Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1330 af 30. november 2017 om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v., foretages følgende ændringer:

1. § 13 affattes således:

»§ 13. Energistyrelsen afholder skriftlige prøver til opnåelse af certifikat i kategorierne A, B og D. Energistyrelsen kan anerkende skriftlige prøver, som er afholdt af Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger.

Stk. 2. Alle har, uanset radioforeningsmæssige tilhørsforhold, adgang til at aflægge prøve hos Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger.

Stk. 3. Indholdet af prøverne og prøvekrav fremgår af bilag 6.

Stk. 4. Energistyrelsen udarbejder og offentliggør en pensumliste.

Stk. 5. Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger skal anmelde dato og sted for afholdelse af skriftlig prøve til Energistyrelsen, som offentliggør dato og sted på styrelsens hjemmeside. Tilmelding skal foretages til Energistyrelsen. Energistyrelsen fremsender herefter de prøvesæt, der skal anvendes ved prøven.

Stk. 6. Prøven overværes af mindst to tilsynsførende, som ud over kontrol med selve prøveaflæggelsen også kontrollerer prøvedeltagernes identitet.

Stk. 7. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor det vil være enten umuligt eller meget vanskeligt for den pågældende at aflægge en almindelig skriftlig prøve, jf. stk. 1, bistå med oplæsning af spørgsmålene og udfyldelse af svarskemaet i det omfang, det efter Energistyrelsens opfattelse er forsvarligt under hensyntagen til formålet med prøven. Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger kan efter Energistyrelsens godkendelse bistå med oplæsning af spørgsmålene og udfyldelse af svarskemaet.

Stk. 8. Efter afholdt skriftlig prøve indsender Landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører eller dennes lokalafdelinger de besvarede prøvesæt til Energistyrelsen, som vurderer besvarelserne og meddeler resultatet til de eksaminerede.«

2. I § 14, stk. 1 og 2, § 16, stk. 2, § 17, stk. 1 og 3 og § 19 ændres »Ham Radio Certificate Denmark ApS« til: »Energistyrelsen«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 30. april 2018.

Energistyrelsen, den 25. april 2018

Morten Bæk

/ Maria Schmidt Jensen