Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold

J. nr. 2017-6810-36457

En Retail Projekt Manager blev afskediget under sin graviditet. Arbejdsgiveren var vidende om graviditeten, da beslutningen om afskedigelse blev truffet. Afskedigelsen blev begrundet med, at kvindens stilling blev nedlagt som led i en omstrukturering. Arbejdsopgaverne inden for ”retail” var løbende blevet reduceret, og kvinden var den eneste medarbejder, der fortsat havde opgaver inden for dette område. Indklagede oplyste, at der ikke var andre relevante arbejdsopgaver eller stillinger, kvinden kunne varetage. Seks andre medarbejdere blev afskediget som led i omstruktureringen. Indklagede havde godtgjort, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i kvindens graviditet.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev afskediget under graviditet.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sin stilling hos indklagede.

Sagsfremstilling

Klager, som er uddannet bygningskonstruktør, blev ansat som Retail Project Manager hos indklagede den 1. november 2014 med anciennitet fra den 1. juli 2014.

Den 9. december 2015 holdt klager og klagers chef en medarbejderudviklingssamtale. Af referatet herfra fremgår bl.a.:

”Som det eneste ’one-(wo)man-team’ der er i afdelingen er samarbejdet med resten af afdelingen begrænset. Jeg kan se fordelen i at udvide det, så Retail bliver tænkt mere ind i de løsninger der bliver lavet. På den anden side, når der ikke er flere elementer ude end der er, så ville det måske være ’overkill’ pt(? )

. . .

Mest fordi min position, som den er lige pt., kan kategoriseres inden for produktion og logistik.

Det er svært for mig at svare på afdelingen værende Marketing, det ved jeg ikke nok om til at kunne udtale mig. Tager vi udgangspunkt i Retail, så ja – jeg forsøger konstant at optimere de procedurer jeg har. ”

Den 28. september 2016 oplyste klager indklagede om, at hun var gravid med termin den 7. april 2017.

Klager blev afskediget den 28. november 2016. Af opsigelsen fremgår bl.a.:

”Opsigelse

Kære [klager]

Det er med beklagelse, at vi herved må meddele dig, at du opsiges fra din stilling med 4 måneders varsel til fratrædelse den 31. marts 2017.

Baggrunden for opsigelsen er, at vi gennemfører en omstrukturering, hvor din stilling desværre skal nedlægges.

Du vil i opsigelsesperioden modtage din sædvanlige løn frem til fratrædelsen.

Du kan betragte dig som fritstillet med virkning fra den 01.01.17 og frem til fratrædelsen. ”

Af meddelelse af 28. november 2016 fra indklagede til medarbejderne i ”Marketing” fremgår:

”Dear all.

This is to inform you that due to organizational restructuring in the Global Marketing Department, [klager] will be dismissed per 31 st March 2017. We are currently looking into an allocation plan for the split of her current tasks.

[klagers chef] & HR”

Den 30. november 2016 opfordrede klagers fagforening indklagede til at uddybe begrundelsen for afskedigelsen.

Af mail af 8. december 2016 fra indklagedes Business Management Supporter til klagers fagforening fremgår bl.a.:

”Den nærmere begrundelse for opsigelsen er:

a. Stillingen er nedlagt som en del af en omlægning af selskabets marketing aktiviteter og strategi.

b. I streng fortrolighed kan oplyses, at der ikke er tale om en enkeltstående case og skal ses i sammenhæng med andre tiltag og reduktioner og effektiviseringer. Der er blevet nedlagt og vil desværre nedlægges yderligere stillinger.

c. Den konkrete beslutning om at nedlægge en separat retail funktion, skal ses i lyset af en ikke lykkedes satsning på området, hvor resultaterne ikke har stået mål med ambitioner og planer.

d. Det bemærkes, at retail funktionen gradvis er blevet reduceret (fra 3 personer til 2 personer) for nu endeligt at nedlægges.

e. Medarbejderens baggrund som bygningskonstruktør vurderes desværre ikke som egnet for andre områder i selskabet. ”

Klagers fagforening har efterfølgende over for indklagede gjort gældende, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven.

Da parterne ikke fandt det muligt at finde en løsning på sagen, blev klagen indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 29. juni 2017.

Indklagede har fremlagt dokumentet ”MARKETING ORGANIZATION

Final Recommendation”, hvoraf bl.a. fremgår:

Marketing Restructure 2017

Primary scope of restructure:

• Remove complexity

• Create personal accountability & enable clear direction

• lntegrate Marketing in [indklagede] value chain and direct the organization towards Product Development (the supplier) and Sales (the customer)

• Resize organization to match our company size and targets.

Less but better. Lean organization that pulls from external capacities when needed

• Remove non-marketing functions

• Elevate performance by creating autonomous, self motivated, agile and competent teams (speedboats with little mid-management)

• Stimulate culture of cross functional cooperation

• Reduce focus on 'campaigns' and enhance activation of Sponsorships and Brand Communication

Out (7):

• Global Head of Marketing

• Creative Director

• Retail Manager

• Karma Intern

• Photographer

• Event & Project Coordinator

• Project Assistant

In (2):

• Content & SOME Specialist HIVE

• Executive Assistant

Outplaced (8):

• E-commerce team (5) ->International Sales

• Bl (2) ->Business Development

• DTP (1) -> Nordic Marketing

Net staff impact: -5 FTE

(An additional 8 moved out of marketing organization)

Communication plan:

30.01.17:

The following changes are communicated:

Global Head of Marketing, [navn] will stop at [indklagede] by end of February

E-commerce:

• Signing of Lau as E-commerce Manager (Lau will be present this day)

• Team will move to International Sales department and report to lnt. Sales Director

• SOME team ([navne]) will stay as part of new function with focus on Brand Communication

• We have initiated search process to recruit new Sales Director

• CB will continue his responsibility and operate as Chief Officer of Branding & Footwear per 01.02.17

• Bl will move to newly established Business Development function

• General presentation of New Organizational Chart”

Af dokumentet fremgår også en organisationsoversigt, hvori der er fire medarbejdere med titlen Project Manager.

Indklagede har fremlagt en erklæring vedrørende klager udarbejdet af indklagedes Chief Financial Officer den 27. november 2017. Af erklæringen fremgår, at alle stillinger i forbindelse med den igangværende strategiændring blev vurderet af ledelsen. Det fremgår endvidere, at klagers opgaver var udtømte, og at der ikke på dette tidspunkt var ledige stillinger inden for klagers arbejdsområde. Ved strategiændringen beholdt indklagede den visuel merchandiser, som havde været ansat i retail-afdelingen. Denne medarbejder er hovedsageligt beskæftiget med de samme opgaver som hidtil. Da medarbejderen har været ansat siden 1. oktober 2015 var funktionen ikke ledig på tidspunktet, hvor klager blev afskediget.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at afskedigelsen er i strid med ligebehandlingsloven.

Klager blev afskediget to måneder efter, at hun havde oplyst indklagede om sin graviditet. Det er ubestridt, at indklagede kendte til graviditeten, da hun blev opsagt.

Retail-funktionen var en del af afdelingen Global Marketing. Det fremgår af indklagedes meddelelse af 28. november 2016, at klager blev opsagt ”due to organizational restructuring ind the Global marketing Department”. Dette afspejler, at klager var ansat i Global Marketing, der bestod af omkring 26-28 medarbejdere.

Det følger også af dokumentet ”MARKETING ORGANIZATION Final Recommendation”, at klager var medarbejder i Global Marketing, idet klagers titel er angivet, som en af de medarbejdere, der skulle afskediges i ”Marketing”.

Retail-funktionen var ansvarlig for udvikling af ”shops in shops” til butikker, der sælger indklagedes produkter. Funktionen stod for fuld indretning af områder i de butikker, hvorfra indklagedes produkter bliver fremvist og solgt. Retail-funktionen udarbejdede designet og sørgede for, at alt materiale blev produceret og sendt til butikkerne.

Retail-funktionen bestod oprindeligt af tre personer, herunder en arkitekt, en visuel merchandiser og klager.

I retail-funktionen var arkitekten ansvarlig for design, konstruktioner og byggematerialer. Den visuelle merchandiser hjalp arkitekten med at skabe miljøet til butikkerne og var ansvarlig for det danske marked.

Klager havde som project manager ansvaret for den praktiske udførelse af opgaverne til de enkelte butikker, og hun modtog ordre fra butikkerne. Hun sørgede for, at ordrene blev produceret i rette kvalitet og til rette pris. Hun koordinerede eksekveringen, og hun var ansvarlig for økonomien i projekterne. Klager fungerede dermed som generalist.

Hun var ansat som project manager og ikke som bygningskonstruktør. Hun brugte sin erfaring med projektstyring fra sit tidligere arbejde, hvor hun havde haft en lignende funktion i marketingsafdelingen.

Da designlinjen for ”Shop in Shops” var færdigudviklet, blev arkitekten opsagt i februar 2015, og i efteråret 2015 blev den visuelle merchandiser overflyttet til kun at arbejde med det danske marked. Den visuelle merchandiser blev tildelt andre opgaver i Global Marketing, da arbejdsmængden i retail-funktionen var reduceret. Klager var herefter alene om opgaverne i retail-funktionen. Hun stod for justeringer af designet og for løbende produktion og udsending af materiale til butikkerne. Derudover bistod hun ind i mellem andre funktioner i Global Marketing. Afdelingen var som helhed i perioder underbemandet.

Medarbejderne i Global Marketing sad i storrumskontor, og det var derfor

helt naturligt, at medarbejderne i spidsbelastningsperioder hjalp hinanden på tværs af de enkelte funktionsområder. Klager arbejdede derfor blandt andet sammen med grafikere om at lave salgsfremmende materiale og bistod med andre afgrænsede opgaver.

Indklagede har oplyst, at de samtidig med nedlæggelsen af klagers stilling, foretog en større ændring i hele marketingsorganisationen. Denne ændring skete først den 30. januar 2017. Klager henviser til dokumentet ”MARKETING ORGANIZATION Final Recommendation”.

Indklagede har derudover oplyst, at der også blev afskediget en anden medarbejder i november 2016. Medarbejderne blev orienteret om, at opsigelsen af medarbejderen skyldtes strategisk uenighed med ledelsen.

Sagen vedrører ikke, om indklagede havde en omplaceringsforpligtelse over for klager, men derimod hvem blandt flere mulige i Global Marketing, som indklagede kunne have valgt at afskedige.

Ved nedlæggelse af Retail-funktionen kunne indklagede have ladet klager varetage andre funktioner i Global Marketing, ligesom da den visuelle merchandiser blev tildelt en anden funktion i Global Marketing.

Klagers arbejdsopgave bestod i at styre projekter. Denne kompetence kunne indklagede havde anvendt i andre stillinger i Global Marketing og i andre stillinger hos indklagede. Klager kunne eksempelvis have varetaget stillingen som projektleder i Global Marketing med udvikling af marketingsmateriale i form af POS og lignende markedsføringsmateriale, stillingen som projektleder i lokal marketing og stillingen som projekt koordinator i forbindelse med inhouse events.

I følge dokumentet ”MARKETING ORGANIZATION Final Recommendation” var der fire projektlederstillinger i ”Marketing” efter rekonstruktionen i januar 2017. Klager kunne have varetaget en af disse stillinger.

Klagers opgaver blev fordelt til andre medarbejdere. Indklagede henviser til meddelelsen af 28. november 2016 fra indklagede til medarbejderne i ”Marketing”. Indklagede kunne have ladet klager beholde sine opgaver, og så i stedet have fordelt en anden medarbejders opgaver delvist til klager og delvist til andre medarbejdere.

Indklagede afskedigede klager, selvom der åbenlyst var andre muligheder. Indklagede foretog ikke forud for afskedigelsen en vurdering af, om situationen kunne være løst på en anden måde, ligesom indklagede ikke foretog en samlet vurdering af, hvilke medarbejdere i Global Marketing, der skulle afskediges. Indklagede har dermed ikke dokumenteret, at det var uundgåeligt at afskedige klager.

Indklagede har således ikke løftet bevisbyrden for, at klagers graviditet ikke helt eller delvist var årsag til opsigelsen.

Indklagede har fremlagt klagers LinkedIn profil. Profilen er skrevet med henblik på, at klager ville søge et job, hvor hun i højere grad skulle bruge sin bygningskonstruktørbaggrund. LinkedIn profilen viser, at hun har stor erfaring som project manager.

Referatet fra udviklingssamtalen bekræfter, at klager havde opgaver på tværs af afdelingen. Den sidste opgave på tværs, inden hun blev afskediget, var i forbindelse med en salgskonference i november 2016.

I forhold til referatet bemærker klager derudover, at hendes indsigt i produktion og logistik er tillært i de stillinger, som hun efter endt uddannelse har haft. Det kræver ikke teknisk viden at sikre kvalitet, funktionalitet og overholdelse af budgetter, idet dette i stedet kræver viden som projektleder.

Indklagede gør gældende, at afskedigelsen ikke er i strid med ligebehandlingsloven.

Indklagede har knap 140 medarbejdere. Virksomheden har inden for det seneste år undergået store forandringer, herunder er virksomhedens retail-afdeling blevet nedlagt.

Retail-afdelingen var organiseret under virksomhedens Chief Marketing Officer, der udover Retail-afdelingen også havde Global Marketing under sig. Når der i meddelelsen af 28. november 2016 er henvist til Global Marketing, er det ikke et udtryk for, at klager udførte arbejde i hele marketingsafdelingen men blot en fællesbetegnelse for Chief Marketing Officers ansvarsområde.

Retail-afdelingens opgave bestod i at designe og udvikle retail-elementer og enheder eksempelvis i form af butiksinventar og butiksindretning. Efterhånden som afdelingens opgaver blev færdigudviklet, blev afdelingen gradvist nedlagt. Arkitekten blev afskediget i begyndelsen af 2015, da stillingen blev nedlagt. Klager overtog enkelte opgaver derfra.

Nedlæggelsen af klagers stilling skete samtidig med, at indklagede lavede en større ændring i hele marketingorganisationen. Indklagede henviser til dokumentet ”MARKETING ORGANIZATION Final Recommendation”, hvoraf fremgår, at der ved organisationsændringen skulle ske syv fratrædelser i ”Marketing”. Planen blev endeligt udmøntet i februar 2017.

Da klagers chef konstaterede, at klager ikke havde mange tilbageværende opgaver, blev hun allerede afskediget i november 2016. På trods af at klager på dette tidspunkt var deltidssygemeldt, var der ikke tilstrækkeligt med opgaver for hende til at udfylde sin arbejdstid.

Den daværende marketingsdirektør blev afskediget den 14. november 2016. Omstruktureringen blev således ikke kun iværksat over for klager i november 2016.

Klager var ikke ansat som generalist. Hun blev ansat på baggrund af sit kendskab til håndværk, konstruktion og bygningsmaterialer. Hendes bygningskonstruktørviden var vigtig i forhold til bl.a. forhandling af priser med leverandører og for forståelsen for materialer og konstruktions- og bygningsprocesser.

Klager kontrollerede kvaliteten på de fysiske retail-elementer og enheder, som ofte var i form af inventar. Dette krævede kendskab til bygningsmaterialer, håndværk og konstruktion. Hun havde indsigt i byggeprocesser, hvilket var vigtigt i forhold til hvilken rækkefølge inventaret skulle leveres og sættes op på. Det var derudover vigtigt, at hun kunne læse arkitekttegninger udarbejdet af

arkitekten, og at hun forstod de faglige håndværksmæssige termer.

Det følger af referatet fra medarbejderudviklingssamtalen, at klager alene arbejdede med retail, at hun ikke havde marketingsopgaver fra de øvrige afdelinger, og at hun arbejdede med produktion og logistik, som kræver en byggeteknisk baggrund.

Klager var således ansat i en specialiststilling.

Klager havde heller ikke en generaliststilling inden for marketing hos sin tidligere arbejdsgiver. Det fremgår af hendes LinkedIn profil og cv, at hun i denne stilling arbejdede med bygherrerådgivning.

På afskedigelsestidspunktet havde implementeringen af retail-enheder, konceptudvikling og procesudvikling fundet sted, hvorfor der reelt ikke var flere opgaver til klager. Som følge heraf blev hendes stilling nedlagt. Da hun var den eneste tilbageværende medarbejder i retail-afdelingen, var det ikke muligt at afskedige en anden medarbejder i stedet.

Klager har henvist til, at hun også havde andre arbejdsopgaver. I meddelelsen af 28. november 2016 henviste indklagede til klagers ”current tasks”. Det drejede sig kun om små opgaver såsom eksempelvis bestilling af mindre merchandise.

Indklagede havde heller ikke mulighed for at omplacere klager til en anden stilling, idet der ingen ledige stillinger var på opsigelsestidspunktet. Indklagede henviser til UfR. 2017.303H. Derudover krævede de nævnte stillinger andre tungtvejende kompetencer, som klager ikke var i besiddelse af. En kortvarig oplæring på få måneder havde derfor heller ikke været tilstrækkeligt til, at hun kunne varetage de foreslåede stillinger.

Klager har foreslået, at hun kunne varetage en stilling som Campaign Development Projekt Manager. Denne stilling forudsætter en akademisk grad inden for marketing eller handel. Der var ansøgningsfrist til stillingen den 5. august 2016. Klager har med sin baggrund som bygningskonstruktør ikke en teoretisk baggrund inden for marketing og handel. Stillingen blev besat af en medarbejder, som har en mastergrad i business administration med brand management and marketing og marketing communication som linjeretning og en bachelorgrad i marketing. Derudover har medarbejderen fire års relevant erhvervserfaring. Indklagede og medarbejderen underskrev ansættelseskontrakt den 29. august 2016, og han tiltrådte i stillingen den 1. oktober 2016.

Klager henviser også til, at hun kunne have varetaget fire stillinger som project manager. Dette bestrides. De fire stillinger forudsætter en merkantil- og marketingsbaggrund. Det drejer sig om kommunikationsstillinger, hvor medarbejderne er ansvarlige for udvikling af marketing og kommunikation til forskellige platforme, herunder digitale media og sociale medier.

Den første stilling som project manager var ikke ledig på opsigelsestidspunktet. Stillingen forudsætter en betydelig erfaring inden for marketing, salg og kommunikation. Stillingen blev besat af en medarbejder med en salgsassistentuddannelse og en diplomuddannelse i reklame. Hun har været ansat hos indklagede siden 2008.

Den anden stilling som project manager blev defineret i omorganiseringen af marketing i forbindelse med, at denne medarbejders stilling som Event- og Project Coordinator blev nedlagt. Stillingen forudsætter stort kendskab inden for marketing, kampagner og events. Medarbejderen har en uddannelse inden for marketing management suppleret med en uddannelse inden for sport management. Han har været ansat hos indklagede siden august 2016.

Den tredje stilling som project manager er den tidligere omtalte stilling som Campaign Development Projekt Manager.

Den fjerde stilling som project manager blev defineret i omorganiseringen af marketing i forbindelse med, at medarbejderens tidligere stilling som Campaign Projekt Manager blev ændret. Stillingen forudsætter stort kendskab til marketing og kampagnehåndtering. Medarbejderen har været ansat hos indklagede siden oktober 2013, og hun har under hele ansættelsen været beskæftiget inden for marketing.

Klager er ikke i besiddelse af den merkantile, marketingsmæssige og kommunikative faglighed, som de fire medarbejdere har.

Indklagede foretog en samlet vurdering af medarbejderne i Marketing i forbindelse med strategiændringen. Titlen på klagers stilling og konklusion på vurderingen fremgår af dokumentet ”Marketing Organization Final Recommendation”.

Indklagede henviser derudover til den af Chief Financial Officer udarbejdede erklæring.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Klager tiltrådte sin stilling som Retail Project Manager hos indklagede den 1. november 2014. Den 28. september 2016 oplyste klager indklagede om, at hun var gravid. Hun blev afskediget den 28. november 2016.

Da afskedigelsen er sket under klagers graviditet, finder reglerne om omvendt bevisbyrde anvendelse. Det påhviler herefter indklagede at godtgøre, at afskedigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet.

Det er ubestridt, at indklagede havde kendskab til klagers graviditet, da beslutningen om at afskedige hende blev truffet.

Opsigelsen blev begrundet med, at klagers stilling som led i en omstrukturering blev nedlagt.

I tidsmæssig sammenhæng med afskedigelsen af klager blev seks andre medarbejdere som led i omstruktureringen afskediget.

Nævnet lægger efter de foreliggende oplysninger til grund, at klagers arbejdsopgaver hovedsageligt var begrænset til området inden for ”Retail”, at klager på afskedigelsestidspunktet var den eneste medarbejder, som fortsat havde arbejdsopgaver inden for dette område, og at arbejdsopgaverne siden 2015 løbende var blevet reduceret. Klagers stilling som Retail Project Manager blev nedlagt.

Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes oplysninger om, at der på afskedigelsestidspunktet ikke var andre relevante arbejdsopgaver eller stillinger, som klager kunne have varetaget.

På denne baggrund er det nævnets vurdering, at indklagede har godtgjort, at afskedigelsen af klager ikke helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 9, om forbud mod afskedigelse begrundet i graviditet eller orlov

§ 16, stk. 4, om omvendt bevisbyrde

<2017-6810-36457>