Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

(Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte ved herværende internationale organisationer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 572 af 31. maj 2010 og senest ved lov nr. 124 af 26. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a, stk. 2, § 9, stk. 21, 1. pkt., § 9 a, stk. 5, 1. pkt., § 9 f, stk. 9, 1. pkt., § 9 i, stk. 3, 1. pkt., § 9 m, stk. 6, 1. pkt., § 9 n, stk. 2, 1. pkt., § 9 p, stk. 2, 1. pkt., § 10, stk. 1 og 2, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5 og 6, § 11, stk. 1 og stk. 11, 2. pkt., § 32, stk. 7, og § 40 e, to steder i § 40 f, stk. 1, og i § 42 a, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., § 44 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 4, 1. pkt., og § 47 b, stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 2, 1. og 3. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p eller 9 q«.

2. I § 4 c, stk. 4, indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) udlændingen ansøger om opholdstilladelse efter § 9 q, stk. 1, 2 eller 3,«.

Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 8 og 9.

3. I § 9 a, stk. 2, nr. 11, ændres »9 n eller 9 p« til: »9 n eller 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3,«.

4. I § 9 a, stk. 6, 2. pkt., ændres »9 n eller 9 p« til: »9 n eller 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3«.

5. I § 9 c, stk. 6, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p eller 9 q eller § 47, stk. 1«.

6. I § 9 f, stk. 2, 1. pkt., udgår »eller godkendt«.

7. I § 9 g, stk. 3, indsættes efter »§ 9, stk. 1, nr. 1-3«: », og § 9 q, stk. 1-3«.

8. I § 9 h, stk. 1, indsættes efter nr. 10 som nye numre:

»11) opholdstilladelse efter § 9 q, stk. 1,

12) opholdstilladelse efter § 9 q, stk. 2 og 3,«.

Nr. 11-13 bliver herefter nr. 13-15.

9. I § 9 h, stk. 1, indsættes efter nr. 13, der bliver nr. 15, som nyt nummer:

»16) forlængelse af opholdstilladelse efter nr. 11 og 12,«.

Nr. 14 bliver herefter nr. 17.

10. I § 9 h, stk. 1, indsættes efter nr. 14, der bliver nr. 17, som nyt nummer:

»18) tidsubegrænset opholdstilladelse efter § 9 q, stk. 8, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter bestemmelsen, der er nævnt i nr. 11,«.

Nr. 15 og 16 bliver herefter nr. 19 og 20.

11. I § 9 h, stk. 1, nr. 15, der bliver nr. 19, indsættes efter »nr. 1-10«: »og 12«.

12. I § 9 h, stk. 4, 1. pkt., ændres »13 og 14« til: »15 og 17«, i 2. pkt. ændres »11 og 12« til: »11-14 og 16«, og i 3. pkt. ændres »15 og 16« til: »18-20«.

13. I § 9 h, stk. 7, indsættes efter »§ 9 n, stk. 2 og 3«: », § 9 q, stk. 10-12«.

14. I § 9 h, stk. 13, 2. pkt., ændres »nr. 4-10, 13 og 14« til: »nr. 4-10, 15 og 17«, og i 3. pkt. ændres »nr. 1-3, 11, 12, 15 og 16« til: »nr. 1-3, 13, 14, 19 og 20«.

15. I § 9 h, stk. 13, indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:

»Beløb fastsat efter stk. 1, nr. 11, 12, 16 og 18, reguleres fra og med 2019 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.«

16. I § 9 j, stk. 2, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n eller 9 p eller § 9 q, stk. 3«.

17. I § 9 k, stk. 2, 1. pkt., og § 9 l, stk. 2, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n eller 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3«.

18. Efter § 9 p indsættes:

»§ 9 q. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som er fyldt 60 år, som er gået på pension som følge af ansættelsesstedets fastsatte pensionsalder og ikke længere er erhvervsaktiv, og som uafbrudt har boet lovligt her i landet i de sidste 12 år og i hele denne periode har haft opholdstilladelse efter § 47, stk. 1, 1. pkt., som ansat ved en herværende international organisation, EU-institution el.lign.

Stk. 2. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, som har haft opholdstilladelse efter § 47, stk. 1, 2. pkt., og som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller fast samlivsforhold af længere varighed med en udlænding omfattet af stk. 1. § 9, stk. 8 og 9, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til et ugift mindreårigt barn, som har haft opholdstilladelse efter § 47, stk. 1, 2. pkt., når barnet bor hos en udlænding, der er omfattet af stk. 1 og har del i forældremyndigheden over barnet, og barnet ikke gennem fast samlivsforhold har stiftet selvstændig familie.

Stk. 4. Opholdstilladelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis udlændingen har opnået tilknytning til Danmark.

Stk. 5. Opholdstilladelse efter stk. 1 skal betinges af, at udlændingen og personer, der meddeles opholdstilladelse efter stk. 2 og 3, ikke modtager offentlig hjælp til forsørgelse under opholdet her i landet, i tiden indtil der meddeles tids-ubegrænset opholdstilladelse.

Stk. 6. Opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 skal betinges af, at udlændingen i en periode på 10 år stiller økonomisk sikkerhed til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til forsørgelse, der ydes den pågældende under opholdet her i landet. Sikkerheden skal stilles for 50.000 kr. pr. person. Det angivne beløb er fastsat i 2012-niveau og reguleres fra og med 2013 en gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Ydes der senere offentlige udgifter til forsørgelse, skal kommunalbestyrelsen tvangsinddrive det udbetalte beløb i det beløb, der er stillet til sikkerhed som betaling for hjælpen, medmindre hjælpen er ydet, efter at udlændingen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller en ny opholdstilladelse på andet grundlag.

Stk. 7. Opholdstilladelse efter stk. 1 og 2 kan kun gives, hvis udlændingen har bestået Prøve i Dansk 1, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

Stk. 8. Medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen efter § 19, kan der efter ansøgning meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding, der har boet lovligt her i landet i mindst 5 år og i hele denne periode har haft opholdstilladelse efter stk. 1, hvis udlændingen opfylder betingelserne i § 11, stk. 3, nr. 2-4 og 7, og stk. 4, nr. 1, og ikke i de sidste 5 år forud for indgivelsen af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, og indtil udlændingen vil kunne meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse, har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse.

Stk. 9. Uanset at betingelserne nævnt i stk. 8 bortset fra betingelserne i § 11, stk. 3, nr. 2 og 3, ikke er opfyldt, kan der meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse til en udlænding omfattet af stk. 1, hvis betingelserne ikke kan kræves opfyldt, fordi Danmarks internationale forpligtelser, herunder FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, tilsiger det.

Stk. 10. En ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse efter stk. 8 kan afvises, hvis ansøgningen ikke er vedlagt de dokumenter eller ikke indeholder de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af, om tidsubegrænset opholdstilladelse kan meddeles.

Stk. 11. Ansøgning om opholdstilladelse efter stk. 1-3 kan kun indgives her i landet, hvis udlændingen har lovligt ophold i medfør af en opholdstilladelse efter § 47, stk. 1, og ingen særlige grunde taler herimod. Har udlændingen ikke længere lovligt ophold i medfør af en opholdstilladelse efter § 47, stk. 1, kan ansøgning ikke indgives her i landet, medmindre der foreligger ganske særlige grunde, herunder at den sene indgivelse skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller at Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 12. En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter stk. 1-3, skal indgives før tilladelsens udløb, for at udlændingen kan anses for at have lovligt ophold efter stk. 1-3. Har udlændingen ikke lovligt ophold i medfør af stk. 1-3, kan ansøgning om forlængelse ikke indgives, medmindre der foreligger ganske særlige grunde, herunder at den sene indgivelse skyldes omstændigheder, der ikke kan lægges udlændingen til last, eller at Danmarks internationale forpligtelser kan tilsige det.

Stk. 13. En udlænding, der har opholdstilladelse efter stk. 1, kan udføre ulønnet frivilligt arbejde.

Stk. 14. Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om den økonomiske sikkerhed efter stk. 6.«

19. I § 11, stk. 3, nr. 1, 1. pkt., og stk. 5, 1. pkt., ændres »9 i-9 n eller 9 p« til: »9 i-9 n eller 9 p eller § 9 q, stk. 2 eller 3«.

20. I § 11, stk. 3, nr. 1, 2. pkt., ændres »eller § 9 c, stk. 1, 1. pkt.« til: »§ 9 c, stk. 1, 1. pkt., eller § 9 q, stk. 2«.

21. I § 11, stk. 11, 1. og 3. pkt., og § 19, stk. 10, 1. og 2. pkt., ændres »eller 9 b-9 f« til: », 9 b-9 f eller 9 q«.

22. I § 11, stk. 12, udgår », som har nået folkepensionsalderen eller har fået tildelt førtidspension, eller en udlænding«.

23. I § 12, § 33, stk. 10, og § 44, stk. 3, ændres »9 i-9 n og 9 p« til: »9 i-9 n, 9 p og 9 q«.

24. I § 14, stk. 1, nr. 4, ændres »9 d eller 9 e« til: »9 d eller 9 e eller § 9 q, stk. 2 og 3«.

25. I § 19, stk. 1, nr. 11, indsættes efter »§ 9 f, stk. 7«: », og § 9 q, stk. 5«.

26. I § 19, stk. 8, 1. pkt., og stk. 9, 1. pkt., ændres »eller § 9 c, stk. 1« til: »§ 9 c, stk. 1, eller § 9 q, stk. 2«.

27. I § 27, stk. 1, indsættes efter »De i«: »§ 9 q, stk. 8,«.

28. I § 33, stk. 5, ændres »og § 9 p, stk. 2 og 3« til: »§ 9 p, stk. 2 og 3, og § 9 q, stk. 11 og 12«.

29. To steder i § 46, stk. 2, 1. pkt., ændres »9 h, stk. 1, nr. 4-10, 13 og 14« til: »9 h, stk. 1, nr. 4-10, 15 og 17«.

30. I § 52 b, stk. 1, nr. 1, ændres »og 9 f« til: », 9 f og 9 q«.

31. I § 52 b, stk. 1, nr. 3, ændres »og § 9 f« til: », § 9 f og § 9 q«.

32. I § 52 b, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »jf.«: »§ 9 q, stk. 8, og«.

33. I § 52 b, stk. 1, nr. 5, ændres »og § 9 f, stk. 9« til: »§ 9 f, stk. 9, og § 9 q, stk. 11 og 12«.

34. I § 52 b, stk. 1, nr. 12, udgår », 10«, og »11, 14 og 15« ændres til: »11-14 og 18-20«.

35. I § 52 b, stk. 2, nr. 8, ændres »4-9, 12 og 13« til: »4-10, 15 og 17«.

36. I § 52 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »eller § 9 f« til: », § 9 f eller § 9 q«.

§ 2

I integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. oktober 2017, som ændret ved § 1 i lov nr. 1690 af 26. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 4, nr. 7, ændres »§§ 9 m eller 9 n« til: »§§ 9 m eller 9 n eller § 9 q, stk. 2«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. maj 2018.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. april 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg