Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af udlændingeloven

(Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret senest ved lov nr. 124 af 26. februar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 c, stk. 3, nr. 1, indsættes efter »udvises efter«: »reglerne i«.

2. I § 11, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Udlændingestyrelsen træffer af egen drift afgørelse om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt med henblik på midlertidigt ophold efter § 7, stk. 3, hvis grundlaget fortsat er til stede.«

3. § 14 a, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) udlændinge, der er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse begået her i landet, der ville have medført en straf af denne karakter,«.

4. I § 32, stk. 1, 2. pkt., udgår »og regnes fra den 1. i den førstkommende måned efter udrejsen eller udsendelsen«.

5. § 42 k, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) udlændinge, der er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse begået her i landet, der ville have medført en straf af denne karakter,«.

6. § 42 l, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) udlændinge, der er idømt betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der indebærer eller giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse begået her i landet, der ville have medført en straf af denne karakter,«.

7. I § 44 a, stk. 1, nr. 4, indsættes efter »inddraget«: », og om udfaldet af en eventuel klage herover«.

8. I § 53 a, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »Bortfald efter §§ 17, 17 a og 21 b«: », nægtelse af forlængelse efter § 11, stk. 2,«.

9. I § 53 a, stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »her i landet,«: »træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om nægtelse af forlængelse eller om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt efter § 7 eller § 8, stk. 1 eller 2,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 4, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. § 1, nr. 1, finder ikke anvendelse for karensperioder fastsat inden lovens ikrafttræden.

Stk. 4. § 1, nr. 4, finder ikke anvendelse ved beregningen af varigheden af indrejseforbud fastsat efter udlændingelovens §§ 22-24, § 25 a, stk. 1, eller § 25 c inden lovens ikrafttræden. For sådanne indrejseforbud finder de hidtil gældende regler i udlændingelovens § 32, stk. 1, 2. pkt., anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. april 2018

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg