Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Transporterhvervets Uddannelser (TUR) fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen inden for togklargøring har som overordnet formål, at eleverne under iagttagelse af Trafikstyrelsens regler om udstedelse af lokomotivførerlicens og -certifikat gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1) Sikkerhed på jernbane for togklargøring.

2) Klargøring og lettere vedligeholdelse af jernbanemateriel.

3) Rangering.

4) Stations- og infrastrukturopgaver, som er tilknyttet togklargøring.

5) Eftersyn m.m. af transportmateriel.

6) Godshåndtering og kundebetjening.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med et af følgende specialer, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

1) Klargøring og rangering af persontog.

2) Klargøring og rangering af godstog.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer fra 2 år til 2 år og 4 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale, klargøring og rangering af persontog, 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger fordelt på mindst tre skoleperioder. Specialet klargøring og rangering af godstog varer for disse elever fra 1 år og 2 måneder til 1 år og 4 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 23 uger fordelt på mindst tre skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale, klargøring og rangering af persontog, 1 år, hvoraf skoleundervisningen udgør 20 uger. Specialet klargøring og rangering af godstog varer for disse elever fra 1 år og 2 måneder til 1 år og 4 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 23 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst 3 skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, medmindre andet fremgår af stk. 7, opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Typiske arbejdsfunktioner inden for det brancheområde, som uddannelsen retter sig mod, herunder arbejdsforhold, arbejdsfunktioner, arbejdstid, køre-/hviletidsregler, vagtplaner, m.v.

2) Relevante arbejdsredskabers opbygning og funktion.

3) Begreber inden for relevante køretøjers opbygning og funktion.

4) Landsdele, trafikknudepunkter og transportinfrastrukturen samt de største byer i Danmark, herunder by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS.

5) Sikkerhedsmæssig korrekt håndtering, surring og stuvning af stykgods.

6) Sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder.

7) Færdselsreglernes opbygning samt de fysiske love for bevægelse, herunder sikker trafikal adfærd, samspil og risici samt ansvarlighed i trafikken.

8) Egne muligheder for opnåelse af kørekort samt viden om den teoretiske del af køreprøven, herunder almene krav og helbredsmæssige forudsætninger som grundlag for indstilling til og senere mulighed for beståelse af køreprøven til relevante kørekortskategorier og certifikater.

9) Begreber inden for logistik, herunder forskellige styringsprincipper som for eksempel ”Supply Chain Management” og ”Lean”.

10) Logistik og logistikstyring i forhold til betydning og anvendelse inden for brancheområdet.

11) Principper for kundeservice, herunder kundekontakt i transportbranchen.

12) Vilkårene for uddannelsesaftaler, herunder overenskomsten for elever inden for transportområdet.

13) Arbejdsmarkedets parter, parternes rolle og kompetencefordeling, herunder arbejdsgivernes ledelsesret samt de faglige organisationers og A-kassers rolle i forhold til løn og arbejdsvilkår m.v.

14) Videre- og efteruddannelse inden for transportområdet, herunder arbejdsmarkedsuddannelserne, korte videregående uddannelser og videregående voksenuddannelse.

15) Arbejdspladsvurdering (APV) samt faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Almindelige arbejdsopgaver inden for brancheområdet.

2) Normalt forekommende arbejdsredskaber og hjælpeudstyr.

3) Kontrol af relevante køretøjer samt afrapportering af fejl og mangler.

4) Relevante transportveje, transportformer og transporttider for forskellige typer af transporter.

5) Anvendelse af by- og vejkort, rutetabeller og ruteplanlægningssystemer med og uden GPS.

6) Håndtering, surring og stuvning af forskellige relevante godsformer på en sikker og ansvarsbevidst måde, uden skade på godset.

7) Anhugning af relevante byrder på en sikker og ansvarsbevidst måde, uden at påføre godset skade.

8) Færdsel i trafikken under hensyn til færdselsreglernes opbygning og betydningen af hastighed, vejgreb og udsyn samt begreberne reaktionstid, bremselængde og standselænge.

9) Risikovurdering i forbindelse med køretøjer, trafikanter og veje og samtidig risikobedømmelse i forhold til forskellige tidspunkter på døgnet, årstider og vejrforhold.

10) Anvendelse af et eller flere af følgende køretøjer: Personbil, lastbil, traktor og gaffeltruck på lukkede områder, hvor færdselsloven ikke er gældende, herunder forholde sig til almene krav og helbredsmæssige forudsætninger i forhold til forskellige kørekorttyper og uddannelsesmuligheder.

11) Typiske arbejdsopgaver inden for jobområdet ud fra kendskab til grundlæggende logistikbegreber og styringsprincipper.

12) Optimering af arbejdsprocesser inden for jobområdet i samarbejde med andre.

13) Ageren i forhold til kunder, der kræver særlig opmærksomhed og særligt serviceniveau.

14) Serviceorienteret betjening, f.eks. i forbindelse med vareudlevering/-modtagelse, telefon-ekspedition, reklamationer og andre serviceopgaver.

15) Service i forhold til interne, eksterne og potentielle kundegrupper.

16) Udførelse af jobfunktionen i henhold til gældende pligter og rettigheder på arbejdsmarkedet, herunder kontrol af time- og lønsedler.

17) Bidrage til arbejdspladsvurdering (APV) samt vurdere faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge,

2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

4) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

5) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

6) samarbejde med andre om løsning af opgaver,

7) anvende innovative metoder i opgaveløsning,

8) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik og følge en vejledning,

9) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og lignende,

10) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

11) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater,

12) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge,

13) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v.,

14) anvende faglige udtryk og begreber,

15) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

16) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser og

17) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset situationen og modtageren.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau:

1) Naturfag på F-niveau.

2) Informationsteknologi på F-niveau.

3) Dansk på F-niveau.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Gaffeltruckførercertifikat kategori B, jf. Arbejdstilsynets regler.

2) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

3) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra de i stk. 2-4 nævnte krav hvis de har relevant erhvervserfaring, jf. bilag 1, skema 2, punkt 5.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Kompetencemålene i hovedforløbet er:

1) Eleven kan færdes selvstændigt på jernbanen i henhold til gældende regler.

2) Eleven kan udføre rangerledelse i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler.

3) Eleven kan udføre sit arbejde som togklargører i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler.

4) Eleven kan føre køretøjer til kørekort kategori B på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv kørselsmåde og skal erhverve kørekort til kategori B.

5) Eleven kan inddrage relevant viden om sundhed, personlig sikkerhed og miljø i arbejdsmæssige sammenhænge.

6) Eleven kan anvende it-teknologi og fremmedsprog i arbejdsmæssige sammenhænge.

7) Eleven kan inddrage relevant viden om nationale og internationale samfundsforhold, herunder arbejdsdeling inden for egen branche.

8) Eleven har viden om innovation og forandringsprocesser i en relevant branchespecifik og erhvervsmæssig sammenhæng.

9) Eleven kan betjene og fremføre togsæt og/eller dieselhydraulisk lokomotiv inden for stationsområde i henhold til gældende regler, herunder erhverve lokomotivførerlicens samt lokomotivførercertifikat A.

10) Eleven kan udføre kontrol af persontogsmateriel.

11) Eleven kan betjene og fremføre dieselhydraulisk rangerlokomotiv inden for stationsområde i henhold til gældende regler, herunder erhverve lokomotivførerlicens samt lokomotivførercertifikat kategori A.

12) Eleven kan udføre kontrol af godsvognsmateriel.

13) Eleven kan udføre læssekontrol.

14) Eleven kan opbygge, afmærke, stuve, surre og sikre gods på og i forskellige typer enhedslaster og lastbærere, som benyttes i forbindelse med godstransport ad jernbane.

15) Eleven kan udføre adgangskontrol for gods og kende til de færdselsregler, sikkerhedsprocedurer og kommunikationsveje, der findes på en kombiterminal.

16) Eleven kan udføre korrekt kontrol og forberede afsendelse af farligt gods efter gældende regler.

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-8, jf. stk. 1, gælder for alle elever i hovedforløbet.

Stk. 3. Kompetencemålene nr. 9-10, jf. stk. 1, gælder for specialet klargøring og rangering af persontog. Kompetencemålene nr. 11-16, jf. stk. 1, gælder for specialet klargøring og rangering af godstog.

Stk. 4. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve.

Stk. 2. Eleven skal inden aflæggelse af prøve efter stk. 1 være i besiddelse af de i § 4, stk. 1, nr. 4, 9, 11 og 16 nævnte kørekort, licenser og certifikater, jf. § 4, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Eleven kan, når det er begrundet i særlige forhold, efter det faglige udvalgs afgørelse blive fritaget for kravet om kørekort, licenser og certifikater efter stk. 2.

Stk. 4. Den afsluttende prøve i uddannelsen, togklargører med speciale, består af en praktisk opgave og en skriftlig prøve. Den praktiske opgave tildeles ved lodtrækning og løses af eleven inden for en varighed af 3 timer. Den skriftlige prøve løses af eleven inden for en varighed af 45 minutter. Bedømmelsesgrundlaget er elevens præstation ved den praktiske opgave samt ved den skriftlige prøve. Ved bedømmelsen afgiver eksaminator og censorer en samlet karakter, der fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den praktiske opgave og den skriftlige prøve. Den praktiske opgave tæller dobbelt. Karakteren for hver af prøverne skal være mindst 02.

Stk. 5. Opgaverne efter stk. 4 stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Stk. 6. For at der kan udstedes skolebevis, skal undervisningen i alle fag være gennemført og eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af sine karakterer i alle fag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have bestået tre nærmere angivne fag i uddannelsen, som det faglige udvalg har anført i uddannelsesordningen. Desuden skal den afsluttende prøve være bestået.

Stk. 7. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Stk. 8. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 362 af 7. april 2017 om togklargøringsuddannelsen ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 1. maj 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Sandra T. Hansen


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

For begge specialer
Eleven har arbejdet med rangering og togklargøring i mindst to år inden for de seneste tre år i en jernbanevirksomhed med følgende jobfunktioner:
1. Færden på banen
Eleven har anvendt sin kompetence, jf. Trafikstyrelsens og Arbejdstilsynets krav til personer, der i forbindelse med deres arbejde har behov for at færdes tættere end 4 meter på nærmeste jernbaneskinne i områder, hvor der normalt ikke er offentlig adgang.
2. Lokomotivførerlicens
Eleven har anvendt lokomotivførerlicens, jf. Trafikstyrelsens regler.
3. Lokomotivførercertifikat, infrastruktur
Eleven har anvendt lokomotivførercertifikat, jf. Trafikstyrelsens regler, gældende for den infrastruktur, som er tilknyttet jobområdet.
4. Lokomotivførercertifikat, litra
Eleven har anvendt lokomotivførercertifikat, jf. Trafikstyrelsens regler, gældende for den/de typer litra, som er tilknyttet jobområdet.
5. Grundlæggende togklargøring
Eleven har anvendt kompetencer inden for grundlæggende togklargøring, jf. Trafikstyrelsens regler samt jernbanevirksomhedens bestemmelser gældende for den/de typer tog og togsæt, som er tilknyttet jobområdet.
6. SR Rangerleder
Eleven har anvendt kompetence som SR rangerleder, jf. Trafikstyrelsens regler gældende for den/de typer tog og togsæt, som er tilknyttet jobområdet.
7. Vognlære
Eleven har anvendt kompetencer inden for vognlære, jf. Trafikstyrelsens regler samt jernbanevirksomhedens bestemmelser gældende for den/de typer vogne, som er tilknyttet jobområdet.
For specialet Klargøring og rangering af godstog
Eleven har arbejdet med rangering og togklargøring af godstog i mindst to år inden for de seneste tre år i en jernbanevirksomhed med følgende jobfunktioner:
8. Kombiterminal
Eleven har anvendt kompetence som medarbejder på en kombiterminal, jf. jernbanevirksomhedens bestemmelser, herunder udført adgangskontrol og håndteret kombienheder. Arbejdet er udført i henhold til bestemmelserne inden for RiD. Eleven har erhvervet og anvendt de nødvendige sproglige kompetencer inden for fremmedsprog, jf. jernbanevirksomhedens bestemmelser.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed (måneder)
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)
For begge specialer
Lokomotivførerlicens
Eleven har anvendt lokomotivfører-licens, jf. Trafikstyrelsens regler.
18 - 24
-
0,5
Lokomotivførercertifikat, infrastruktur
Eleven har anvendt Lokomotivførercertifikat jf. Trafikstyrelsens regler, gældende for den infrastruktur, som er tilknyttet jobområdet.
18 - 24
-
0,5
Lokomotivførercertifikat, litra
Eleven har anvendt Lokomotivførercertifikat jf. Trafikstyrelsens regler, gældende for den/de typer litra, som er tilknyttet jobområdet.
18 - 24
-
0,5
Grundlæggende togklargøring
Eleven har anvendt kompetencer inden for grundlæggende togklargøring, jf. Trafikstyrelsens regler samt jernbanevirksomhedens bestemmelser gældende for den/de typer tog og togsæt, som er tilknyttet jobområdet.
18 - 24
-
0,5
SR Rangerleder
Eleven har anvendt kompetence som SR Rangerleder, jf. Trafikstyrelsens regler gældende for den/de typer tog og togsæt, som er tilknyttet jobområdet.
18 - 24
-
0,5
Vognlære
Eleven har anvendt kompetencer inden for vognlære, jf. Trafikstyrelsens regler samt jernbanevirksomhedens bestemmelser gældende for den/de typer vogne, som er tilknyttet jobområdet.
18 - 24
-
0,5
For specialet Klargøring og rangering af godstog
Kombiterminal
Eleven har anvendt kompetence som medarbejder på en kombiterminal, jf. jernbanevirksomhedens bestemmelser, herunder udført adgangskontrol og håndteret kombienheder, arbejdet er udført i henhold til bestemmelserne indenfor RiD.
Eleven har erhvervet og anvendt de nødvendige sproglige kompetencer inden for fremmedsprog jf. jernbanevirksomhedens bestemmelser.
18 - 24
-
0,5

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddan-
nelses-
kode
Afkortning
af euv
(skoleuger)
Afkortning
af euv
(praktik mdr.)
Erhvervsuddannelse
Togklargøring, speciale klargøring og rangering af godstog
1535
Speciale klargøring og rangering af persontog, afkortning maks. 10 uger
3 måneder. Godskrivning efter pkt. 1-7 bortfalder.
Erhvervsuddannelse
Togklargøring, speciale klargøring og rangering af persontog
1535
Speciale klargøring og rangering af godstog, afkortning maks. 10 uger
3 måneder. Godskrivning efter pkt. 1-8 bortfalder.
Godskrivning begge specialer
Arbejdsmarkedsuddannelse
Togklargøringsarbejde i spor
40916
Kun godskrivning ved gyldig og korrekt kompetence. 1,4
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Forsyning af jernbanemateriel
44587
Kun godskrivning ved gyldig og korrekt kompetence. 0,6
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Materielsikkerhed på jernbanemateriel
44590
Kun godskrivning ved gyldig og korrekt kompetence. 0,6
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Bremseprøve af togmateriel
40918
Kun godskrivning ved gyldig og korrekt kompetence. 0,2
-
Arbejdsmarkedsuddannelse
Færdselssikkerhed ved kørsel og rangering
44588
Kun godskrivning ved gyldig og korrekt kompetence. 1,4
-
Lokomotivførerlicens
-
-
Kun godskrivning ved gyldig licens på uddannelsestidspunktet. 2,0
-
Lokomotivførercertifikat A, Litra del
-
-
Kun godskrivning, hvis Litra kompetence er korrekt. 1,4
-
Lokomotivførercertifikat A, Infrastruktur del
-
-
Kun godskrivning, hvis infrastruktur kompetence er korrekt. 0,5
-
Kørekort
Kørekort, kategori B
 
2,0
-
Godskrivning for uddannelsens speciale klargøring og rangering af persontog
Arbejdsmarkedsuddannelse
Togklargøring af persontog
44586
Kun godskrivning ved korrekt kompetence. 0,6
-
Godskrivning for uddannelsens speciale klargøring og rangering af godstog
Anden kompetencegivende uddannelse
Farligt gods jernbane, RiD
 
Kun godskrivning ved korrekt kompetence. 0,6
-