beregnet på grundlag af folkepensionens grundbeløb«.

3. I § 3 a, stk. 1, indsættes efter »grundbeløb« : »og tillæg efter § 15 f beregnet på grundlag af folkepensionens grundbeløb«.

4. I § 7 indsættes efter »kapitel« : »2 a,«.

5. I § 8 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved opgørelsen af bopælstid medregnes dog ikke den tid, i hvilken der samtidig optjenes sociale pensionsrettigheder i udlandet.«

6. I § 13 indsættes som 3. pkt.:

»Meddelelsen skal indeholde oplysning om muligheden for at opsætte pension efter kapitel 2 a.«

7. Efter § 15 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 2 a

Opsat pension – optjening af venteprocent

§ 15 a. Personer, der opfylder betingelserne i kapitel 1 for ret til folkepension, kan opsætte udbetalingen af folkepension til et tidspunkt, der ligger efter det fyldte 65. år.

Stk. 2. I opsætningsperioden optjenes en venteprocent til beregning af tillæg for opsat pension, jf. §§ 15 d- 15 f.

§ 15 b. Anmodning om at opsætte pensionen indgives til kommunalbestyrelsen samtidig med eller senere end ansøgning om folkepension.

Stk. 2. Anmodningen har virkning fra den 1. i måneden efter anmodningens indgivelse, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor folkepension kan udbetales, jf. § 33, stk.1. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende.

Stk. 3. Anmodning kan ikke indgives, hvis folkepensionen har været opsat to gange med mellemliggende pensionsudbetaling.

§ 15 c. Folkepension kan opsættes for i alt 120 måneder.

Stk. 2. Ophør af opsætning af pension sker efter anmodning til kommunalbestyrelsen med virkning fra den 1. i måneden efter anmodningen om opsætningens ophør.

Stk. 3. Opsætning af pension ophører uden anmodning, når pensionen har været opsat i 120 måneder.

Stk. 4. Dør en person, mens pensionen er opsat, ophører opsætningen fra dagen efter dødsfaldet.

§ 15 d. Det er en betingelse for, at en person kan optjene venteprocent, at den pågældende har haft indtægt ved personligt arbejde i mindst 1.500 timer inden for et kalenderår. Beskæftigelsens omfang skal for hvert år dokumenteres over for kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal efter hvert år træffe afgørelse om, hvorvidt beskæftigelseskravet er opfyldt for det pågældende år.

Stk. 3. Ved påbegyndelse og ophør af opsætningen midt i et år opgøres beskæftigelseskravet forholdsmæssigt efter antallet af hele måneder, opsætningen vedrører i det pågældende år.

Stk. 4. Er beskæftigelseskravet i stk. 1 eller stk. 3 ikke opfyldt i en opgørelsesperiode, ses der ved opgørelsen af venteprocenten bort fra denne periode. I stedet udbetales et engangsbeløb svarende til den berettigede folkepension for den pågældende periode, jf. dog § 15 e, stk. 3. Beløbet beregnes på grundlag af modtagerens faktiske indkomst for perioden.

Stk. 5. Socialministeren fastsætter nærmere regler om opgørelse af beskæftigelsens omfang, herunder om personligt arbejde i selvstændig virksomhed og om kontrol heraf, samt om beregning af engangsbeløb.

§ 15 e. Ved opsætningens ophør opgør kommunalbestyrelsen venteprocenten for opsætningsperioden, jf. dog stk. 3. Venteprocenten opgøres som forholdet mellem antallet af hele måneder, pensionen har været opsat, og middellevetiden i hele måneder for personer på pensionistens alder på ophørstidspunktet. Venteprocenten afrundes til nærmeste hele procent.

Stk. 2. Har folkepensionen været opsat i to perioder, jf. § 15 b, stk. 3, opgøres venteprocenten for den opsatte pension som summen af venteprocenterne for hver periode.

Stk. 3. Ved opsætningens ophør ved død, jf. § 15 c, stk. 4, beregnes der ikke venteprocent, og der udbetales ikke engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4, efter ophøret.

Stk. 4. Socialministeren fastsætter nærmere regler om opgørelsen af venteprocenten.

§ 15 f. Fra opsætningens ophør udbetaler kommunalbestyrelsen et månedligt tillæg sammen med folkepensionen, jf. stk. 2.

Stk. 2. Tillægget beregnes som venteprocenten, jf. § 15 e, ganget med den beregnede folkepension efter kapitel 4 for den pågældende måned.

Stk. 3. Det beregnede tillæg afrundes til nærmeste hele kronebeløb.«

8. I § 29, stk. 4, indsættes som nr. 4:

»4) Fradrag for engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4.«

9. I § 32 a, stk. 3, indsættes som nr. 5:

»5) Fradrag for engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4.«

10. I § 52, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 12« : »og kapitel 2 a«.

§ 2

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003, som ændret ved § 3 i lov nr. 1165 af 19. december 2003 og § 2 i lov nr. 1168 af 19. december 2003, foretages følgende ændring:

1. § 84, stk. 1, affattes således:

»Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.«

§ 3

I lov nr. 1164 af 19. december 2003 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. foretages følgende ændring:

1. I § 26, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»Ud over de i § 25, stk. 3, nævnte fradrag foretages der fradrag for engangsbeløb udbetalt til en ægtefælle eller samlever efter § 15 d, stk. 4, i lov om social pension.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Anmodning om opsætning af folkepension efter § 1, nr. 7, der indgives inden udgangen af juli måned 2004, kan få virkning fra den 1. juli 2004, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor folkepension kan udbetales, jf. § 33, stk. 1, i lov om social pension.

Givet på Amalienborg, den 5. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Henriette Kjær