Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kriterier for godskrivning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

I medfør af § 4, stk. 2, og § 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 18. april 2018, og efter bestemmelse fra Grafisk Uddannelsesudvalg fastsættes efter bemyndigelse:

Formål og opdeling

§ 1. Erhvervsuddannelsen til mediegrafiker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Design, planlægning og fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med specialet mediegrafiker, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Varighed

§ 2. Uddannelsen varer 4 år og 5 måneder, inklusive grundforløbet.

Stk. 2. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge, varer uddannelsens speciale 3 år og 5 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 30 uger fordelt på mindst fire skoleperioder.

Stk. 3. For elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv-forløb), varer uddannelsens speciale 3 år og 4 måneder, hvoraf skoleundervisningen udgør 27 uger.

Stk. 4. Den i stk. 3 nævnte skoleundervisning opdeles i mindst fire skoleperioder for euv-forløb efter § 66 y, stk. 1, nr. 2, i lov om erhvervsuddannelser.

Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder:

1) Kommunikation og informationsteknologiske værktøjer til faglig problemløsning, dokumentation og præsentation.

2) Forskellige medietyper, produktionsmetoder og værktøjer samt kommunikationsstrategier i forhold til medietyper.

3) Idéudvikling, design og fremstilling af trykte og digitale produkter.

4) Regler, begreber og grafiske termer inden for grafisk produktion.

5) Arbejdsmiljø inden for ergonomi og arbejdets tilrettelæggelse.

6) Arbejdsmarkedet og dets forskellige virksomhedstyper, herunder viden om relationer og samarbejdsformer.

7) Trykt og digital produktion og workflow samt kvalitetsparametre, bl.a. med henblik på kvalitetskontrol af eget arbejde.

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:

1) Kommunikation og anvendelse af gængse informationsteknologiske værktøjer til faglig problemløsning, dokumentation og præsentation.

2) Fremstilling af trykte og digitale produkter ved hjælp af grafisk udstyr og billede-, tekst- og illustrationsprogrammer.

3) Udførelse af arbejde med idéudvikling, grafisk design og layout til trykte og digitale produkter.

4) Anvendelse af grundlæggende grafiske regler ved fremstilling af trykte og digitale produkter.

5) Anvendelse af et fagligt sprog ud fra grundlæggende regler, begreber og termer inden for grafisk produktion.

6) Orientering i vejledninger, dokumentation og manualer på engelsk.

7) Valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og medvirken til tilrettelæggelse af et godt arbejdsmiljø.

8) Modtagelse af faglig vejledning og medvirken til løsning af en faglig problemstilling.

9) Udførelse af simpel kvalitetskontrol af eget arbejde.

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

1) forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende medietyper, produktionsmetoder og værktøjer samt kommunikationsstrategier og deres anvendelse i konkrete sammenhænge,

2) forklare og vurdere forskellige grundlæggende produktionsmetoder og værktøjer i forhold til parametre som arbejdsmiljø, kvalitet og målgrupper,

3) vælge, begrunde og praktisk anvende de arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation,

4) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige sammenhænge,

5) foreslå ændringer til brug af udstyr, værktøjer, faglige metoder, materialer m.v.,

6) anvende faglige udtryk og begreber,

7) analysere, beskrive og kommunikere forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen,

8) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser,

9) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder,

10) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces,

11) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, fx følge et diagram, anvende statistik og følge en vejledning,

12) udarbejde almindeligt anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, udføre egenkontrol o.l.,

13) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater,

14) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater og

15) samarbejde med andre om løsning af opgaver.

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:

1) Dansk på E-niveau, bestået.

2) Design på E-niveau, bestået.

3) Samfundsfag på F-niveau, bestået.

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:

1) Kompetencer svarende til “Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. august 2016.

2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.

Kompetencer i hovedforløbet

§ 4. Hovedforløbet har følgende kompetencemål:

1) Eleven kan designe, planlægge og fremstille trykte og digitale produkter og produktioner.

2) Eleven kan arbejde med idéudvikling, grafisk design, typografi samt grafik og billedbehandling til fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner.

3) Eleven kan anvende viden om det grafiske workflow til varetagelse og rådgivning om et rationelt produktionsforløb, herunder udføre kvalitetskontrol og relevant kvalitetsstyring i forbindelse med trykt og digital produktion.

4) Eleven kan anvende viden om informationsteknologi og dens muligheder til at udføre brancherelevante opgaver i forhold til kommunikationsteknologi, informationssøgning, datahåndtering og dokumentformater.

5) Eleven kan forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning, anvende grundlæggende grafiske regler samt benytte sig af et fagligt sprog ud fra grundlæggende regler, begreber og termer inden for grafisk produktion.

6) Eleven kan anvende viden om kommunikation og konceptudvikling.

7) Eleven kan visualisere og præsentere trykte og digitale produkter og produktioner.

8) Eleven kan dokumentere faglige problemstillinger inden for trykt og digital produktion og workflow.

9) Eleven kan varetage kundekontakt og rådgive om fremstilling af trykte og digitale produkter og produktioner.

10) Eleven kan indgå i et samarbejde med andre, herunder bidrage til løsning af faglige problemstillinger.

Stk. 2. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Godskrivning

§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for obligatorisk godskrivning på baggrund af elevens erhvervserfaring og tidligere uddannelse, er fastsat i bilag 1. Godskrivning skal i øvrigt ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Afsluttende prøve

§ 6. Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode. Prøven udgør samtidig en svendeprøve.

Stk. 2. Den afsluttende prøve er en mundtlig prøve over elevens portfolio.

Stk. 3. Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Censorerne er til stede under prøven. Prøven varer 60 minutter inklusive votering. Ved bedømmelsen af den mundtlige prøve giver eksaminator og de to censorer samlet en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af elevens præsentation og eksaminationen som helhed.

Stk. 4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af alle fag i hovedforløbet.

Stk. 5. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetencer inden for uddannelsen.

Stk. 6. For arbejdsmarkedsuddannelser, som indgår i uddannelsen, anvendes bedømmelsen ”Bestået/Ikke bestået”.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 462 af 14. april 2015 om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse for elever, som er påbegyndt eller overgået til uddannelsen efter bekendtgørelsen.

Stk. 3. Følgende elever, som nævnt i stk. 2, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse:

1) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for unge eller erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 3, i lov om erhvervsuddannelser.

2) Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne efter § 66 y, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, som har påbegyndt uddannelsen i perioden 1. januar – 31. juli 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 26. april 2018

Konstitueret direktør
Martin Larsen

/ Lars Held


Bilag 1

Kriterier for godskrivning

1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring*), jf. § 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser

Skolen foretager en individuel vurdering af elevens kompetencer på baggrund af dokumentation fra eleven samt en test og vurdering af elevens praktiske og teoretiske kompetencer målt i forhold til uddannelsens kernefagligheder og samlede faglærte kompetence.
Den relevante erhvervserfaring skal være opnået inden for de seneste 3 år og inden for det arbejdsområde, der vil være typisk for praktikuddannelsen, jf. uddannelsesordningen for uddannelsen.
*) Note:
Elever, der er fyldt 25 år når uddannelsen påbegyndes, og som har mindst 2 års relevant erhvervserfaring skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse, men med mulighed for at modtage undervisning i og afslutte fag fra grundforløbet med sigte på at opnå certifikater, som er en forudsætning for overgang til uddannelsens hovedforløb, jf. lovens § 66 y, stk. 1, nr. 1. Det fremgår af § 3, stk. 6, hvilke certifikater og lignende eleven skal have opnået i denne uddannelse.

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Relevant erhvervserfaring
Varighed
Afkortning for alle (skoleuger)
Afkortning for alle (praktik mdr.)
Erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, der jf. praktikmålene vil være typisk for praktikuddannelsen (praktikmålene fremgår af skema 1 i uddannelsesordningen)
Mindst 12 måneders erfaring inden for de seneste 3 år
3
6
Erhvervserfaring som datatekniker, IT-supporter eller frontline pc-supporter
Mindst 24 måneders erfaring inden for de seneste 3 år
3
0

3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever

Uddannelse
Titel
Uddannelseskode
Afkortning for alle (skoleuger)
Afkortning for alle (praktik mdr.)
Web-integrator
Web-integrator
1465
2
0
Digital media
Multimedie integrator og multimedie animator
1515
5
3
Fotograf
Fotograf
1520
3
3
Grafisk tekniker
Grafisk tekniker
1495
2
3
Skiltetekniker
Skiltetekniker
1470
2
3
AMU kurser med en samlet varighed på 10 uger eller mere
Kurser inden for FKB 2282 Produktion af kommunikations- og medieprodukter med relevans for uddannelsens fagmål
 
3
0
Multimediedesigner
Multimediedesigner
 
3
3
Designteknolog
Designteknolog
 
3
3
E-designer
E-designer
 
3
0
Markedsøkonom
Markedsøkonom
 
2
0
Serviceøkonom
Serviceøkonom
 
2
0

Der kan maksimalt opnås en samlet afkortning af uddannelsens skoleuger på 10 uger ved fastsættelse af den standardiserede afkortning på 10% og den regelbundne afkortning jf. skema 2 og 3. Praktikuddannelsen kan maksimalt afkortes 6 måneder ved fastsættelse af den regelbundne afkortning jf. skema 2 og 3.