Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen inden for vejgodstransport har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Rationel og defensiv godskørsel med lastbil og lastbil med påhængskøretøj.

2) Håndtering og sikring af forskellige typer af gods.

3) Eftersyn og vedligehold af transportmateriel.

4) Planlægning af transporter på baggrund af kendskab til vejtransportens regler.

5) Levering af service og kvalitet.

6) Transportdisponering.

Stk. 2. Eleven skal nå de uddannelsesmål, som er fastsat for det trin eller speciale, jf. stk. 3 og 4, som eleven har valgt.

Stk. 3. Uddannelsen indeholder følgende trin 1, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Godschauffør.

2) Renovationschauffør.

3) Tankbilchauffør.

4) Flyttechauffør.

Stk. 4. Uddannelsen kan afsluttes med trin 1, jf. stk. 3, eller med specialet kørselsdisponent (trin 2), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 3 år og 6 måneder til 5 år, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens trin 1, godschauffør, renovationschauffør, tankbilchauffør og flyttechauffør, 2 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 31 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Uddannelsens trin 2, kørselsdisponent, varer yderligere fra 1 år og op til 1 år og 6 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger fordelt på mindst tre skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens trin 1, godschauffør, renovationschauffør, tankbilchauffør og flyttechauffør, 2 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 25,5 uger. Uddannelsens trin 2, kørselsdisponent, varer yderligere fra 1 år og op til 1 år og 6 måneder , hvoraf skoleundervisningen udgør 15 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk.7, opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Typiske arbejdsfunktioner inden for det brancheområde, som uddannelsen retter sig mod, herunder arbejdsforhold, arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler, vagtplaner, m.v.

2) Relevante arbejdsredskabers opbygning og funktion.

3) Begreber inden for relevante køretøjers opbygning og funktion.

4) Landsdele, trafikknudepunkter og transportinfrastrukturen samt de største byer i Danmark, herunder by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS.

5) Sikkerhedsmæssig korrekt håndtering, surring og stuvning af stykgods.

6) Sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder.

7) Færdselsreglernes opbygning samt de fysiske love for bevægelse, herunder sikker trafikal adfærd, samspil og risici samt ansvarlighed i trafikken.

8) Egne muligheder for opnåelse af kørekort samt viden om den teoretiske del af køreprøven, herunder almene krav og helbredsmæssige forudsætninger som grundlag for indstilling til og senere mulighed for beståelse af køreprøven til relevante kørekortskategorier og certifikater.

9) Begreber inden for logistik, herunder forskellige styringsprincipper som for eksempel ”Supply Chain Management” og ”Lean”.

10) Logistik og logistikstyring i forhold til betydning og anvendelse inden for brancheområdet.

11) Principper for kundeservice, herunder kundekontakt i transportbranchen.

12) Vilkårene for uddannelsesaftaler, herunder overenskomsten for elever inden for transportområdet.

13) Arbejdsmarkedets parter, parternes rolle og kompetencefordeling, herunder arbejdsgivernes ledelsesret samt de faglige organisationers og A-kassers rolle i forhold til løn og arbejdsvilkår m.v.

14) Videre- og efteruddannelse inden for transportområdet, herunder arbejdsmarkedsuddannelserne, korte videregående uddannelser og videregående voksenuddannelse.

15) Arbejdspladsvurdering (APV) samt faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Almindelige arbejdsopgaver inden for brancheområdet.

2) Normalt forekommende arbejdsredskaber og hjælpeudstyr.

3) Kontrol af relevante køretøjer samt afrapportering af fejl og mangler.

4) Relevante transportveje, transportformer og transporttider for forskellige typer af transporter.

5) Anvendelse af by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS.

6) Håndtering, surring og stuvning af forskellige relevante godsformer på en sikker og ansvarsbevidst måde, uden skade på godset.

7) Anhugning af relevante byrder på en sikker og ansvarsbevidst måde, uden at påføre godset skade.

8) Færdsel i trafikken under hensyn til færdselsreglernes opbygning og betydningen af hastighed, vejgreb og udsyn samt begreberne reaktionstid, bremselængde og standselængde.

9) Risikovurdering i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje og samtidig risikobedømmelse i forhold til forskellige tidspunkter på døgnet, årstider og vejrforhold.

10) Anvendelse af et eller flere af følgende køretøjer: Personbil, lastbil, traktor og gaffeltruck på lukkede områder, hvor færdselsloven ikke er gældende, herunder forholde sig til almene krav og helbredsmæssige forudsætninger i forhold til forskellige kørekorttyper og uddannelsesmuligheder.

11) Typiske arbejdsopgaver inden for jobområdet ud fra kendskab til grundlæggende logistikbegreber og styringsprincipper.

12) Optimering i samarbejde med andre af arbejdsprocesser inden for jobområdet.

13) Ageren i forhold til kunder, der kræver særlig opmærksomhed og særligt serviceniveau.

14) Serviceorienteret betjening, f.eks. i forbindelse med vareudlevering/-modtagelse, telefonekspedition, reklamationer og andre serviceopgaver.

15) Service i forhold til interne, eksterne og potentielle kundegrupper.

16) Udførelse af jobfunktionen i henhold til gældende pligter og rettigheder på arbejdsmarkedet, herunder kontrol af time- og lønsedler.

17) Bidrage til arbejdspladsvurdering (APV) samt vurdere faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge,

2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

4) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

5) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

6) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

7) anvende innovative metoder i opgaveløsning,

8) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning,

9) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og lignende,

10) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

11) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater,

12) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge,

13) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v.,

14) anvende faglige udtryk og begreber,

15) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

16) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser og

17) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset situationen og modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Naturfag på F-niveau.

2) Informationsteknologi på F-niveau.

3) Dansk på F-niveau.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Gaffeltruckførercertifikat kategori B, jf. Arbejdstilsynets regler.

2) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget for at opfylde de i stk. 2-4 nævnte krav, hvis de har relevant erhvervserfaring jf. bilag 1, skema 2, punkt 2.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er:

1) Eleven kan føre køretøjer nationalt og internationalt, jf. Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens regler om grundlæggende kvalifikationsuddannelse, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel samt defensiv måde, og skal erhverve kørekort til kategori B, C samt C/E.

2) Eleven kan anvende transportdokumenter og selvstændigt vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af normalt forekommende godstyper i overensstemmelse med de fastlagte regler for vejgodstransport.

3) Eleven kan transportere farligt gods efter gældende myndighedskrav.

4) Eleven kan anvende kompetencer opnået i fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

5) Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen branche.

6) Eleven kan selvstændigt anvende it-teknologi til løsning af det daglige arbejde.

7) Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

8) Eleven kan udføre en eller flere af følgende branchespecifikke arbejdsfunktioner; national og international transport, kørsel med modulvogntog, kundeservice og konflikthåndtering, snerydning og glatførebekæmpelse, færdselsregulering i forbindelse med særtransport, blokvognskørsel, dyretransport, ADR, renovation og genbrug, tankransport, flytteopgaver og kranarbejde.

9) Eleven kan anvende lastbilmonteret kran op til 30 tm på en sikker og ansvarsbevidst måde og bestå prøven til ” Mobile kraner op til 30 tonsmeter med integreret kranbasis”. jf. Arbejdstilsynets regler.

10) Eleven kan transportere temperaturfølsomt gods, herunder fødevarer.

11) Eleven kan indgå i et logistikforløb med fokus på kvalitet og miljø.

12) Eleven kan anvende relevante hjælpemidler inden for dagrenovation, erhvervsaffald, storskrald og klinisk risikoaffald, genbrug samt betjening af flakkøretøjer.

13) Eleven kan anvendebranchespecifik it-teknologi til kommunikation og dokumentation inden for renovation og genbrug.

14) Eleven kan udføre arbejdsopgaver inden for tanktransport af væsker eller pulver, herunder farligt gods, slam, foderstoffer og fødevarer.

15) Eleven kan anvende branchespecifik it-teknologi til kommunikation og dokumentation inden for tanktransport.

16) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre varetage af- og pålæsning, betjening og vedligeholdelse af tankbilens udstyr samt hensigtsmæssig adfærd i arbejds- og nødsituationer.

17) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udføre flytteopgaver med anvendelse af relevante flyttetekniske hjælpemidler, foretage pakning og emballering, håndtere tungt bohave og inventar, foretage korrekt stuvning og surring af flyttegods på nationale og internationale flytninger.

18) Eleven kan anvende brancherelevante dokumenter på engelsk og tysk inden for flytteområdet, herunder med fokus på internationale flytninger.

19) Eleven kan besigtige, tilrettelægge og planlægge både privat- og erhvervsflytninger.

20) Eleven kan anvende kompetencer fra uddannelse i vejen som arbejdsplads og bestå tilhørende prøve.

21) Eleven kan anvende systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af sit kendskab til logistik.

22) Eleven kan forestå daglig drift og disponering og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden.

23) Eleven kan kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde.

24) Eleven kan inddrage relevant arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i sin daglige disponering.

25) Eleven kan fremme kompetence- og medarbejderudvikling.

26) Eleven kan foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer.

27) Eleven kan kommunikere, forhandle og træffe aftaler ud fra kendskab til kundeservice, forhandlingsteknik og personlig fremtræden.

28) Eleven kan deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse.

29) Eleven behersker dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, blandt andet med henblik på videreuddannelse.

30) Eleven kan selvstændigt udøve arbejdet med virksomhedens transportydelser i overensstemmelse med fastlagte regler for vejgodstransport.

31) Eleven kan udarbejde målsætning for virksomhedens trafiksikkerhedspolitik.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-8, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 9-11, jf. stk. 1, gælder for specialet godschauffør (trin 1). Kompetencemålene nr. 9, 12 og 13, jf. stk. 1, gælder for specialet renovationschauffør (trin 1). Kompetencemålene nr. 14-16, jf. stk. 1, gælder for specialet tankbilchauffør (trin 1). Kompetencemålene nr. 17-20, jf. stk. 1, gælder for specialet flyttechauffør (trin 1). Kompetencemålene nr. 21-31, jf. stk. 1, gælder for specialet kørselsdisponent (trin 2).

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialerne godschauffør, renovationschauffør, tankbilchauffør og flyttechauffør (trin 1). Prøven udgør en svendeprøve. Trinprøven aflægges af alle elever uanset, om eleverne fortsætter til næste trin.

Stk. 2. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, kørselsdisponent, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 3. Eleven skal ved aflæggelse af prøve efter stk. 1 og 2 være i besiddelse af de i § 4, stk. 1, nr. 1, 3 og 9, nævnte kørekort og certifikater, jf. § 4, stk. 2 og 3.

Stk. 4. Eleven kan, når det er begrundet i særlige forhold, efter det faglige udvalgs afgørelse blive fritaget for kravet om kørekort og certifikater efter stk. 3.

Stk. 5. De afsluttende prøver tilrettelægges således:

1) Den afsluttende prøve i specialerne godschauffør, renovationschauffør, tankbilchauffør og flyttechauffør består af en praktisk opgave og en skriftlig prøve. Den praktiske opgave tildeles ved lodtrækning og løses af eleven inden for en varighed af 3 timer. Den skriftlige prøve har en varighed af 45 minutter. Bedømmelsesgrundlaget er elevens præstation ved løsningen af den praktiske opgave samt elevens besvarelse ved den skriftlige prøve. Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og censorer en samlet karakter, der fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige prøve og den praktiske opgave. Den praktiske opgave tæller dobbelt. Karakteren for hver af prøverne skal være mindst 02.

2) Den afsluttende prøve i specialet kørselsdisponent består af en mundtlig prøve samt et projekt udarbejdet af eleven. Projektet skal være godkendt af skolen forud for prøven. Den mundtlige prøve fordeles ved lodtrækning og varer 30 minutter. Eksaminationsgrundlaget er det udtrukne prøvespørgsmål samt elevens projekt. Bedømmelsesrundlaget er elevens mundtlige præstation ved prøven. Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og censorer en samlet karakter på baggrund af elevens mundtlige præstation.

Stk. 6. Opgaverne efter stk. 5 stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 7. For at der kan udstedes skolebevis, skal undervisningen i alle fag være gennemført og eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af sine karakterer i alle fag i hovedforløbet. Desuden skal den afsluttende prøve være bestået.

Stk. 8. Ved uddannelsens afslutning, herunder ved afslutning af trin 1, udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 9. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/ Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 364 af 7. april 2017 om vejgodstransportuddannelsen ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 1. maj 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Sandra T. Hansen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For uddannelsens trin 1, chauffør med speciale
Arbejdet som lastbilchauffør i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner:
1. Lastfordeling og lastsikring:
Håndteret forskellige godstyper, udført lastfordeling og stuvning af gods på grundlag af dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling), foretaget lastsikring af forskellige godstyper med anvendelse af de nødvendige surringsmetoder afhængigt af godsets dimensioner og placering på lad.
2. Chaufførarbejde:
Transporteret forskellige godstyper med lastbil over 3.500 kg, jf. Trafikstyrelsens regler omkring grundlæggende kvalifikationsuddannelse, udfyldt og kontrolleret transportordrer, fragtbreve, kørselsrapporter og andre normalt forekommende transportdokumenter samt anvendt scanner og andet brancherelevant it-udstyr, foretaget udfyldelse og kontrol af ugesedler og lønspecifikationer.
Foretaget tur- og læsseplanlægning samt gennemført ruteplanlægning på grundlag af gældende køre-/hviletidsbestemmelser.
Udført daglig vedligeholdelse af lastbiler, herunder foretaget spejlindstilling og dagligt eftersyn af køretøjet.
3. Service m.m.
Foretaget korrekt og hensigtsmæssig kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden ud fra kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner samt bidraget til arbejdspladsvurdering (APV) og herunder vurderet relevante arbejdsmiljømæssige forhold.
4. Chaufførarbejde som erhvervschauffør:
Udført kørselsopgaver som erhvervschauffør efter gældende bestemmelser med lastbil over 7.500 kg samt med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, udført transport af farligt gods med værende udstyr og efter gældende bestemmelser.
Specialet godschauffør
Arbejdet som godschauffør i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner:
5. Godstransport:
Udført gods- eller firmakørsel efter gældende bestemmelser med lastbil over 7.500 kg samt med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, udført transport af farligt gods samt temperaturfølsomt gods med værende udstyr og efter gældende bestemmelser.
6. Af- og pålæsning af stykgods:
Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse og betjening af de almindeligst forekommende lad- og læssesystemer monteret på lastbiler, sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse af almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr ved håndtering af gods under af- og pålæsning, herunder løftevogn, GT og lastbilmonteret kran over 8 tonsmeter.
Specialet tankbilchauffør
Arbejdet som tankbilchauffør i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner:
7. Tanktransport:
Udført tanktransport som gods- eller firmakørsel efter gældende bestemmelser med lastbil over 7.500 kg samt med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, udført transport af farligt gods med værende udstyr og efter gældende bestemmelser.
8. Af- og pålæsning:
Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse og betjening af de almindeligst forekommende af- og pålæsningssystemer monteret på tankbiler, slamsuger og lignende til transport af væsker og pulver, sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse af almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr samt brug af relevant it teknologi til kommunikation og dokumentation.
Specialet renovationschauffør
Arbejdet med bortskaffelse af forskellige typer af renovation fra husholdning eller virksomheder i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner:
9. Transport af renovation:
Udført transport af renovation efter gældende bestemmelser med lastbil over 7.500 kg eventuelt med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, samt eventuelt udført transport af farligt gods med værende udstyr og efter gældende bestemmelser.
10. Indsamling, aflæsning og sortering af renovation:
Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse og betjening af de almindeligst forekommende af- og pålæsningssystemer monteret på lastbiler i forbindelse med indsamling, aflæsning og sortering af renovation fra husholdning og virksomheder.
Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse af almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr, bl.a. lastbilmonteret kran over 8 tonsmeter, samt brug af relevant it-teknologi til kommunikation og dokumentation.
Medvirket ved orientering om sortering af renovation til private og virksomheder.
Specialet flyttechauffør
Arbejdet med flytteopgaver inden for privat eller virksomhedsflytninger i mindst to år inden for de seneste fem år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner:
11. Transport af flyttegods:
Udført transport af bohave m.m. nationalt og internationalt efter gældende bestemmelser med lastbil over 7.500 kg eventuelt med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg samt eventuelt udført transport af farligt gods med værende udstyr og efter gældende bestemmelser.
12. På- og aflæsning af flyttegods:
Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse og betjening af de almindeligst forekommende af- og pålæsningssystemer monteret på lastbiler i forbindelse ved håndtering af flyttegods samt korrekt stuvning og surring af flyttegods.
13. Nedpakning og udpakning af flyttegods:
Udført nedpakning og udpakning af flyttegods efter gældende bestemmelser med sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse af almindeligt forekommende hjælpeudstyr.
14. Dokumentation og planlægning af flytninger:
Udført dokumentation og planlægning af flytninger og herunder håndteret relevante dokumenter på engelsk og tysk samt besigtiget, tilrettelagt og planlagt både privat- og erhvervsflytninger.
For uddannelsens trin 2, kørselsdisponent
Arbejdet med kørselsopgaver, hvortil der kræves CUB i mindst to år inden for de seneste fem år, samt arbejdet med disponeringsopgaver i mindst 1 år inden for de seneste 5 år i en handels-, produktions- eller servicevirksomhed med følgende jobfunktioner:
Nr. 1, 2, 3, 4 og et af ovennævnte specialer samt følgende disponeringsopgaver:
15. Kvalitetsstyring og procesoptimering:
Anvendt kvalitetsstyringssystemer og aktivt deltaget i certificeringsprocesser; optimering og udvikling af rutiner, processer og arbejdsgange styring af produkter, informationer og materiel.
16. Kundeservice og forhandlingsteknik:
Forhandlet med kunder, leverandører og medarbejdere; effektiv og korrekt kundeservice.
17. Daglig ledelse og drift:
Bistået ledelse i daglig drift og ledelse, kommunikation med kunder og medarbejdere, koordinering af arbejdsopgaver, deltaget i medarbejderudvikling; arbejdsmiljøledelse med tilhørende registreringssystemer.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(år)
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
Fælles for uddannelsens trin 1
1. Lastfordeling og lastsikring:
Håndteret forskellige godstyper, udført lastfordeling og stuvning af gods på grundlag af dimensions- og vægtberegning (akseltryk og vægtfordeling), foretaget lastsikring af forskellige godstyper med anvendelse af de nødvendige surringsmetoder afhængigt af godsets dimensioner og placering på lad.
1½ -2
-
0,5
2. Chaufførarbejde:
Transporteret forskellige godstyper med lastbil over 3.500 kg, jf. Trafikstyrelsens regler omkring grundlæggende kvalifikationsuddannelse, udfyldt og kontrolleret transportordrer, fragtbreve, kørselsrapporter og andre normalt forekommende transportdokumenter samt anvendt scanner og andet brancherelevant it-udstyr, foretaget udfyldelse og kontrol af ugesedler og lønspecifikationer.
Foretaget tur- og læsseplanlægning samt gennemføre ruteplanlægning på grundlag af gældende køre/hviletidsbestemmelser.
Udført daglig vedligeholdelse af lastbiler, herunder foretaget spejlindstilling og dagligt eftersyn af køretøjet.
1 -2
-
1
3. Service m.m.
Foretaget korrekt og hensigtsmæssig kundeservice i sit daglige arbejde i virksomheden ud fra kendskab til virksomheden og de forskellige arbejdsfunktioner samt bidraget til arbejdspladsvurdering (APV) og herunder vurderet relevante arbejdsmiljømæssige forhold.
1½ -2
-
0,5
4. Chaufførarbejde som erhvervschauffør:
Udført kørselsopgaver som erhvervschauffør efter gældende bestemmelser med lastbil over 7.500 kg samt med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, udført transport af farligt gods med værende udstyr og efter gældende bestemmelser.
1½ -2
-
1
Specialet godschauffør
5. Godstransport:
Udført gods- eller firmakørsel efter gældende bestemmelser med lastbil over 7.500 kg samt med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, udført transport af farligt gods samt temperaturfølsomt gods med værende udstyr og efter gældende bestemmelser.
1½ -2
-
1
6. Af- og pålæsning af stykgods:
Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse og betjening af de almindeligst forekommende lad- og læssesystemer monteret på lastbiler, sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse af almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr ved håndtering af gods under af- og pålæsning, herunder løftevogn, GT og lastbilmonteret kran over 8 tonsmeter.
1½ -2
-
1
Specialet tankbilchauffør
7. Tanktransport:
Udført tanktransport som gods- eller firmakørsel efter gældende bestemmelser med lastbil over 7.500 kg samt med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, udført transport af farligt gods med værende udstyr og efter gældende bestemmelser.
1½ -2 år
-
1
8. Af- og pålæsning:
Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse og betjening af de almindeligst forekommende af- og pålæsningssystemer monteret på tankbiler, slamsuger og lignende til transport af væsker og pulver, sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse af almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr samt brug af relevant it teknologi til kommunikation og dokumentation.
1½ -2
-
1
Specialet renovationschauffør
9. Transport af renovation:
Udført transport af renovation efter gældende bestemmelser med lastbil over 7.500 kg evt. med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, samt evt. udført transport af farligt gods med værende udstyr og efter gældende bestemmelser.
1½ -2
-
1
10. Indsamling, aflæsning og sortering af renovation:
Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse og betjening af de almindeligst forekommende af- og pålæsningssystemer monteret på lastbiler i forbindelse med indsamling, aflæsning og sortering af renovation fra husholdning og virksomheder.
Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse af almindeligt forekommende hydraulisk hjælpeudstyr, bl.a. lastbilmonteret kran over 8 tonsmeter, samt brug af relevant it teknologi til kommunikation og dokumentation.
Medvirket ved orientering omkring sortering af renovation til private og virksomheder.
1½ -2
-
1
Specialet flyttechauffør
11. Transport af flyttegods:
Udført transport af bohave m.m. nationalt og internationalt efter gældende bestemmelser med lastbil over 7.500 kg evt. med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, samt evt. udført transport af farligt gods med værende udstyr og efter gældende bestemmelser.
1½ -2
-
0,5
12. På- og aflæsning af flyttegods:
Sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse og betjening af de almindeligst forekommende af- og pålæsningssystemer monteret på lastbiler i forbindelse ved håndtering af flyttegods samt korrekt stuvning og surring af flyttegods.
1½ -2
-
0,5
13. Nedpakning og udpakning af flyttegods:
Udført nedpakning og udpakning af flyttegods efter gældende bestemmelser med sikkerhedsmæssigt korrekt anvendelse af almindeligt forekommende hjælpeudstyr.
1½ -2
-
0,5
14. Dokumentation og planlægning af flytninger:
Udført dokumentation og planlægning af flytninger og herunder håndteret relevante dokumenter på engelsk og tysk samt besigtiget, tilrettelagt og planlagt både private- og erhvervsflytninger.
1½ -2
-
0,5
For uddannelsens trin 2, kørselsdisponent
15. Kvalitetsstyring og procesoptimering:
Anvendt kvalitetsstyringssystemer og aktivt deltaget i certificeringsprocesser; optimering og udvikling af rutiner, processer og arbejdsgange; styring af produkter, informationer og materiel.
1½ -2
-
1
16. Kundeservice og forhandlingsteknik:
Forhandlet med kunder, leverandører og medarbejdere; effektiv og korrekt kundeservice.
1½ -2
-
1
17. Daglig ledelse og drift:
Bistået ledelse i daglig drift og ledelse, kommunikation med kunder og medarbejdere, koordinering af arbejdsopgaver, deltaget i medarbejderudvikling; arbejdsmiljøledelse med tilhørende registreringssystemer.
1½ -2
-
1

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddan-
nelses-
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik)
Afkortning
af eud
(skoleuger)
Afkortning
af eud
(praktik
måneder)
Erhvervs-
uddannelse
Kranfører, trin 1
 
8 uger
6 måneder
10 uger
6 måneder
Erhvervs-
uddannelse
Vejgodstransport, trin 1 specialerne: renovationschauffør, tankbilchauffør, flyttechauffør og godschauffør
 
Trin 1, nyt speciale,
afkortning 5 uger
6 måneder
Trin 1 nyt speciale, afkortning 12 uger
6 måneder
Godskrivning for uddannelsens trin 1, chauffør meds peciale
Grundfag
Engelsk /
tysk niveau F
23008 /
23041
2
-
2
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
ADR Grund- og
Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1
47696
1,1
-
1,1
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
International godstransport
43959
1
-
1
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil
47855
4
-
-
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil
47856
4
-
8
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Godstransport med lastbil
47854
5,8
-
-
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Godstransport med lastbil samt grundlæggende kvalifikations uddannelse
47857
5,8
-
9,8
-
Kørekort
Kørekort, kategori B
 
1,5
-
1,5
-
Kørekort
Kørekort, kategori C
 
1,8
-
1,8
-
Kørekort
Kørekort,
kategori C/E
 
1,8
-
1,8
-
Godskrivning for uddannelsens trin 2, specialet godschauffør
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Mobile kraner over 8 tonsmeter og op til 30 tonsmeter med integreret kranbasis
48644
2
-
2
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Transport af temperaturfølsomt gods
43960
1
-
1
-
Godskrivning for uddannelsens trin 2, specialet renovationschauffør
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Mobile kraner over 8 tonsmeter og op til 30 tonsmeter med integreret kranbasis
48644
2
-
2
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Dagrenovation
- kørsel
43798
0,6
-
0,6
-
Godskrivning for uddannelsens trin 2, specialet tankchauffør
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Tank - forebyggelse af uheld og uhelds-
bekæmpelse
46903
0,4
-
2
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Håndtering af olie- og kemikalieaffald
45110
0,6
-
0,6
-
Godskrivning for uddannelsens trin 2, specialet flyttechauffør
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Flyttearbejde
42822
1
-
1
-
Arbejdsmarkeds-
uddannelser
Flytning af tungt
bohave og inventar
45136
0,6
-
0,6
-