Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0106
 
32012L0035
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe og uddannelse i dansk søfartslovgivning (anerkendelsesbeviser)1)

I medfør af § 18, stk. 1, nr. 1, § 20, stk. 4 og 5, § 24 b, § 25, stk. 4, § 25 b, stk. 1 og 2, og § 26, stk. 1, 2. pkt, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:

Definitioner og formål

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter nærmere regler for udstedelse af dansk STCW-konventionspåtegning (anerkendelsesbevis) til udenlandske beviser, jf. stk. 4.

Stk. 2. Ved »STCW-konventionen« forstås den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, i det omfang den gælder for de pågældende områder, under hensyntagen til overgangsbestemmelserne i artikel VII og reglement I/15 i konventionen og inklusive, hvor dette er relevant, de gældende bestemmelser i STCW-koden i den gældende affattelse.

Stk. 3. Ved »anerkendelsesbevis« forstås et bevis udstedt af Søfartsstyrelsen og forsynet med en STCW-konventionspåtegning i overensstemmelse med bestemmelserne i STCW-konventionen.

Stk. 4. Ved »udenlandsk bevis« forstås et gyldigt bevis udstedt af en kompetent udenlandsk myndighed i et land, der er part til STCW-konventionen, og

1) som giver ret til tjeneste som officer på dette lands handelsskibe, og

2) som kan anerkendes efter reglement I/10 i STCW-konventionen i den gældende affattelse.

Stk. 5. Ved »radiotjeneste« forstås tjeneste, som alt efter forholdene omfatter vagt og teknisk vedligeholdelse og reparationer, som udføres i henhold til radioreglementet, den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (1974) (SOLAS-konventionen) og, alt efter den enkelte medlemsstats ønsker, relevante anbefalinger fra den internationale søfartsorganisation (IMO) i den gældende affattelse.

Anerkendelse af beviser fra EU- og EØS-lande

§ 2. For personer, der opfylder betingelserne i De Europæiske Fællesskabers direktiv om gensidig anerkendelse af sønæringsbeviser, finder bestemmelserne i § 3, stk. 1, nr. 2, og § 5, stk. 1, nr. 1 og 3, ikke anvendelse.

Udstedelse af anerkendelsesbevis m.v.

§ 3. Anerkendelse af udenlandske beviser forudsætter, at

1) IMO’s søsikkerhedskomité har meddelt, at det bevisudstedende land gennem sit informationsmateriale til IMO har vist, at det fuldt og helt har implementeret STCW-konventionen,

2) EU-Kommissionen gennem procedurer indeholdt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv med senere ændringer har meddelt, at det pågældende land fuldt og helt opfylder STCW-konventionens minimumskrav til kvalifikationer, udstedelse af beviser, opretholdelse af registre over udstedte beviser samt etablering af systemer til kvalitetssikring af uddannelse og bevisudstedelse, og

3) Danmark i henhold til STCW-konventionens bestemmelser har indgået en aftale om anerkendelse af beviser med det pågældende land.

Stk. 2. En liste over lande omfattet af stk. 1, nr. 3, offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Rederier, som påtænker at ansætte søfarende, der er i besiddelse af et udenlandsk bevis udstedt af et land, der ikke er opført på den i stk. 2 nævnte liste, kan anmode Søfartsstyrelsen om at foranledige, at EU-Kommissionen indleder procedurer i henhold til stk. 1, nr. 2, over for det pågældende bevisudstedende land.

Stk. 4. Hvis ikke EU-Kommissionen inden for en frist på 3 måneder fra det tidspunkt, hvor Søfartsstyrelsen har indgivet anmodning om at indlede procedurer, jf. stk. 3, har truffet en afgørelse, kan Søfartsstyrelsen træffe afgørelse om anerkendelse af det pågældende land.

§ 4. Anmodning om udstedelse af anerkendelsesbevis sker ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital ansøgning om udstedelse af anerkendelsesbevis.

Stk. 2. Anmodning om udstedelse af anerkendelsesbevis for personer, der ikke er omfattet af § 2, indgives af rederiet.

§ 5. Udstedelse af anerkendelsesbevis forudsætter, at

1) der foreligger en tilkendegivelse fra det ansøgende rederi om at ville beskæftige den pågældende søfarende i et skib registreret i Dansk Internationalt Skibsregister,

2) ansøgeren over for Søfartsstyrelsen eller en af denne bemyndiget virksomhed eller institution behørigt har legitimeret sig og forevist den krævede dokumentation,

3) ansøgeren har aflagt en prøve, hvis form og indhold fastsættes af Søfartsstyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3, og

4) ansøgeren har kendskab til dansk søfartslovgivning ved udstedelse af anerkendelsesbevis, der giver ret til tjeneste som skibsfører, overstyrmand, maskinchef eller 1. maskinmester.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside en liste over lande og uddannelsesinstitutioner, hvor der er krav om prøve.

Stk. 3. Krav om prøveaflæggelse, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges ved indgående kendskab til det bevisudstedende lands uddannelses- og bevisudstedelsessystem eller til den uddannelsesinstitution, hvor bevisindehaveren har gennemført uddannelsen, eller hvor inspektioner foretaget af EU i henhold til direktiv om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhvervet af det bevisudstedende lands uddannelses- og bevisudstedelsessystem har påvist gennemførelse af STCW-konventionen.

Stk. 4. Krav om prøveaflæggelse, jf. stk. 1, nr. 3, kan fraviges ved modtagelse af en egnethedserklæring fra en skibsfører eller maskinchef, under hvilken ansøgeren har gjort tjeneste i overtallig stilling i et skib tilhørende det i stk. 1, nr. 1, nævnte rederi på følgende vilkår:

1) Inden tjenesten påbegyndes, skal der gennem rederiet være indsendt ansøgning om udstedelse af anerkendelsesbevis i overensstemmelse med § 4. Søfartsstyrelsen vil herefter underrette rederiet om, at der kan udstedes et anerkendelsesbevis på grundlag af egnethedserklæringen.

2) Efter mindst 1 måneds overtallig tjeneste kan skibsføreren udstede en egnethedserklæring på grundlag af en vurdering af den pågældendes kvalifikationer til den tjeneste, hvortil der søges anerkendelsesbevis. Ved ansøgning om anerkendelsesbevis til en maskinofficer kan maskinchefen udstede egnethedserklæringen.

Stk. 5. Krav om prøve eller gennemført uddannelse, jf. stk. 1, nr. 4, kan i særlige tilfælde fraviges, når tilstrækkeligt kendskab til dansk søfartslovgivning dokumenteres på anden måde.

Stk. 6. For at blive godkendt til udstedelse af egnethedserklæring, jf. stk. 4, forudsættes det, at rederiet har sikret sig, at vedkommende er skibsfører eller maskinchef om bord og er instrueret i at foretage en egnethedsvurdering.

§ 6. Seniorofficerer skal have tilstrækkeligt kendskab til den del af dansk søfartslovgivning, som er relevant for deres arbejdsopgaver om bord.

Stk. 2. Kendskab til dansk søfartslovgivning kan opnås gennem uddannelse eller ved en prøve afholdt af en udbyder godkendt af Søfartsstyrelsen.

Stk. 3. Kendskab til dansk søfartslovgivning omfatter mindst følgende:

1) Kendskab til relevante danske love, bekendtgørelser og forskrifter, i det omfang de ikke gennemfører international lovgivning.

2) Varetagelse af besætningens, skibets og rederens interesse i henhold til de administrative forpligtelser.

3) Fornødent kendskab til de særlige danske regler for arbejdsmiljø, sikkerhedsarbejde og arbejdsskadeforsikring.

4) Evne til at anvende sømandslovens bestemmelser om tjenesteaftaler og skibstjeneste.

5) Forståelse for skibsførerens rolle og myndighed, således at han på retligt grundlag kan anvende denne viden og løse opgaver i denne forbindelse.

6) Kendskab til danske love om valg til Folketinget, om kommunale og regionale valg og om valg af repræsentanter til Europa-Parlamentet samt kendskab til vejledning om brevafstemning på danske skibe i udenrigsfart og danske havneanlæg.

7) Evne til at udlede behov for søforklaring og kendskab til anmeldelse af søforklaring.

§ 7. Et anerkendelsesbevis udstedes med en gyldighed af maksimum 5 år. Gyldighedsperioden kan ikke overstige udløbsdatoen for det udenlandske bevis, der anerkendes.

Stk. 2. Et udenlandsk anerkendelsesbevis kan ikke benyttes som grundlag for udstedelse af et dansk anerkendelsesbevis.

Stk. 3. Anerkendelsesbevis som skibsfører kan kun udstedes til personer, der opfylder kravene i lov om skibes besætning og regler udstedt i medfør heraf. Anerkendelsesbeviser kan begrænses til at udføre tjeneste som skibsfører for en begrænset periode eller på et eller flere skibe.

Overdragelse af beføjelser til en virksomhed eller institution

§ 8. Hvis Søfartsstyrelsen vurderer, at der er et særligt begrundet behov herfor, kan styrelsen bemyndige en virksomhed eller institution til at varetage de i § 5, stk. 1, nr. 3, nævnte opgaver under forudsætning af, at virksomheden eller institutionen

1) ikke driver forhyringsvirksomhed,

2) har et indgående kendskab til dansk rederivirksomhed,

3) har et indgående kendskab til de maritime uddannelser i det bevisudstedende land,

4) kan gennemføre operationelle tests på betryggende vis i henhold til Søfartsstyrelsens retningslinjer og

5) dokumenterer varetagelsen af de overdragede opgaver i et godkendt kvalitetssystem, der opfylder kravene i Søfartsstyrelsens standard for kvalitetsstyring af de maritime uddannelser.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen godkender den betaling, der opkræves for varetagelsen af de overdragede opgaver.

Stk. 3. For at opretholde bemyndigelsen skal virksomheden eller institutionen auditeres af Søfartsstyrelsen, hvor virksomheden eller institutionen godtgør, at betingelserne for bemyndigelsen fortsat er opfyldt.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen fastsætter omfanget af samt tidspunkter og terminer for audits.

Stk. 5. Søfartsstyrelsen kan pålægge virksomheden eller institutionen konkrete initiativer og handlinger, som er nødvendige for at opfylde betingelserne for bemyndigelsen, og bestemme, hvornår disse skal være gennemført.

Stk. 6. Såfremt Søfartsstyrelsen efter en samlet vurdering skønner, at en virksomhed eller institution ikke opfylder betingelserne for bemyndigelsen og ikke opfylder pålæg om inden for en fastsat frist at rette op herpå, tilbagekaldes godkendelsen.

Stk. 7. Søfartsstyrelsen kan indhente oplysninger fra virksomheden eller institutionen om de i § 5, stk. 1, nr. 3, nævnte opgaver samt om personalets kvalifikationer og udstyr til brug for gennemførelse af tilsyn og kvalitetssikring.

Inddragelse af et anerkendelsesbevis

§ 9. Søfartsstyrelsen kan inddrage et anerkendelsesbevis, hvis indehaveren ved sin sejlads eller anden tjeneste om bord har udgjort en direkte trussel mod liv, ejendom eller miljøet, eller hvis det på grund af indehaverens psykiske eller fysiske tilstand skønnes uforsvarligt fortsat at lade den pågældende udøve den virksomhed, beviset giver ret til.

Stk. 2. Såfremt indehaveren af et anerkendelsesbevis stadig er ansat i et skib tilhørende det pågældende rederi, er rederiet ansvarlig for, at et inddraget bevis indleveres til Søfartsstyrelsen.

Stk. 3. Når der er truffet afgørelse om inddragelse af et anerkendelsesbevis, underretter Søfartsstyrelsen det bevisudstedende land om afgørelsen.

Stk. 4. Indehaveren af et anerkendelsesbevis kan kræve at få indbragt Søfartsstyrelsens afgørelse om inddragelse af et anerkendelsesbevis for Ankenævnet for Søfartsforhold.

Tjeneste uden anerkendelsesbevis

§ 10. Bortset fra stillingen som skibsfører er tjeneste i stilling, hvor anerkendelsesbevis er foreskrevet, tilladt uden anerkendelsesbevis i en periode på maksimum 3 måneder, hvis

1) den pågældende søfarende er i besiddelse af et gyldigt udenlandsk sønæringsbevis, som af den bevisudstedende stat er påtegnet om, at den pågældende i henhold til STCW-konventionen er kvalificeret til den tjeneste, der varetages,

2) det bevisudstedende land er opført på den i § 3, stk. 2, nævnte liste,

3) betingelserne i § 5, stk. 2, for bortfald af prøvekrav er opfyldt, eller Søfartsstyrelsen på grundlag af en modtaget egnethedserklæring, jf. § 5, stk. 4, har meddelt, at der kan udstedes et anerkendelsesbevis,

4) rederiet har sikret sig, at betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 4, bliver opfyldt inden periodens udløb,

5) ansøgning om anerkendelsesbevis er indsendt til Søfartsstyrelsen, og modtagelsen af denne er bekræftet af Søfartsstyrelsen, forinden tjenesten tiltrædes, og

6) det udenlandske bevis i original form forefindes om bord sammen med behørig dokumentation for, at indsendelse af ansøgning er sket.

§ 11. For udførelse af radiotjeneste som radiooperatør kræves det ud over forudsætningerne i § 10, stk. 1, at den pågældendes radiocertifikat er godkendt af Søfartsstyrelsen i henhold til radioreglementet.

Gebyrer

§ 12. Der betales et gebyr for udstedelse af beviser efter denne bekendtgørelse. Gebyrets størrelse er offentliggjort på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Betalingen sker i forbindelse med ansøgningen.

Stk. 2. Der opkræves et særskilt gebyr, hvis størrelse fastsættes af Søfartsstyrelsen på grundlag af prøvens omfang og afholdelse i forbindelse med prøver aflagt over for Søfartsstyrelsen i henhold til § 5, stk. 1, nr. 3 og 4.

Stk. 3. I forbindelse med en anmodning i henhold til § 3, stk. 4, kan Søfartsstyrelsen opkræve betaling til dækning af udgifter ved undersøgelser, herunder eventuelle nødvendige stedlige inspektioner, hvis der er tale om et land, hvorfra alene ganske få anerkendelsesbeviser ønskes udstedt.

Uddannelse og prøver til dansk søfartslovgivning m.v.

§ 13. Udbydere af uddannelse og prøver i dansk søfartslovgivning skal være godkendt efter Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser.

Stk. 2. Udbydere skal sikre, at uddannelse og prøver har et omfang og indhold, så de i § 6, stk. 3, anførte målsætninger er opfyldt.

Stk. 3. Udbydere kan sidestille tilsvarende uddannelse eller nedsætte varigheden af uddannelsen for deltagere med relevant kendskab til dansk søfartslovgivning.

§ 14. Udbydere skal sikre, at undervisere og prøveafholdere har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og faglige kvalifikationer, herunder:

1) Relevant virksomheds- og arbejdsmarkedskendskab og erhvervserfaring.

2) Praktiske og teoretiske kvalifikationer til undervisning i dansk søfartslovgivning.

3) Pædagogiske kvalifikationer.

§ 15. Uddannelser og prøver kan tilrettelægges med brug af digitale medier.

§ 16. Efter gennemført uddannelse eller prøve skal udbyderen udstede bevis herfor.

Stk. 2. Kursusudbyderen skal indberette gennemførte kurser til Søfartsstyrelsen ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital indberetning.

Stk. 3. Beviser udstedt efter stk. 1 kan udstedes elektronisk.

§ 17. Udbyder kan kræve betaling for afholdte prøver.

§ 18. Uddannelsesinstitutioner, som er godkendt til at udbyde maritime uddannelser efter bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser, og hvor dansk søfartslovgivning indgår i en maritim uddannelse, sidestilles med godkendte udbydere.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutioner skal sikre, at underviserne har de fornødne kvalifikationer til at forestå undervisningen svarende til de i § 14 anførte kvalifikationer.

Ikrafttræden

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1153 af 4. oktober 2007 om anerkendelse af udenlandske beviser til tjeneste i handelsskibe (anerkendelsesbeviser) ophæves.

Søfartssstyrelsen, den 12. juni 2018

Per Sønderstrup

/ Rasmus Høy Thomsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhvervet, EF-Tidende 2008, nr. L 323, s. 33, som bl.a. ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2012/35/EU af 21. november 2012 om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhvervet, EU-Tidende 2012, nr. L 343, s. 78.