Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til webudvikler

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Det faglige udvalg for Digital Media fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til webudvikler har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Front-end udvikling samt integration af databaser i forbindelse med produktion, implementering og vedligehold af webbaserede løsninger.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet webudvikler, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed og struktur

§ 2. Uddannelsen varer 2 år og 3 måneder, inklusive grundforløbet. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed.

Stk. 2. Uddannelsen er skolebaseret uden praktik i en virksomhed.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 1 år og 3 måneder, svarende til skoleundervisning i 49 uger.

Stk. 4. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 1 år og 1 måned, svarende til skoleundervisning i 44,1 uger.

Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst to skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-5.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Forskellige kode- og scriptsprog, der anvendes i webproduktion.

2) Farvesystemer, billed- og grafikformater og deres anvendelighed.

3) Fremgangsmåder ved kvalitetskontrol af eget arbejde.

4) Produktionsplanlægning af digitale kommunikationsprodukter.

5) Teknisk dokumentation.

6) Faglige og tekniske termer på både dansk og engelsk.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Anvendelse af kode- og scriptsprog i forbindelse med produktion af enkle webproduktioner.

2) Eksportere og tilpasse originalmaterialer til relevante filformater i forbindelse med webproduktion.

3) Fagligt sikker udførelse af simpel kvalitetskontrol af eget arbejde og formidling heraf til andre.

4) Udarbejdelse og begrundelse af en produktionsplan.

5) Fagligt sikker indsamling og anvendelse af teknisk dokumentation, herunder afgørelse af, hvorvidt den er anvendelig i den givne situation.

6) Eleven kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk med en vis præcision i et sammenhængende sprog inden for relevante emner og situationer i erhverv og uddannelse.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) selvstændigt foretage kodning og scripting i forbindelse med fremstillingen af enkle webproduktioner,

2) selvstændigt anvende korrekte filformater o.l. i forhold til mindre webproduktioner,

3) tage ansvaret for dokumentationen og kvalitetskontrol af eget arbejde,

4) selvstændigt planlægge og gennemføre enkle arbejdsopgaver,

5) foretage planlægning af webproduktioner,

6) tage initiativ til samarbejde med andre om løsning af opgaver,

7) selvstændigt opsøge teknisk viden, som er relevant for udførelsen af en given arbejdsopgave og

8) forstå og anvende faglige udtryk og begreber på både dansk og et relevant fremmedsprog svarende til grundfaget engelsk på E-niveau i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Matematik på E-niveau, bestået.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan selvstændigt kode prædefinerede webløsninger til forskellige platforme og enheder.

2) Eleven kan kvalitetssikre sin kode i forhold til gængse standarder.

3) Eleven kan arbejde med programmering og scripting.

4) Eleven kan anvende og integrere relevante data til udvikling af webløsninger.

5) Eleven har kendskab til agile udviklingsmetoder og kan indgå i arbejdsfællesskaber.

6) Eleven kan vurdere relevansen af og anvende nye teknologier og standarder i relation til branchens krav.

7) Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver i faget ”Praktisk webudvikling”.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode.

Stk. 2. Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i elevens projektopgave og uddannelsens kompetencemål. Den mundtlige prøve varer 30 minutter inklusive votering. Projektopgaven omfatter en faglig tidssvarende webløsning samt faglig dokumentation for det udførte projektarbejde. Projektopgaven løses individuelt. Projektopgaven løses inden for én undervisningsuge. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i projektopgaven, og øvrige emner, der relaterer sig til uddannelsen, kan indgå.

Stk. 3. Projektopgaven stilles af skolen. Skolen sender projektopgaven til det faglige udvalg til orientering.

Stk. 4. Den samlede karakter for den afsluttende prøve fremkommer som et gennemsnit af karakteren for projektopgaven og karakteren for elevens mundtlige præstation.

Stk. 5. Ved bedømmelsen lægges der vægt på elevens webløsning i henhold til kravspecifikationen, den faglige dokumentation samt elevens faglige kommunikation.

Stk. 6. For elever der afslutter uddannelsen, skal såvel projektopgaven som den mundtlige prøve bestås.

Stk. 7. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået alle fag.

Stk. 8. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetencer inden for uddannelsen.

Stk. 9. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 279 af 15. marts 2016 om erhvervsuddannelsen til web-integrator ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 26. april 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Lars Held


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring skal eleven inden for de sidste 5 år have været fuldtidsbeskæftiget i en periode svarende til 2 år. Eleven skal have arbejdet i en funktion som grafiker, webdesigner, front-end udvikler, webudvikler, web-integrator eller lignende med at udføre følgende opgaver:
Eleven skal have arbejdet med front-end udvikling samt integration af databaser i forbindelse med produktion, implementering og vedligehold af webbaserede løsninger.
Endvidere skal eleven i en vis udstrækning have indgået aktivt i arbejdsfællesskaber, der arbejder med produktudvikling, produktion og service.

2. Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever*)

Relevant erhvervserfaring
Varighed
(måneder)
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Fremstilling af komplekse og internetbaserede løsninger ved
integration af tekst, billeder, mediefiler samt databaser.
6
2
Arbejde med avanceret programmering, fx i net og databaser.
6
2
Arbejde med forskellige kodesprog i CMS system.
6
2
Anvendelse af usability- og accessability principper.
4
0,5
Avanceret udarbejdelse af hjemmesider med brug af
HTML/CSS og JavaScript uden brug af templates.
6
2
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år.

3. Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever*)

Uddannelse
Titel
Udd.
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
AMU
Kodebaseret produktion af digital kommunikation
43870
0,4
AMU
Billedbehandling – komprimering af billedfiler
46764
0,2
AMU
Clientside baseret scripting – digital kommunikation
43864
0,4
AMU
Programmering i scriptsprog
44973
0,4
AMU
Programmering: Udvikling af webapplikationer
44957
0,4
Kurset skal være afsluttet inden for de seneste 2 år.

*) Afkortning efter tabel 2 og 3 kan maksimalt udgøre 47 skoleuger.