Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - parts- og vidneforklaringer

J. nr. 2017-6810-45487

En kvinde søgte en stilling som lager- og reservedelsekspedient i en virksomhed og blev indkaldt til jobsamtale af det rekrutteringsfirma, som varetog rekrutteringen for virksomheden. Dagen før jobsamtalen aflyste rekrutteringsfirmaet imidlertid samtalen. Ifølge kvinden begrundede rekrutteringsfirmaet dette med, at virksomheden ikke ønskede at ansætte en kvinde i stillingen. Både virksomheden og rekrutteringsfirmaet bestred dette. De oplyste begge, at samtalen blev aflyst, fordi klager ikke havde tilstrækkelig erfaring og fagligt kendskab til området. En afklaring af, om kvinden var blevet udsat for forskelsbehandling pga. køn, krævede herefter bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for nævnet.

Sagen blev derfor afvist.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager søgte en stilling.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet afviser at behandle klagen. En afgørelse af sagen kræver mundtlig bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer.

Sagsfremstilling

Klager er kvinde og søgte en stilling som lager- og reservedelsekspedient på baggrund af følgende stillingsopslag:

Jobbet:

[indklagede 2] søger for vores kunde [indklagede 1] en ny medarbejder til virksomhedens lagerekspedition. Vi søger en frisk og erfaren reservedelsekspedient, som kan tænke sig et job i en virksomhed i stor vækst og i et meget dedikeret team. Et job med muligheder for faglig og personlig udvikling.

Af arbejdsfunktioner kan vi nævne følgende:

Ekspedition af værkstedet

Ekspedition over disken til kunder – telefon og mail bestilling

Varemodtagelse og forsendelse ind- og udland

Varebestilling hos leverandør

Ad hoc opgaver

Du har god praktisk erfaring med ovenstående jobfunktioner fra et reservedelslager eller lignende. Dine sprogkompetencer er ud over det danske sprog i skrift og tale også engelsk og tysk i tale. Hvis du ud over Office pakken også har kendskab til Dracer [it-styreprogram) er det en meget stor fordel.

Vi forventer:

Du er en mødestabil, positiv og selvstændig person, som kan lide dit arbejde. Du motiveres af at løse dine opgaver til perfektion, og du vægter godt samarbejde med dine kolleger meget højt. Du er god til at håndtere mange opgaver ad gangen, og du mister ikke overblikket, når tingene går stærkt.

Ansøgningsfrist: 11-09-2017. ”

Klager blev indkaldt til jobsamtale af indklagede 2. Jobsamtalen blev efterfølgende aflyst.

Klagen er indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 21. august 2017.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet forskelsbehandlet på grund af køn.

Klager blev indkaldt til jobsamtale, da indklagede 2 mente, at hun var en attraktiv kandidat til stillingen hos indklagede 1. Dagen før jobsamtalen skulle have fundet sted, aflyste indklagede 2 samtalen med begrundelse i, at indklagede 1 ikke ønskede at ansætte en kvinde.

Klager arbejder som reservedelsekspedient inden for traktor- og maskinbranchen.

Indklagede 1 og 2 gør gældende, at klager ikke har været udsat for forskelsbehandling.

Indklagede 1 har oplyst, at de ikke har haft kontakt med klager, idet korrespondancen foregik mellem klager og indklagede 2. Der er ti kvinder ansat hos indklagede 1, heraf er to kvinder ansat på reservedelslageret.

Indklagede 1 fravalgte klager på grund af hendes manglende faglige kendskab til busser og lastvogne. Der var i ansøgerfeltet flere kandidater, som havde et bedre kendskab til bus- og lastvognsbranchen end klager. Klager blev således ikke fravalgt på grund af hendes køn.

Indklagede 2 indkaldte tre personer til jobsamtale. Da ingen af indklagede 2´s forslag til kandidater til stillingen opfyldte indklagede 1´s krav, fik alle ansøgere afslag på deres ansøgninger. Indklagede 1 mangler derfor fortsat en medarbejder til stillingen.

Indklagede 2 har oplyst, at de varetog rekrutteringsprocessen for indklagede 1.

Klager blev indkaldt til jobsamtale på baggrund af hendes erfaring som reservedelsekspedient.

Samtalen blev aflyst, da indklagede 1 oplyste til indklagede 2, at klager ikke i tilstrækkelig grad opfyldte indklagede 1’s ønsker til erfaring og fagligt kendskab til reservedele inden for bus- og lastvognsbranchen.

Ingen af kandidaterne matchede indklagede 1’s ønsker om erfaring og fagligt kendskab til reservedele inden for bus- og lastvognsbranchen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser.

Det er den person, der anser sig for krænket, som skal påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling.

Klager har oplyst, at jobsamtalen blev aflyst mundtligt af indklagede 2 med den begrundelse, at indklagede 1 ikke ønskede at ansætte en kvinde i stillingen.

Begge indklagede har heroverfor anført, at årsagen til aflysningen var, at klager ikke i tilstrækkelig grad havde erfaring og fagligt kendskab til fagområdet.

En afklaring heraf forudsætter mundtlig bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke ske for nævnet, men må ske ved domstolene.

Ligebehandlingsnævnet afviser derfor at behandle klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 16 a om delt bevisbyrde

<2017-6810-45487>