Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 12. april 2018

Betænkning

over

Forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

[af ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde)]:

1. Ændringsforslag

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 11. januar 2018 og var til 1. behandling den 18. januar 2018. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring. Den 10. januar 2018 sendte ministeren for offentlig innovation de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Danske Handicaporganisationer og DANVA.

Ministeren for offentlig innovation har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til ministeren for offentlig innovation til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (DF, V, LA, RV, ALT og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Flertallet vil stemme imod de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S, EL og SF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til titlen

Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (EL og SF):

1) Efter »mobilapplikationer« indsættes: »samt websteder og mobilapplikationer tilhørende private skoler, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner«.

[Præcisering af lovforslagets titel som konsekvens af ændringsforslag nr. 3]

Til § 1

2) I stk. 1 ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-4«.

[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 3]

3) Stk. 2 og 3 udgår, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Denne lovs regler for offentlige organers websteder og mobilapplikationer finder desuden anvendelse på websteder og mobilapplikationer tilhørende skoler og uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område, der ikke henregnes til den offentlige forvaltning, jf. forvaltningslovens § 1 og 2, og endvidere på websteder og mobilapplikationer tilhørende privatinstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

[Private skoler, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner omfattes af lovforslaget]

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2

Der er tale om konsekvensændringer som følge af ændringsforslag nr. 3.

Til nr. 3

Socialdemokratiet mener, at lovforslagets formål med at gøre offentlige hjemmesider og mobilapplikationer mere tilgængelige for brugerne, særlig personer med handicap, også skal gælde for private vuggestuer, private børnehaver, private skoler og private uddannelsesinstitutioner, så kravene er ens for de private og offentlige institutioner på disse områder. Ændringsforslaget indebærer derfor, at lovforslagets regler for offentlige organers websteder og mobilapplikationer udvides til også at gælde websteder og mobilapplikationer tilhørende private vuggestuer, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner.

Karin Nødgaard (DF) nfmd. Susanne Eilersen (DF) Karina Adsbøl (DF) Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Carsten Kudsk (DF) Morten Marinus (DF) Mads Fuglede (V) Carl Holst (V) Jane Heitmann (V) Hans Andersen (V) Thomas Danielsen (V) Anni Matthiesen (V) Henrik Dahl (LA) Laura Lindahl (LA) Orla Østerby (KF) Karen J. Klint (S) Magnus Heunicke (S) Orla Hav (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Troels Ravn (S) fmd. Julie Skovsby (S) Yildiz Akdogan (S) Finn Sørensen (EL) Pernille Skipper (EL) Torsten Gejl (ALT) Marianne Jelved (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Trine Torp (SF) Kirsten Normann Andersen (SF)

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 126

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar, fra ministeren for offentlig innovation
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Henvendelse af 19/12-17 fra Danske Handicaporganisationer
5
Henvendelse af 12/2-18 fra DANVA
6
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 126

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om at kommentere henvendelsen af 19/12-17 fra Danske Handicaporganisationer, til ministeren for offentlig innovation, og ministerens svar herpå
2
Spm. om at kommentere henvendelsen af 12/2-18 fra DANVA, til ministeren for offentlig innovation, og ministerens svar herpå