Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2018

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

(Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet, afskaffelse af udligningsskatten og forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)

[af skatteministeren (Karsten Lauritzen)]:

1. Ændringsforslag

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget har stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget, herunder om deling af lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. februar 2018 og var til 1. behandling den 13. marts 2018. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 21. december 2017 dette udkast til udvalget, jf. SAU alm. del – bilag 90. Den 28. februar 2018 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (DF, V, LA og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (S, EL, ALT, SF og RV) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget bemærker, at S – som redegjort for ved 1. behandling – støtter det af lovforslagets elementer, der indebærer, at beløbsgrænsen for indbetalinger til børneopsparinger hæves. Partiet er til gengæld imod de øvrige elementer i lovforslaget.

Derfor var det Socialdemokratiets ønske, at lovforslaget blev opdelt. Dermed kunne partiet have støttet et lovforslag omhandlende forhøjelsen af beløbsgrænsen for børneopsparing og reglerne vedrørende selvpensioneringskonti, jf. lovforslagets § 5.

Idet skatteministeren har afvist, at regeringen kan støtte en deling af lovforslaget, jf. svar på spørgsmål 1, ender Socialdemokratiet med at stemme imod lovforslaget ved 3. behandling.

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

a

Ændringsforslag om deling af lovforslaget

Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (EL, ALT, SF og RV):

1) Lovforslaget deles i to lovforslag med følgende titler og indhold:

A. »Forslag til lov om ændring af ligningsloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven og personskatteloven (Permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet og afskaffelse af udligningsskatten)« omfattende §§ 1-3 og 6 og § 8, stk. 1, 2, 4, 5 og 7-9.

B. »Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skatteindberetningsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for børneopsparing)« omfattende §§ 4, 5 og 7 og § 8, stk. 1, 3, 6, 8 og 9.

[Forslag om deling af lovforslaget]

b

Ændringsforslag til det under A nævnte forslag

Til § 8

2) I stk. 1 udgår »og 3«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]

3) I stk. 8 udgår », og § 5«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]

c

Ændringsforslag til det under B nævnte forslag

Til § 8

4) I stk. 1 udgår »2 og«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]

5) I stk. 8 udgår »§ 1, nr. 2-5, og«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 1]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås at opdele lovforslaget i to forslag. Det ene forslag (A) vedrører permanent boligjobordning, ophævelse af beskatningen af fri telefon og internet og afskaffelse af udligningsskatten. Det andet forslag (B) vedrører forhøjelse af beløbsgrænserne for børneopsparing og lovfæstelse af visse regler vedrørende børneopsparingskonti og selvpensioneringskonti.

Til nr. 2-5

Der er tale om konsekvensændringer, som følge af at det i ændringsforslag nr. 1 foreslås at dele lovforslaget.

Dennis Flydtkjær (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Kim Christiansen (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF) Mikkel Dencker (DF) René Christensen (DF) Louise Schack Elholm (V) Jan E. Jørgensen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Jacob Jensen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Mads Fuglede (V) Joachim B. Olsen (LA) nfmd. May-Britt Kattrup (LA) Anders Johansson (KF) Per Husted (S) Jens Joel (S) Daniel Toft Jakobsen (S) Jesper Petersen (S) Mattias Tesfaye (S) Peter Hummelgaard Thomsen (S) Lea Wermelin (S) fmd. Rune Lund (EL) Pelle Dragsted (EL) Josephine Fock (ALT) René Gade (ALT) Andreas Steenberg (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Jacob Mark (SF)

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 173

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
2
Udkast til tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget
3
Fastsat tidsplan over udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 173

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå