Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om forsikringsformidling

I medfør af § 44 i lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling fastsættes:

§ 1. Lov nr. 41 af 22. januar 2018 sættes i kraft den 1. oktober 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 11, stk. 3, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 sættes i kraft den 1. maj 2018.

§ 2. Virksomheder omfattet af lov nr. 41 af 22. januar 2018, der forud for lovens ikrafttræden har en tilladelse som forsikringsmægler, jf. §§ 5-7 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013 med senere ændringer, skal have indgivet en ansøgning om tilladelse, jf. § 3 i lov nr. 41 af 22. januar 2018, senest den 1. april 2019. Disse virksomheder kan fortsætte den påbegyndte virksomhed uden tilladelse efter lov nr. 41 af 22. januar 2018, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 2. Virksomheder omfattet af lov nr. 41 af 22. januar 2018, der forud for lovens ikrafttræden er registreret som forsikringsagenter, jf. § 27 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013 med senere ændringer, eller er registreret som underagenter, jf. § 36 i lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013 med senere ændringer, skal have indgivet en ansøgning om tilladelse, jf. § 3 i lov nr. 41 af 22. januar 2018, eller anmodning om registrering, jf. § 4 i lov nr. 41 af 22. januar 2018, senest den 1. april 2019. Disse virksomheder kan fortsætte den påbegyndte virksomhed uden tilladelse eller uden at være registreret efter lov nr. 41 af 22. januar 2018, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 3. Virksomheder omfattet af lov nr. 41 af 22. januar 2018, som den 31. december 2017 udøvede forsikringsdistribution, der ikke krævede tilladelse eller registrering i henhold til lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013 med senere ændringer, skal have indgivet en ansøgning om tilladelse, jf. § 3 i lov nr. 41 af 22. januar 2018, eller en anmodning om registrering, jf. § 4 i lov nr. 41 af 22. januar 2018, senest den 1. april 2019. Disse virksomheder kan fortsætte den påbegyndte virksomhed uden tilladelse eller uden at være registreret efter lov nr. 41 af 22. januar 2018, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse i sagen.

Stk. 4. For en ansat i en accessorisk forsikringsformidler med ansvar for distribution af accessoriske forsikringer gælder § 10 i lov nr. 41 af 22. januar 2018 kun for forhold, der er indtruffet efter lovens ikrafttræden. For disse ansatte indgår forhold indtruffet før lovens ikrafttræden ikke ved en senere vurdering af, om § 10, stk. 1, i lov nr. 41 af 22. januar 2018, er opfyldt.

Stk. 5. § 13, stk. 1-3, i lov nr. 41 af 22. januar 2018 finder anvendelse på en forsikringsformidlers og accessorisk forsikringsformidlers aftaler, der indgås, genforhandles, forlænges eller fornys den 1. oktober 2018 og derefter.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2018.

Erhvervsministeriet, den 26. april 2018

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj